Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Apskaita ir finansai (anglų k. - Accounting and Finance)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Apskaita

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Apskaita

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5, Metais
Ištęstinė, 5,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-14

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121LX035

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450411

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2023-02-06
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Studijų programos tikslas – parengti apskaitos ir finansų specialistus, išmanančius apskaitos tvarkymo, finansų analizės ir valdymo principus bei metodus, gebančius savarankiškai formuoti ir kritiškai vertinti finansinės bei mokesčių apskaitos politiką, kūrybiškai spręsti apskaitos ir finansų valdymo problemas, planuoti, organizuoti, kontroliuoti ir vertinti verslo ir viešųjų organizacijų finansus bei pagrįsti finansų valdymo sprendimus nuolat kintančioje aplinkoje.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas.
1.1. Atpažįsta ir apibūdina ekonomikos, apskaitos, finansų, vadybos ir susijusių studijų krypčių dalykų sąvokas bei paaiškina šių mokslų tiriamus reiškinius ir procesus, vadybos funkcijas, rinkodaros priemones, socialinių tyrimų metodus, pagrindinius verslo principus, šiuolaikinių technologijų taikymo ypatumus.
1.2. Apibūdina finansinės, mokestinės ir valdymo apskaitos funkcijas, apskaitos organizavimo ir tvarkymo principus bei metodus; apibrėžia informacijos pateikimo vartotojams formas ir apibūdina apskaitos metodų taikymo svarbą formuojant apskaitos politiką bei sprendžiant aktualias apskaitos tvarkymo problemas; apibūdina vidaus kontrolės, vidaus ir išorės audito funkcijas, audito proceso nuoseklumą ir jo rezultatų įforminimo reikalavimus
1.3. Apibrėžia verslo ir viešųjų organizacijų finansų tvarkymo, analizės ir valdymo principus bei metodus, finansų valdymo teorijas ir modelius bei ekonometrinius ir matematinius metodus, pateikia jų taikymo galimybes finansams valdyti bei finansų tvarkymo ir valdymo problemoms savarankiškai atskleisti ir spręsti; pateikia finansų sistemos mechanizmą, veikimo principus ir elementus; paaiškina finansų rinkose vykstančių pokyčių poveikį verslui ir valstybės finansų sąsają su verslo bei viešųjų organizacijų finansais..
Specialieji gebėjimai.
2.1. Savarankiškai analizuoja ir kritiškai vertina įvairius ekonominius, socialinius ir aplinkos procesus, organizacijų elgseną ir jų aplinką, teisės aktus ir juos taiko praktikoje.
2.2. Demonstruoja gebėjimą taikyti apskaitos principus ir metodus formuojant apskaitos politiką, užtikrinančią apskaitos sistemos veiksmingumą bei informacijos patikimumą, tvarkant finansinę, mokestinę ir valdymo apskaitą, kontroliuojant organizacijų turtą, nuosavybę, ūkinius procesus ir veiklos rezultatus;
2.3. Identifikuoja apskaitos problemas bei savarankiškai parenka galimus problemų sprendimo būdus; demonstruoja gebėjimą savarankiškai parengti ir pateikti objektyvią ir savalaikę informaciją vartotojams bei atlikti šios informacijos analizę, organizuoti ir atlikti auditą bei įforminti jo rezultatus.
2.4. Demonstruoja gebėjimą savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti ir kritiškai vertinti verslo ir viešųjų organizacijų veiklą, apskaičiuoti ir analizuoti šių organizacijų finansinius rodiklius, juos interpretuoti ir pateikti tyrimo rezultatus; savarankiškai pagrindžia strateginius, taktinius ir operatyviuosius finansų valdymo sprendimus; analizuoja ir vertina valstybės finansų politiką, finansų rinkų poveikį verslo ir viešųjų organizacijų bei asmeniniams finansams.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
3. Demonstruoja gebėjimą savarankiškai rinkti, sisteminti, analizuoti ir interpretuoti duomenis, reikalingus apskaitos ir finansų bei jų valdymo mokslinėms ir profesinės veiklos problemoms spręsti; apibrėžia finansinės apskaitos, atskaitomybės, audito bei finansų valdymo tyrimų ribas, įvertinant platesnį ekonominį, teisinį, etinį ir politinį kontekstą, bei atlieka empirinius tyrimus, taikant sisteminį ir globalų požiūrį ir naudojant šiuolaikines informacines technologijas, paieškos šaltinius ir informacijos apdorojimo bei analizės metodus.
Socialiniai gebėjimai
4. Prisiima atsakomybę už profesinių žinių perteikimą, už savo ir pavaldžių darbuotojų sąžiningą ir etišką pareigų atlikimą, aukštą profesinę kultūrą, visuomenės socialinių interesų tenkinimą. Demonstruoja gebėjimą dirbti komandoje, konstruktyviai diskutuoti ir tolerantiškai bendrauti daugiakultūrėse ir tarptautinėse grupėse bei organizacijose.
Asmeniniai gebėjimai
5. Atsakingai ir kruopščiai organizuoja savo darbą, sistemiškai ir kūrybiškai mąsto bei savarankiškai vertina apskaitos ir finansų pokyčius, bendradarbiaudami su įvairių sričių specialistais bei prisiimdami atsakomybę už savo darbo rezultatus; nuolat tobulina profesinius gebėjimus, lanksčiai reaguoja į pokyčius, keičia darbo arba mokymosi aplinką.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos apima auditorinį darbą (paskaitos, pratybos, seminarai, išvykstamieji vizitai į įmones ir kita) ir savarankišką darbą. Kiekvieno studijų dalyko studijos baigiamos studento žinių bei įgūdžių vertinimu – egzaminu arba kitu galutiniu atsiskaitymu, studijų programa baigiama baigiamuoju darbu ir jo gynimu.
Studijų procese, siekiant skatinti studentų aktyvumą ir kūrybiškumą, naudojami tokie aktyvaus mokymosi studijų metodai, kaip aiškinimas; diskutavimas; debatai; atvejų analizė; problemų sprendimu grįstas mokymasis, minčių lietus; savarankiškas individualios užduoties atlikimas ir pristatymas; darbas grupėse; praktinių užduočių atlikimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Visų dalykų pasiekimų įvertinimams taikoma kaupiamojo balo vertinimo sistema. Taikomi vertinimo būdai: koliokviumas; kontrolinis darbas; individualios užduotys; praktinių darbų gynimai; individualių ir grupinių darbų pristatymas bei gynimas; egzaminas. Egzaminai vyksta raštu. Tarpiniai atsiskaitymai ir egzaminas vertinami šiais vertinimo metodais: apklausa raštu (kolokviumo, egzamino, kontrolinių metu); atvejų analizės vertinimas; praktinių darbų gynimo vertinimas; savarankiškų individualių ar grupinių užduočių bei jų pristatymo vertinimas; diskusijų stebėjimas ir vertinimas. Galutinis pažymys integruoja tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymius. Tarpinių atsiskaitymų atskirų dedamųjų ir egzamino svorius galutiniam pažymiui nustato dalyko dėstytojas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programa parengta taip, kad yra ugdomos dviejų tarpusavyje susijusių apskaitos ir finansų studijų krypčių žinios ir gebėjimai. Pirmaisiais studijų metais numatyti dalykai, skirti fundamentinėms ekonomikos, vadybos, teisės žinioms ugdyti, kurios sudaro pagrindą vėlesniais metais numatytiems dalykams. Pirmaisiais studijų metais analitiniai gebėjimai gilinami studijuojant dalyką „Matematika“. Taip pat pradedamos formuoti apskaitos krypties žinios ir gebėjimai (dalykas „Apskaitos pagrindai“). Per pirmuosius du studijų metus studijuojami artes liberales bendrieji universitetinių studijų A ir B grupės dalykai. Nemažai dėmesio skiriama anglų kalbos ugdymui (programą baigę studentai turi būti pasiekę anglų kalbos B2 lygį).
Antrame kurse, be dalykų, skirtų finansų pagrindų, mokesčių, statistikos, ekonometrijos, vadybinių kompetencijų ugdymui, gilinamos žinios ir ugdomos kompetencijos apskaitos kryptyje. Apskaitos krypties dalykai programos struktūroje išdėstyti palaipsniui gilinant žinias finansinės apskaitos srityje: „Finansinė apskaita 1“, „Finansinė apskaita 2“. Antrame kurse yra numatyti 8 kreditai pasirenkamųjų alternatyviųjų kitos krypties dalykų: trečiame semestre galima rinktis dalyką „Verslo įmonių socialinė atsakomybė ir etika“ arba „Retorika ir komunikacija“ ir ketvirtame semestre – dalyką „Verslo planavimas ir prognozavimas“ arba „Žemės ūkio ir maisto technologijos“ arba „Rinkodara“ arba „Tarptautinė verslo teisė arba „Darbo teisė“.
Tretieji studijų metai skirti tolesniam nuosekliam apskaitos krypties žinių bei kompetencijų gilinimui, šios krypties dalykai sudaro didžiąją dalį privalomųjų dalykų: finansinės apskaitos srityje („Finansinė atskaitomybė“, „Apskaitos informacinės technologijos“, „Apskaita viešajame sektoriuje“), valdymo apskaitos srityje („Valdymo apskaitos pagrindai“), audito srityje („Vidaus auditas ir kontrolė“). Gilinamos žinios finansų srityje („Viešieji finansai“, „Finansinė analizė“) bei pradedamas žinių ir kompetencijų ugdymas finansų valdymo srityje („Finansų valdymo pagrindai“). Be to, studentai pradeda ruoštis baigiamojo darbo parengimui: šeštame semestre vyksta į praktiką pasirinktose organizacijose („Profesinės veiklos praktika 1“) ir rengia kursinį darbą („Finansinės apskaitos kursinis darbas“), detaliai atskleisdami temą, pasirinktą iš studijuotų apskaitos sričių. Šiame semestre studentai gali pasirinkti alternatyvųjį apskaitos ar finansų krypties dalyką (pasirenkami dalykai: „Apskaita ir finansai pelno nesiekiančiose organizacijose“ ar „Asmeninių finansų valdymas“ ar „Bankininkystė“).
Septintame ketvirtų studijų metų semestre studentai gilina finansų valdymo žinias, studijuodami dalyką „Įmonių finansų valdymas“ bei ruošdami kursinį darbą („Finansų valdymo kursinis darbas“). Taip pat gilina apskaitos krypties žinias dalykais „Apskaitos informacinės sistemos“, “Žemės ūkio verslo subjektų apskaita“, „Tarptautinė apskaitos reglamentacija“, „Audito pagrindai“.
Aštuntame ketvirtų studijų metų semestre studentai praktiškai pritaiko įgytas žinias, atlikdami profesinę praktiką pasirinktose organizacijose („Profesinės veikos praktika 2“) bei rengia praktikos ataskaitą ir studijuoja dalyką „Verslumo ugdymas“, imituojant verslą imitacinėje įmonėje universitete. Šiame semestre jie taip pat rengia, pristato ir gina bakalauro baigiamąjį darbą.
Praktikos: iš viso 15 kreditų.
Bakalauro baigiamasis darbas -15 kreditų
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Studentai gali pirmame ir antrame studijų kursuose pasirinkti artes liberales bendruosius universitetinių studijų A ir B grupės dalykus (iš viso 32 kreditai); antrame bei trečiame studijų kursuose alternatyviuosius apskaitos, finansų ar kitų studijų krypčių dalykus (iš viso 12 kreditų).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Taikomas artes liberales studijų modelis. Studijų programa yra tarpdisciplininė, orientuota ne tik į gilias apskaitos žinias įvairiose veiklos srityse, bet ir į mokesčių, audito, finansų bei finansų valdymo sritis ir jų sinergiją. Programa vykdoma lietuvių ir anglų kalbomis.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programos „Apskaita ir finansai“ absolventai galės dirbti vyriausiuoju buhalteriu, buhalteriu, finansų analitiku, finansų vadovu, finansų direktoriumi, vidaus auditoriumi įvairių veiklos sričių nacionalinėse ir tarptautinėse verslo įmonėse, viešojo sektoriaus organizacijose, audito įmonėse, mokesčių, draudimo, kontrolės, konsultavimo įstaigose, finansinėse institucijose, savarankiškai teikti apskaitos, mokesčių bei konsultacines paslaugas.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventams yra galimybė tęsti studijas apskaitos, finansų, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo bei kitų socialinių mokslų krypčių magistrantūroje aukštojoje mokykloje arba savarankiškai gilinti savo žinias ir profesinius įgūdžius.