Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Turizmo ir pramogų verslo industrija (anglų k. - Tourism and Entertainment Business Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Turizmas ir poilsis

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Vadybininkas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6613

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras (neteisingu kodu)

Akreditavimo įsakymas

SV6-6

Akreditavimo vertinimo išvados

LVK_Turizmas ir poilsis_2022.pdf
Išvadų išrašo vertimas_LVK_Turizmas ir poilsis_2022.pdf

Valstybinis kodas

6531LX031

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.7

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-04-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Turizmo ir pramogų verslo industrijos studijų programos tikslas rengti kvalifikuotus vadybininkus, gebančius tirti ir analizuoti turizmo ir pramogų verslo rinką, verslo aplinką bei jos kitimo tendencijas, kurti paslaugų paketus ir organizuoti jų pardavimą, steigti ir valdyti turizmo, pramogų, grožio ir sveikatingumo paslaugas teikiančias įmones.
Studijų rezultatai:
1. Taikyti turizmo ir pramogų verslo įmonių veikloje būtinas pagrindines verslo pagrindų, turizmo, viešbučių, bei pramogų ir ekskursijų organizavimo srities veiklos naujausias teorines žinias, pagrįstas naujų fundamentinių ir taikomųjų tyrimų, bei koncepcijas ir principus
2. Steigti turizmo ar pramogų verslo įmonę, planuoti jos veiklą atsižvelgiant į numatytus tikslus, koreguoti veiklą atsižvelgiant į gautų rezultatų analizę.
3. Kurti turizmo ir pramogų produktus ir valdyti jų pardavimus, vykdyti keliones, ekskursijas, renginius.
4. Naudotis informacinėmis technologijomis, rinkti ir analizuoti duomenis, leidžiančius pažinti verslo aplinką bei joje vykstančius procesus.
5. Savarankiškai ugdyti profesinius ir asmeninius gebėjimus, demonstruojant atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, diskusijos, darbas grupėse, praktinės užduotys, atvejo analizė, projektų rengimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje numatyti studijų rezultatai. Kiekvieno dalyko arba modulio studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys (pvz.: lankomumas, aktyvumas, tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas), kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko programoje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Turizmo pagrindai, viešbučių administravimas, vadyba, teisė, rinkodara, įmonės finansai ir apskaita, informacinės technologijos, pramogų verslo pagrindai, renginių organizavimo aplinka, ekskursijų rengimo ir vedimo metodika ir kt. Keturios profesinės veiklos praktikos: pažintinė turizmo praktika, renginių organizavimo praktika, viešbučių veiklos praktika, profesinės veiklos baigiamoji praktika.
Specializacijos:
Grožio ir sveikatingumo paslaugos;
Kelionių ir ekskursijų organizavimas;
Pramoginių ir sportinių renginių organizavimas;
Studento pasirinkimai:
Studento laisvai pasirenkamiesiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš Lietuvos verslo kolegijos kitose studijų programose dėstomų dalykų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programoje daug dėmesio skiriama verslumo, lyderystės, kritinio mąstimo ugdymui.
Programoje vyrauja praktinis mokymas. Praktikos atliekamos sėkmingiausiai dirbančiose Lietuvos įmonėse. Studentai turi galimybę pagal mainų programas studijuoti ir atlikti praktikas užsienio šalių institucijose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti specialistais turizmo informacijos centruose, ekskursijų ir edukacinių programų rengėjais ir vedėjais muziejuose, vadybininkais - konsultantais kelionių agentūrose, vadybininkais apgyvendinimo ir maitinimo įstaigose, renginių organizatoriais – renginių organizavimu užsiimančiose įmonėse, prekybos ir pramogų centruose, kaimo turizmo sodybose, SPA ir sveikatingumo paslaugas teikiančiuose centruose, specialistais savivaldos institucijos tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo skyriuose, o taip pat iniciatyvūs ir verslūs absolventai gali ir patys įkurti įmonę ir verstis šia veikla.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.