Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Logistikos vadyba (anglų k. - Logistics Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Studijų krypties šaka

Transportas ir logistika

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Vadybininkas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6632

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

KVK Final Finance Field Evaluation Report_2023.pdf

Valstybinis kodas

6531LX007

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-02-28
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos vadybininką gebantį valdyti klientų aptarnavimo, transportavimo, sandėliavimo, atsargų valdymo logistinio bendradarbiavimo procesus ir veiklas.

Studijų rezultatai:
Programos absolventas:
1. Žino ekonomikos mokslo dėsnius, verslo kūrimo principus ir vadybinės veiklos kryptis, valdymo funkcijas.
2. Išmano materialinių, informacinių ir finansinių srautų, logistinių technologinių procesų valdymą, teisės aktus, reglamentuojančius įmonių veiklą.
3. Renka ir analizuoja duomenis, reikalingus tiriant aprūpinimo ir vartojimo rinką, nustatant logistikos paslaugų paklausą, optimizuojant tiekimo grandžių skaičių, atsargų kiekį sandėliavimo ir transportavimo sąnaudas.
4. Valdo logistinius procesus (materialinius, informacinius, finansinius srautus, transportavimą, sandėliavimą) ir darbo operacijas, savarankiškai pasirinkdami technologines, organizacines ir metodines priemones.
5. Organizuoja ir vykdo įmonės veiklą pagal veiklos rūšį, aplinkos sąlygas, darbo, civilinės ir aplinkos saugos reikalavimus.
6. Naudoja mokslu grindžiamas logistines veiklas, verslo procesams valdyti ir tobulinti.
7. Komunikuoja su įmonės specialistais, bendradarbiais, pavaldiniais, Lietuvos ir užsienio partneriais ir klientais, spręsdamas verslo kūrimo, valdymo ir plėtros uždavinius.
8. Atsako už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę, vadovaujantis profesine etika ir pilietiškumu.
9. Savarankiškai mokosi, priima ir įgyvendina sprendimus, laikantis bendradarbiavimo bei lyderystės principų.
10. Žino savo vaidmenį įmonės logistikos veiklos sistemoje ir turi moralinę atsakomybę už rezultatų poveikį visuomeninei ekonominei gerovei ir aplinkai.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir dalykinių kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, sąvokų žemėlapis, probleminis skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: kontrolinis darbas, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, testavimas, atvejo analizė, informacijos paieška ir sisteminimas, diskusijos, esė, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai, baigiamasis darbas ir / ar kvalifikacinis egzaminas.

Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (117 kreditų):Sociologija/Filosofija, IT komunikacija, Logistikos pagrindai, Verslo matematika ir statistika, Vadybos pagrindai, Darbų sauga, Profesinė komunikacija, Tvari logistika,
Verslo užsienio kalba 1(anglų, vokiečių, prancūzų), Verslo užsienio kalba 2 (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų), Ekonomika, Taikomųjų tyrimų metodologija, Krovinių ir transporto sistemų valdymas, Rinkodara ir pardavimų valdymas, Buhalterinė apskaita ir finansai, Sandėlių logistika, Verslo teisė ir etika, Uosto logistika, Tiekimo grandinės valdymas, Tarptautinė ir muitinės logistika, Kursinis darbas, Kokybės valdymas, Logistinių grandžių ekonomika, Logistikos verslo organizavimas.
Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai).
Praktikos (48 kreditai): Pažintinė praktika, Vadybos praktika, Praktika imitacinėje bendrovėje, Logistinių įgūdžių lavinimo praktika, Logistikos procesų valdymo sistemų praktika, Baigiamoji praktika.
Baigiamasis darbas (9 kreditai).

Specializacijos:
-

Studento pasirinkimai:
Galima rinktis:
- laisvai pasirenkamus studijų dalykus;
- alternatyvius studijų dalykus.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų procese naudojamos logistikos sistemų informacinės valdymo programos, diegiami inovatyvūs studijų metodai. Praktikoms skiriama 48 proc. studijų apimties, 80 proc. dalykų tiesiogiai siejasi su specialybe.

Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai, sėkmingai baigę studijas pagal šią programą gebės dirbti logistikos vadybininkais prekybos, gamybos, sandėlių ir terminalų, geležinkelio, jūrų, kelių, oro transporto, transporto ekspedicines bei kitas logistines paslaugas teikiančiose įvairiose Lietuvos bei tarptautinėse organizacijose, kurti savo verslą.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.