Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Viešasis administravimas (anglų k. - Public Administration)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Viešasis administravimas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Viešojo administravimo bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4,5, Metais
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 3, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-10

Akreditavimo vertinimo išvados

Išvadų išrašo vertimas_KU_Viešasis administravimas_2022.pdf
KU_Viešasis administravimas_2022.pdf

Valstybinis kodas

6121LX061

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450413

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-05-02
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti viešojo administravimo specialistus, gebančius analizuoti, kritiškai mąstyti, spręsti problemas ir priimti įrodymais pagrįstus valdymo sprendimus, bendradarbiaujančius su piliečiais ir suinteresuotaisiais asmenimis, įgalinant jų dalyvavimą viešajame valdyme, suvokiančius ir atpažįstančius viešąjį interesą ir etikos principus.
Studijų rezultatai:
1. žino ir supranta viešojo administravimo teorijas ir paradigmas;
2. žino ir supranta viešojo administravimo tyrimo metodus;
3. žino ir supranta valstybės valdymo ir viešojo administravimo sistemas.
4. žino ir supranta viešojo administravimo teisinius pagrindus;
5. žino ir supranta viešojo sektoriaus organizacijų finansavimo modelius: finansų šaltinius, panaudojimą ir vadybą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, projektų rengimas, atvejo analizė
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Įskaita, egzaminas, Atvejo analizė,Testas, Referatas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Viešojo administravimo įvadas, Valstybės tarnyba, Viešųjų paslaugų teikimo administravimas, Ekonomika, Kokybės vadyba viešajame sektoriuje, Korupcija ir jos prevencija, Viešojo sektoriaus finansai ir biudžetas, ES Viešojo administravimo sistema, Lietuvos viešojo administravimo sistema, Praktika.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Pasirenkamieji viešojo administravimo dalykai, pasirenkamieji universitetiniai bendrojo lavinimo dalykai, laisvai pasirenkamieji dalykai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Viešojo administravimo studijų programos absolventai gali dirbti viešajame, nevyriausybiniame, o taip pat ir privačiame sektoriuje. Galimi profesiniai vykdomieji viešojo administravimo bakalauro vaidmenys: vadybininkas, viešosios politikos analitikas, ekspertas ir vertintojas, patarėjas ir konsultantas, specialistas, operatyvinis darbuotojas, auditorius ir kontrolierius, projektų bei programų rengėjas ir vykdytojas, pokyčių ir inovacijų diegėjas, viešojo sektoriaus pertvarkų iniciatorius ir lyderis ir kt.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.