Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Filosofija ir skaitmeninė kultūra (anglų k. - Philosophy and Digital Culture)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Filosofija

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Filosofija ir etika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 5, Metais
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 3, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

KTU_Media Philosophy BA.pdf

Valstybinis kodas

6121NX037

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450223

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-07-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti išsamių skaitmeninės kultūros ir praktinio naujųjų medijų funkcionavimo komunikacijoje žinių, išmokyti spręsti skaitmeninės kultūros filosofijos problemas, rinkti ir interpretuoti viešosios komunikacijos duomenis, taikyti filosofinės analizės rezultatus profesinėje skaitmeninės kultūros analizės, viešųjų ryšių, reklamos, kūrybinių industrijų, žiniasklaidos veikloje.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
A1 Žino svarbiausias klasikinės ir šiuolaikinės filosofijos kryptis, jų ištakas, prielaidas, samprotavimo ir argumentavimo ypatumus, pritaiko juos analizuojant skaitmeninę kultūrą.
A2 Žino ir geba taikyti svarbiausias ir efektyviausias filosofijos tyrimų metodologijas analizuojant skaitmeninę kultūrą.
A3 Supranta tarpdalykinį skaitmeninės kultūros filosofijos ryšį su kitomis disciplinomis bei geba tai taikyti studijų ar profesinėje veikloje.
A4 Turi specializuotų žinių apie įvairių naujųjų medijų keliamus kultūrinius efektus, supranta jų sąsajas su bendrąja kultūros istorija.
A5 Žino svarbiausias naujųjų medijų tyrimų ar profesinės veiklos sritis, supranta jų ryšį su teoriniu naujųjų medijų pažinimu.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Geba savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus, taikyti filosofijos metodus analizuojant skaitmeninę kultūrą ir interpretuoti tyrimo rezultatus, remdamasis platesniu humanitarinių ir socialinių disciplinų kontekstu.
B2 Geba integruoti įvairių sričių žinias ir formuluoti sprendimus iš turimos nepilnos informacijos bei juos atsakingai taikyti.
B3 Geba formuluoti, argumentuoti ir spręsti problemas, susijusias su tiriamąja ir profesine skaitmeninės kultūros filosofijos veikla.
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba racionaliai rekonstruoti klasikines filosofijos teorijas, nurodyti jų prielaidas ir ribas, suvokti šių teorijų poveikį šiuolaikiniam skaitmeninės kultūros mąstymui.
C2 Geba planuoti ir vertinti praktinius skaitmeninės kultūros ir filosofijos studijų profesinius ar akademinius rezultatus, sieti juos su tiriamąja veikla.
C3 Geba elgtis antrepreneriškai, pasinaudoti įvairiomis organizacinėmis priemonėmis suvokiant naujųjų medijų filosofijos poreikį akademinėje ar profesinėje rinkoje.
C4 Geba metodologiškai pagrįsti įvairių naujųjų medijų panaudojimą įvairiose profesinėse ar akademinėse situacijose.
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, panaudoti naująsias medijas įtaigiam minčių išdėstymui.
D2 Geba planuoti laiką bei materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius incijuojant ar dalyvaujant profesiniuose ar akademiniuose projektuose.
D3 Geba kurti naujas idėjas ir taikyti jas spręsdamas aktualias skaitmeninės kultūros problemas.
D4 Geba profesinėje ar tiriamojoje veikloje remtis kritiniu mąstymu, etinėmis bei pilietiškumo normomis atsižvelgiant į profesinės ar akademinės srities nuostatas.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba nuosekliai logiškai ir kritiškai mąstyti, formuluoti ir gvildenti skaitmeninės kultūros filosofijai rūpimas problemas, ugdyti plačią erudiciją ir kūrybinį mąstymą.
E2 Geba savarankiškai studijuoti ir kryptingai planuoti mokymosi procesą.
E3 Geba įvertinti su studijuojama skaitmeninės kultūros filosofijos sritimi susijusių sprendimų mokslines, etines ir socialines pasekmes.
E4 Geba reflektuoti įgyjamas žinias ir patirtį, numatyti tolimesnes profesinio tobulėjimo kryptis.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, pratybas, laboratorinius darbus. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Mokymosi veiklose taikomi šiuolaikiniai mokymo(-si) metodai: problemomis grįstas mokymasis, dizaino mąstymas, atvejo metodas, įrodymais grįstas mokymasis, projektai dalyvaujant realioms įmonėms, kita. Studijų programa baigiama baigiamąja praktika / praktikos projektu ir baigiamuoju bakalauro darbo / baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę). Taikomi atitinkami studijų rezultatų vertinimo metodai: testas, esė, referatas, darbas grupėse, projektas su pranešimu, atvejo analizė, kita. Bakalauro baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Įvadas į specialybę,
Logikos pagrindai,
Įvadas į tyrimo metodus,
Informatika 1,
Produkto vystymo projektas,
Alternatyvos (socialiniai mokslai),
Eksperimentinė filosofija,
Antikinė, viduramžių ir modernioji filosofija,
Šiuolaikinė filosofija,
Skaitmeninės kultūros teorijos,
Skaitmeninė humanitarika,
Virtualumas ir tikrovė,
Socialinė ir politinė filosofija,
Tinklo etika,
Skaitmeninė poetika,
Feministinė filosofija,
Kino filosofija,
Tinklaveiklos visuomenė,
Posthumanizmas,
Akademinė ir dalykinės srities komunikacija anglų kalba (C1 lygiu),
Praktika,
Bakalauro baigiamasis projektas.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Filosofijos ir darnaus vystymo alternatyvos,
Asmeninis modulių rinkinys,
BA+ kompetencijų alternatyvos.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa pasižymi tarpdalykiškumu, sudaromos galimybės tobulinti socialinius, asmeninius ir kitus gebėjimus. Studijos teikiamos ir nuotoliniu būdu, suteikiant išsilavinimo prieigą besimokantiesiems, esantiems fiziškai kitoje vietoje Lietuvoje ar už jos ribų.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Filosofijos ir skaitmeninės kultūros bakalauro programos absolventas įgis fundamentalių filosofijos ir skaitmeninės kultūros teorijos žinių bei pamatinių filosofinės analizės ir interpretavimo įgūdžių. Todėl gebės įžvelgti naujausias medijų raidos tendencijas, nustatyti jas sąlygojančius veiksnius ir teikti siūlymus jų plėtrai. Taip pat galės analizuoti bei spręsti naujausias medijų kultūros ir su komunikacija bei naujausių technologijų taikymu susijusias šiuolaikinės visuomenės problemas. Bus pasirengęs projektuoti, organizuoti ir įgyvendinti įvairias su tarpasmenine ir viešąja komunikacija susijusias veiklas, įgytas žinias panaudoti medijų kūryboje.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas.