Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Anglų filologija ir kita užsienio (prancūzų, rusų arba vokiečių) kalba (anglų k. - English philology and another (French/Russian/German) language)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą)

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-30

Akreditavimo vertinimo išvados

LEU Anglų filologija ir kita uzsienio kalba.pdf

Valstybinis kodas

6121NX008

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450231

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programą "Anglų filologija ir kita užsienio (prancūzų, arba rusų, arba vokiečių) kalba" sudaro įvairių dalykų blokai, kurie parengti taip, kad atitiktų programos tikslus ir siekinius:
- bendrųjų universitetinių studijų dalykų blokas: profesinės kalbos kultūra, lotynų kalba, ekonomika ir filosofijos įvadas.
- pagrindinės filologijos studijų krypties - anglų filologijos - dalykų bloką sudaro kalbotyros įvadas, dabartinė anglų kalba, į kurią įeina ir kalbinė anglų kalbos praktika, anglų kalbos fonetika ir fonologija, anglų kalbos gramatika ir jos teorija, anglų kalbos leksikologija ir stilistika, Britų ir Amerikiečių literatūra, įvadas į anglų kalbos istoriją, pasirenkamas anglų kalbos dalykas, gretinamoji kalbotyra, vertimo pagrindai. Rašomas kursinis darbas.
- gretutinės studijų krypties - prancūzų, arba rusų, arba vokiečių kalbos - dalykų bloke studijuojama dabartinė prancūzų, arba rusų, arba vokiečių kalba, prancūzų, arba rusų, arba vokiečių kalbos gramatika ir šalityra.
Programoje numatyta kalbinė anglų kalbos praktika, kuriai skiriama 10 kreditų.
Tai nėra atskiras studijų dalykas, o sudėtinė dabartinės anglų kalbos dalyko dalis. Studentai kartu su dabartinės anglų kalbos dėstytoju rengia projektus, kuriuos įgyvendinant praktiškai pritaikomos mokslo metų eigoje įgytos anglų kalbos žinios, rašo referatus pasirinktomis temomis.
Baigusieji šią programą galės tęsti studijas anglų filologijos arba edukologijos magistrantūroje, įgyti mokytojo kvalifikaciją, tęsti kitos užsienio kalbos išlyginamąsias studijas. Jas baigus, toliau studijuoti prancūzų, arba rusų, arba vokiečių filologijos magistrantūroje.