Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Azijos studijos (anglų k. - Asian Studies)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Regiono studijos

Studijų krypties šaka

Azijos studijos

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Sociologija ir kultūros studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-9

Akreditavimo vertinimo išvados

Isvados VU Regiono studijos 2021.pdf

Valstybinis kodas

6121NX028

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450314

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-11-13
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Programa skirta rengti skirtingų Azijos regionų kultūrų specialistus, gebančius teoriškai, praktiškai ir vertybiškai pažinti ir analizuoti studijuojamo regiono kultūrą ir visuomenę, dalykiškai komunikuoti šio regiono kalba, identifikuoti ir spręsti bendras tarpdalykinio požiūrio reikalaujančias problemas vyriausybinėse, nevyriausybinėse ir verslo institucijose demonstruojant tarptautiškumo ir tarpkultūriškumo nuostatas.
Studijų rezultatai:
Žinios apie studijuojamo regiono kultūrą ir visuomenę; regionų kultūros studijų sudėtinių disciplinų pagrindinių sąvokų, metodų ir tarpdisciplininių prieigų išmanymas; pagrindinių studijuojamo regiono kultūros ir visuomenės tyrinėjimų išmanymas; studijuojamo regiono kalbos mokėjimas B2.2 lygiu; gebėjimas kritiškai taikyti dalykines žinias studijuojamo regiono kultūros ir visuomenės tyrimuose; gebėjimas analizuoti pirminius ir antrinius rašytinius, vaizdinius ir/ar žodinius šaltinius; gebėjimas rengti, rašyti ir pristatyti tiriamąjį darbą; gebėjimas palyginti skirtingose disciplininėse aplinkose gimusias idėjas ir sampratas; gebėjimas dirbti savarankiškai, planuoti ir valdyti laiką, reflektuoti savo pasiekimus ir supratimą; kūrybiškai ir laiku atlikti grupines užduotis; suprantamai ir efektyviai žodžiu pristatyti informaciją, idėjas ir spręstinas problemas žodžiu, atsakyti į klausimus iš auditorijos; aiškiai ir nuosekliai reikšti mintis, analizę grįsti įrodymais ir argumentais; apibendrinti informaciją, įvertinti kritines pastabas ir jų pagrindu formuluoti pagrįstus vertinimus; identifikuoti problemas ir siūlyti jų sprendimų būdus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų procese naudojami humanitarinių ir „minkštųjų“ socialinių mokslų studijų metodai: paskaitų skaitymas, seminarai, konsultavimas, individualios ir grupinės užduotys, tiriamieji ir praktiniai projektai, el. mokymasis, lauko tyrimai, rašto darbų rašymas, minčių lietus, recenzavimas, išeinamieji užsiėmimai, aplanko metodas, kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomi kaupiamojo ir nuolatinio vertinimo metodai. Taikant kaupiamojo vertinimo metodą, vertinamos semestro metu studento atliekamos užduotys arba semestro metu įgytos žinios ir gebėjimai. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba baigiamuoju testu. Egzaminai vyksta raštu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos kiekvienos specializacijos turinį sudaro regiono (arabų, farsi, turkų, Sanskrito, hindi, japonų, kinų) kalbos, kultūros (Regiono menas, Regiono kultūra ir jos tyrimai, Kultūros teorijos, Regiono religija, Klasikiniai tekstai, Literatūra), visuomenės studijų (Sociokultūrinė antropologija, Religijotyros metodologija, Regiono politika, Regiono istorija) moduliai.

Azijos studijų programos studentai praktikas atlieka kultūros, švietimo, turizmo, teisėsaugos ir verslo (ne)vyriausybinėse institucijose, bendradarbiaujančiose su Azijos šalimis ir/ar atliekančiose taikomuosius ir tiriamuosius projektus, reikalaujančius tarptautiškumo ir tarpkultūriškumo kompetencijų, dalykinių orientalistinių žinių ir supratimo.
Specializacijos:
Artimųjų Rytų studijos, Pietų Azijos studijos, japonologija, sinologija. Į kiekvieną specializaciją priimama atskiru konkursu.
Studento pasirinkimai:
Studentams suteikiama galimybė rinktis Vilniaus universiteto siūlomas gretutinių studijų (GS) programas, BUS dalykus iš Universiteto siūlomo BUS modulių sąrašo ir pasirenkamuosius dalykus (PD).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programą sudaro Azijos regionų – Artimųjų Rytų, Pietų Azjos, Japonijos ar Kinijos – kultūrų ir visuomenių studijos. Programoje derinamas daugiadisciplininis ir tarpdiciplininis požiūris į regiono studijas, kuris pasireiškia per skirtingų akademinių disciplinų – kalbos ir literatūros, filosofijos ir religijos, istorijos, meno, antropologijos – ir bendrąsias kultūros studijas. Studijuojamo regiono kalbos studijos sudaro svarbią programos dalį. Į programą priimama atskiru konkursu į kiekvieną specializaciją.
Profesinės veiklos galimybės:
Azijos studijų programos absolventai dirba kultūros, švietimo, teisėsaugos ir verslo (ne)vyriausybinėse institucijose, bendradarbiaujančiose su Azijos šalimis ir/ar atliekančiose taikomuosius ir tiriamuosius projektus, reikalaujančius tarptautiškumo ir tarpkultūriškumo kompetencijų, dalykinių orientalistinių žinių ir supratimo.
Tolesnių studijų galimybės:
Azijos studijų programos absolventai gali tęsti studijas kitose antrosios pakopos humanitarinių ir socialinių mokslų srities studijų programose.