Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Rekreacija ir turizmas (anglų k. - Recreation and tourism)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Turizmas ir poilsis

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 3, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-5

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121LX059

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450413

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-03-02
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos turizmo ir rekreacijos specialistus, išmanančius rekreacijos ir turizmo funkcionavimo bei paslaugų teikimo dėsningumus ir problematiką, gebančius palaikyti ir gerinti rekreacijos ir turizmo kokybę, dalyvauti rekreacijos ir turizmo procesų analizėje, administravime, planavime ir valdyme. Specializuojamasi į sveikatos turizmo ir e-turizmo plėtotės kompetencijas.
Rekreacijos ir turizmo studijų programos uždaviniai: 1. Rengti specialistus pasižyminčius bendrosiomis bei profesinėmis kompetencijomis ir gebėjimu taikyti rekreacijos ir turizmo žinias įvairiomis aplinkybėmis; 2. Sudaryti sąlygas būsimiems specialistams išsiugdyti erudiciją, kūrybinį ir kritinį mąstymą, įgyjant mokslinio darbo pagrindus bei esminius paktinius įgūdžius; 3. Išlaikyti refleksyvų ryšį tarp teorijos ir praktikos.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas: Žinoti universalius pažinimo principus ir dėsningumus ; žinoti rekreacijos ir turizmo sistemų funkcionavimo ypatumus Lietuvoje, Europoje, pasaulyje; žinoti turizmo ir rekreacijos teisinę bazę; žinoti turizmo įmonės ir turizmo paslaugų vadybos dėsningumus ir funkcijas ir praktinio sprendimo būdus; žinoti kokybiško paslaugos teikimo reikalavimus; žinoti turizmo ir rekreacijos srities inovacijas
Gebėjimai vykdyti tyrimus: Gebėti taikyti sisteminį požiūrį turizmo ir rekreacijos reiškiniams pažinti ir praktinėms situacijoms analizuoti; gebėti analizuoti rekreacijos ir turizmo gamtinę, socialinę, kultūrinę, ekonominę ir teisinę aplinką; gebėti taikyti turizmo ir rekeacijos aplinkos ir rinkos tyrimo metodologijas;
Specialieji gebėjimai: Gebėti planuoti ir įgyvendinti vadybinę veiklą turizmo ir rekreacijos įmonėse ir organizacijose; gebėti rasti vadybinių problemų praktinio sprendimo būdus; gebėti formuoti turizmo ir rekreacijos pasiūlymus ir kokybiškas paslaugas, atitinkančias klientų interesus; gebėti planuoti ir įgyvendinti rinkodaros veiklą turizmo ir rekreacijos įmonėse ir organizacijose
Socialiniai gebėjimai: Gebėti gerai komunikuoti raštu ir žodžiu su klientais ir kolegomis; gebėti dirbti grupėje; suvokti atsakomybę už pavaldžius komandos narius; gebėti bendrauti vadovaujantis profesinės etikos ir pilietiškumo principais; gebėti perduoti profesines žinias kolegoms ir bendradarbiams;
Asmeniniai gebėjimai: Gebėti analizuoti ir kritiškai mąstyti; gebėti savarankiškai įgyvendinti iškeltus uždavinius; gebėti suvokti profesines situacijas ir prisiimti atsakomybę; gebėti suvokti savo veiklos pasekmes aplinkai ir žmonėms; gebėti taikyti naujausias technologijas turizmo ir rekreacijos vystymui
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų procese taikomos įvairios mokymo ir mokymosi veiklos: paskaitos, atvejo studijos, vizitai į įmones ir organizacijas, susitikimai su profesionalais, tiriamoji veikla, pranešimai, diskusijos, renginių organizavimas, projektų įgyvendinimas ir kt. Taikomi mokymosi virtualioje aplinkoje metodai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą per visą studijų semestrą, sugebėjimą taikyti teorines žinias praktikoje, objektyvų studijų rezultatų vertinimą, Universitete taikomas kaupiamasis vertinimas. Taikant kaupiamąjį vertinimą, studijų rezultatai įvertinami tarpiniais atsiskaitymais (testu, individualiu darbu, referatu, laboratorinio darbo gynimu ir kt.), o galutinis pažymys susumuoja tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų pažymius. Studentui neatlikus ar neatsiskaičius už semestro užduotis ir nesurinkus pereinamojo balo − nustatyto skaičiaus tarpinių atsiskaitymų minimalaus balo − neleidžiama laikyti baigiamojo egzamino.
Kiekviena studijų programa baigiama absolvento išsilavinimo įvertinimu - baigiamojo darbo (projekto) gynimu.
Universitete galioja dešimtbalė vertinimo sistema. Žinios vertinamos pažymiais
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Užsienio kalba; Filosofija; Turizmo ir rekreacijos įvadas; Visuomenės sveikata; Informacijos valdymas; Kultūros paveldas; Profesinė etika; Turizmo struktūra; Meno istorija; Turizmo geografija; Rekreacijos ir turizmo mokomoji praktika; Rekreacijos ir turizmo marketingas; Rekreacijos ir turizmo tyrimai 1; Rekreacijos ir turizmo tyrimai 2; Rekreacijos ir turizmo ekonomika; Žmogaus fiziologiniai ir psichofiziologiniai atstatomieji procesai; Ekskursijų rengimo ir vedimo metodika; Kursinis darbas; Turizmo teisės pagrindai; Rekreacijos ir turizmo renginiai; Turizmo planavimas; Rekreacijos ir turizmo vadyba; Kurortologija; Rekreacijos ir turizmo gamybinė praktika 1; Specializacijos kursinis darbas; Apgyvendinimo įstaigų vadyba ir administravimas; Rekreacijos ir turizmo gamybinė praktika 2; Turizmo projektų rengimas; Specialybės kalba; Finansai ir buhalterija; Lyderystė ir pokyčių valdymas; Specializacijos dalykai; Bakalauro baigiamojo darbo projektas; Baigiamasis bakalauro darbas
Specializacijos:
Specializacija 1: Sveikatos turizmas. Studijų dalykai: Sveikatos turizmo įvadas; Sveikatos turizmo paslaugų vadyba; Sveikatos turizmo rinkodaros strategijos; Sveikatos turizmo tinklinis bendradarbiavimas; Sveikatos turizmo etika; Sveikatos turizmo projektų valdymas
Specializacija 2: E-turizmas. Studijų dalykai:
E-turizmo įvadas; E-paslaugos turizme; E-rinkodara; Turizmo informacinės sistemos; Intelektinės nuosavybės apsauga ir etika; E-turizmo projektų valdymas
Studento pasirinkimai:
Pramogų industrija, Miesto turizmas, Kaimo turizmas, Darnus turizmas
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa yra unikali savo plačiu turizmo ir rekreacijos profiliu, leidžiančiu įsidarbinti šių sričių verslo ir administravimo įmonėse ir organizacijose, programoje plačiau gilinamasi į sveikatos turizmo ir e-turizmo plėtros aspektus. Sudaroma galimybė įgyti gido kvalifikaciją. Studentai yra skatinami tarptautinei patirčiai ir dalyvauja studijų mainų programose užsienio universitetuose bei atlieka praktikas užsienio įmonėse. Studentai skatinami dalyvauti savanorystės veikloje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję turizmo ir poilsio bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti turizmo verslo įmonėse, kelionių agentūrose, turizmo informacijos centruose, kurortų rekreacinėse įmonėse, apgyvendinimo, sveikatingumo ir pramogų įmonėse, nacionalinių ir regioninių parkų administracijose, turizmo ir rekreacijos administravimo ir valdymo padaliniuose savivaldybėse, turizmo projektų administravime ir įgyvendinime.
Tolesnių studijų galimybės:
Magistro studijos.