Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Rusų filologija (anglų k. - Russian philology)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą)

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121NX025

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450231

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti studentams tvirtus kalbotyros ir literatūros mokslo pagrindus, išugdyti rusų kalbos komunikacinius gebėjimus (C1-C2), rusų kultūros supratimą ir gebėjimą analizuoti bei vertinti rusų kalbos ir literatūros reiškinius platesniame kalbotyros ir literatūros kontekste, taip pat išmokyti kritiškai mąstyti, savarankiškai mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti daugiakultūrėje aplinkoje. Mokomosios ir profesinės praktikos metu studentai įgis redagavimo, vertimo, rusų kaip gimtos/svetimosios kalbos mokymo metodikos, kultūros sklaidos ar mokslo tiriamojo darbo pagrindus.
Studijų rezultatai:
Programos absolventai:
suvoks kalbą ir literatūrą kaip reiškinius bei kalbotyrą ir literatūrologiją kaip mokslo disciplinas ir gebės tinkamai vartoti sąvokas ir terminus;
supras rusų kalbos sistemą ir gebės aprašyti, analizuoti, aiškinti ir gretinti rusų kalbos reiškinius įvairiais lygmenimis;
gebės atlikti filologinį tyrimą,
gebės analizuoti ir interpretuoti rusų literatūrą platesniame literatūros ir kultūros kontekste, suprasti rusų kultūrą ir lyginti ją su lietuvių ir kitų tautų kultūromis;
žinos rusų literatūros raidos etapus, pagrindinius autorius ir reikšmingiausius kūrinius bei gebės analizuoti, interpretuoti ir vertinti rusų literatūros reiškinius platesniame visuotinės literatūros kontekste; įgis žinių apie Rusiją ir jos sociokultūrinį kontekstą;
gebės taisyklingai ir efektyviai bendrauti rusų kalba C1/C2 lygiu, versti raštu ir žodžiu įvairius tekstus iš/į rusų kalbą;
gebės dirbti ir mokytis savarankiškai ir komandoje;
gebės analizuoti, sisteminti ir kritiškai vertinti informaciją;
gebės konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti daugiakultūrėje aplinkoje;
gebės kūrybiškai generuoti idėjas;
gebės vertinti savo veiklos kokybę ir nuolat mokytis.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos orientuotos į studentą. Programoje numatytos paskaitos, seminarai, pratybos, mokomoji ir profesinė praktika, savarankiškas užduočių atlikimas. Paskaitų metu taikomi ne tik klasikiniai informaciniai metodai, bet ir aktyvaus mokymo(si) metodai (įtraukiamoji paskaita, probleminis dėstymas ar kt.). Seminarai ir pratybos vyksta nedidelėmis grupėmis, pasitelkus į studentą orientuotus studijų metodus: minčių lietų, grupės diskusiją, pranešimų rengimą ir skaitymą (savarankiškai ar poromis) ir kt. Daug dėmesio skiriama savarankiškoms studijoms – rašto darbams, rašiniams, referatams, esė rengti pasitelkus įvairias informacines technologijas, taip pat grįžtamajam ryšiui vertinant ir aptariant grupės kolegų atliktus darbus. Praktika atliekama ne tik Universitete, bet ir už jo ribų (vertimų biuruose, leidyklose, redakcijose, mokyklose ar kitur). Atsiskaitant už praktiką pateikiama praktikos ataskaita. Rengiant baigiamąjį darbą atliekamas lingvistinis ar literatūrologinis empirinis tyrimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimai vertinami egzaminų (raštu ir žodžiu) metu. Didelė kursų dalis vertinama taikant kaupiamąjį vertinimą, kai egzaminas raštu (arba raštu ir žodžiu) sudaro tik dalį galutinio pažymio. Kitą dalį studentas sukaupia iš tarpinių atsiskaitymų – rašto darbų, kontrolinių darbų (testų, atvirojo bei uždarojo tipo užduočių), pranešimų, tiriamųjų projektų ir kitų užduočių įvertinimų. Konkrečios proporcijos ir pažymio skaičiavimo formulė priklauso nuo studijų dalyko siekinių ir jo specifikos. Atsiskaitant už atliktą praktiką pateikiama praktikos ataskaita. Bakalauro baigiamojo darbo atveju vertinamas pats darbas ir jo pristatymas bei gynimas.
Studentų pasiekimai vertinami 10 balų sistema: nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
1. Iš viso 240 kreditų. Rusų filologijos kaip pagrindinės studijų krypties dalykai (mažiausiai 165 kr.) – kalbotyra, literatūra, literatūros mokslas, kultūra, rusų kalba. Mokomoji ir profesinė praktika (15 kr.). Baigiamasis bakalauro darbas (20 kr.). Galimybė rinktis gretutines studijas arba studijuoti pasirinktus dalykus pagal individualų planą. Dalis studijų programos vykdoma rusų kalba.
2) Bendrosios universitetinės studijos (mažiausiai 15 kr.);
3) kiti pasirenkamieji dalykai (ne daugiau kaip 60 kr.) – galima gilintis į įvairius rusų kalbos, kalbotyros, literatūros ir jos mokslo, kultūros dalykus; rinktis gretutines studijas (tarp jų – dalyko pedagogikos) ir įgyti dvigubą bakalauro laipsnį arba derinti kitų studijų krypčių pasirenkamuosius ir bendrųjų universitetinių studijų dalykus
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Pasirenkamieji rusų kalbos, kalbotyros ir literatūros dalykai (60 kr. iš pagrindinės krypties studijų) bei bendrieji universitetiniai dalykai leidžia individualizuoti studijas.
Taip pat numatyta galimybė nuo antro kurso rinktis kitos krypties (šakos) gretutines studijas (60 kr.) arba pagal savo interesus rinktis įvairių krypčių (tiek pagrindinės, tiek kitų) ir bendrųjų universitetinių studijų dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programos stiprybės – visapusiškos rusų filologijos studijos, įvairiais lygiais (nuo teorinių žinių ir jų praktinio taikymo iki analizės, sintezės ir vertinimo) apimančios rusų kalbą, kalbotyrą, literatūrą, literatūrologiją ir kultūrą, ir mokslinių tyrimų integravimas į studijas, užtikrinantis solidų išsilavinimą.
Programos išskirtinumas – specialybės disciplinos dėstomos specialybės (rusų) kalba
Dar vienas programos bruožas – lanksčios galimybės individualizuoti studijas pagal savo interesus (iki 50 proc. programos pasirinkti pačiam):
1) tikslingai gilintis į įvairius rusų kalbos, kalbotyros, literatūros, literatūrologijos ir kultūros aspektus;
2) rinktis VU siūlomas gretutines studijas;
3) rinktis dalyko pedagogikos studijas ir įgyti bakalauro laipsnį bei pedagogo kvalifikaciją;
4) derinti įvairių krypčių (tiek pagrindinės, tiek kitų) ir bendrųjų universitetinių studijų dalykus.
5) dalyvauti tarptautinėse mokymo programose (Erasmus)
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai yra aukštos kvalifikacijos filologai, atitinkantys šiuolaikinės visuomenės poreikius. Absolventai galės dirbti vertimo biuruose, redakcijose, leidyklose, muziejuose, bibliotekose, mokyklose, turizmo ir kelionių biuruose, užsienio šalių atstovybėse, taip pat kitose įmonėse ir įstaigose, kur reikalinga puikus rusų kalbos mokėjimas, tarpasmeniniai ir tarpkultūriniai gebėjimai. Įvykdžiusieji dalyko pedagogikos gretutines studijas gali dirbti rusų kalbos mokytojais bendrojo lavinimo mokyklose ar kitose mokymo įstaigose.
Tolesnių studijų galimybės:
• Absolventai gali tęsti studijas daugelyje humanitarinių ar socialinių mokslų srities magistro studijų programų.