Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Anglų ir kita užsienio kalba (anglų k. - English and other foreign language)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Lingvistika

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-6

Akreditavimo vertinimo išvados

VU Anglu ir kita uzsienio kalba_2016.pdf

Valstybinis kodas

6121NX012

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450231

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-04-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Studijų programos tikslas – parengti lingvistikos specialistą, turintį tvirtus kalbotyros pagrindus, leidžiančius jam nustatyti ryšius tarp anglų ir kitos užsienio (ispanų / norvegų / prancūzų / rusų) kalbos sistemų elementų, laisvai komunikuoti anglų ir kita užsienio (ispanų / norvegų / prancūzų / rusų) kalba (anglų C1 ir kita užsienio kalba (ispanų / norvegų / prancūzų / rusų) B2 lygis pagal bendruosius Europos kalbų metmenis), gebantį pasirinkti ir taikyti tinkamas teksto vertimo strategijas bei versti tekstus į anglų ir kitą užsienio (ispanų / norvegų / prancūzų / rusų) kalbą ir iš anglų ir kitos užsienio (ispanų / norvegų / prancūzų / rusų) kalbos, susipažinusį su angliškai kalbančių šalių ir kita užsienio kalba (ispanų / norvegų / prancūzų / rusų) kalbančios šalies kultūra bei literatūra, gebantį klasifikuoti, analizuoti, vertinti bei apibendrinti mokslinio tyrimo duomenis, bendrauti ir bendradarbiauti daugiakultūrėje aplinkoje.

Studijų rezultatai (siekiniai):
Siekiant įgyvendinti programos tikslą numatomos 3 bendrosios ir 8 dalykinės kompetencijos, siejamos su konkrečiais studijų rezultatais (siekiniais).
Bendrosios kompetencijos: analitinis, kritinis mąstymas; savarankiškas darbas ir laiko valdymas; tarpkultūrinė komunikacija ir darbas komandoje.
Dalykinės kompetencijos: lingvistikos žinios ir gebėjimai; anglų ir kitos užsienio (ispanų / norvegų / prancūzų / rusų) kalbos sistemų išmanymas; komunikaciniai anglų ir kitos užsienio (ispanų / norvegų / prancūzų / rusų) kalbos gebėjimai (anglų C1 / kita užsienio B2): klausymas, skaitymas, kalbėjimas, rašymas; vertimo ir tarpininkavimo gebėjimai; valstybinės kalbos mokėjimas; kultūrinių ypatumų supratimas bei anglų kalba kalbančių šalių ir kitų (ispanų / norvegų / prancūzų / rusų) kultūrų išmanymas; anglų ir kitos užsienio (ispanų / norvegų / prancūzų / rusų) literatūros išmanymas; kalbos tyrėjo gebėjimai
Ugdomų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų sąsajos su studijų siekiniais rodo, kad programa Anglų ir kita užsienio (ispanų / norvegų / prancūzų / rusų) kalba – tai lygiavertės dviejų – anglų ir kitos užsienio (ispanų / norvegų / prancūzų / rusų) – kalbos studijos.
Anglų ir kitos užsienio kalbos programos absolventas gali laisvai žodžiu ir raštu bendrauti anglų ir kita užsienio kalba; geba analizuoti ir redaguoti įvairių stilių bei žanrų tekstus, atsižvelgdamas į jų stilistines, sintaksines, leksines bei terminologines ypatybes; moka pasirinkti ir pritaikyti įvairias teksto vertimo strategijas, versti įvairius tekstus į anglų /kitą ir iš anglų /kitos kalbos, klasifikuoti, analizuoti bei apibendrinti mokslinio tyrimo duomenis.
Programos dalykinės ir bendrosios kompetencijos ugdomos lygiagrečiai, pvz., studentai mokomi paaiškinti kalbotyros sąvokas (kompetencija „lingvistikos žinios ir gebėjimai“) atpažindami, analizuodami reiškinį, išskirdami jo sudėtines dalis (kompetencija „analitinis, kritinis mąstymas“) ir pan.; jos reikalingos ne tik sėkmingoms bakalauro studijoms, bet ir tęsiant studijas aukštesnėse pakopose ir būsimoje profesinėje veikloje.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Programos orientavimas į būsimo lingvistikos specialisto karjeros galimybes ir praktinę veiklą, sąlygoja taikomų studijų metodų pasirinkimą:
klasikiniai informaciniai metodai (klasikinė paskaita, vaizdo ir garso įrašų demonstravimas ir kt.);
aktyvaus mokymo(si) metodai (įtraukiamoji paskaita, probleminis ir aiškinamasis dėstymas, diskusija, savarankiški individualūs ir grupės projektiniai darbai ir t.t.);
tiriamieji metodai (darbas su moksline literatūra (skaitymas, informacijos paieška, interpretacija, mokslinės literatūros sintetinimas ir analizė).

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Semestro metu atliekami nuolatiniai (aktyvumas seminarų, pratybų metu, namų darbai, pranešimai) ir tarpiniai (kontroliniai, rašto darbai) studijų rezultatų vertinimai.
Gali būti atliekamas nuolatinis, tarpinis ir galutinis dalyko studijų pasiekimų vertinimas. Galutinis studijų pasiekimų vertinimas yra privalomas. Galutinis dalyko studijų pasiekimų įvertinimas gali būti sukauptas pažymys, kurio sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas dalyko apraše. Galutinio dalyko studijų pasiekimų vertinimo forma universitete yra egzaminas. Pirmosios tęstinio dalyko dalys gali būti vertinamos įskaita.
Egzaminuojama raštu ir žodžiu. Šiuo metu galioja 10 balų vertinimo sistema.

Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programos studijų krypties dalykų sekos logika grindžiama kalbos kaip hierarchinės sistemos struktūra bei atskirų kalbotyros mokslo disciplinų sąsajomis.
Programą sudaro šie dalykų blokai:
I. BUS. Pvz., Filosofija, Logika, Europos kultūros istorija, Bendroji politologija ir t. t.;
II. KALBOTYROS. Kalbotyros įvadas, Germanų kalbotyros įvadas, Romanų / Šiaurės germanų / Slavų kalbotyros įvadas, Šiuolaikinių anglų ir kitos užsienio (ispanų / norvegų / prancūzų / rusų) kalbos kursų teorinės dalys (fonetika, morfologija, leksikologija, leksikografija, sintaksė), Lingvistinės semantikos įvadas, Psicholingvistikos įvadas, Tekstynų lingvistika, Pragmatikos įvadas ir t. t.;
III. KALBOS. Šiuolaikinė anglų ir kita (ispanų / prancūzų / norvegų / rusų) užsienio kalba, lietuvių kalbos kultūra.
IV. KULTŪROS, LITERATŪROS, KOMUNIKACIJOS. Didžiosios Britanijos ir JAV kultūros istorija, Ispanijos/Lotynų Amerikos kultūros istorija, Prancūzijos/Frankofonijos šalių kultūros istorija / Skandinavijos šalių / Rusijos kultūros istorija, Tarpkultūrinė komunikacija, Anglų ispanų / norvegų / prancūzų / rusų literatūra.
V. VERTIMO. Vertimo teorijos įvadas, Vertimo praktikumas, Vertimo praktika.
VI. MOKSLO IR TIRIAMOJO DARBO. Kursinis darbas (anglų / ispanų / prancūzų / norvegų / rusų / lietuvių kalba), Bakalauro baigiamojo darbo seminaras, Bakalauro baigiamasis darbas.

Specializacijos:
Šalia anglų kalbos specializacijos studentai renkasi vieną iš keturių užsienio kalbų: ispanų, norvegų, prancūzų arba rusų.

Studento pasirinkimai:
Studento pasirenkami dalykai, skirti gilesnei specializacijai toje pačioje kryptyje (šakoje), arba kitos krypties (šakos) modulis (moduliai) ar dalykas (dalykai), arba bendrieji universitetinių studijų dalykai, praktika, taip pat studento laisvai pasirenkami studijų dalykai.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa Anglų ir kita užsienio kalba (ispanų / norvegų / prancūzų / rusų) negali būti traktuojama kaip programa, kurioje anglų kalba yra prioritetinė, o kita (ispanų / norvegų / prancūzų / rusų) – tik „pagalbinė“.
Ši programa orientuota į lygiavertes lingvistines dviejų kalbų studijas, leidžiančias parengti specialistus lingvistus, perprantančius ne vienos, o dviejų užsienio kalbų struktūras bei mokančius šias kalbas.
Kitose panašaus pavadinimo dviejų kalbų programose lingvistiniu lygmeniu studijuojama tik viena kalba, o antrosios kalbos studijos apsiriboja tik praktiniu kalbos išmokimu ir šios kalbos ir kultūros studijomis.

Profesinės veiklos ir tolimesnių studijų galimybės:
Baigę Anglų ir kita užsienio kalba studijų programą, absolventai galės tęsti studijas humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, įgyti mokytojo kvalifikaciją arba galės dirbti įvairiose darbo rinkos sferose – valstybinėse institucijose, valstybinėse ir privataus Lietuvos ir užsienio kapitalo įmonėse, pvz., kelionių agentūrose, leidyklose, redakcijose, kalbos paslaugų, kalbos technologijų įmonėse, kultūros centruose ir pan., kuriuose reikalingi lingvistai, universitetiniu lygmeniu mokantys dvi užsienio kalbas, išmanantys jų sistemas bei šių kalbų vienetų sąveiką. Tokie specialistai gebės kurti, redaguoti tekstus anglų ir ispanų / norvegų / prancūzų / rusų kalbomis, versti tekstus iš/į šias kalbas, t. y., būti kalbų konsultantais, referentais, redaktoriais, korektoriais, o baigę vertimo magistrantūrą – profesionaliais vertėjais.