Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo vadyba ir marketingas (anglų k. - Business Management and Marketing)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Vadybininkas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6616

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, -, -
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

Vilnius Business College - Business studies - Evaluation Report.pdf
VVK verslo studiju krypties vertinimo isvadu israsas ir vertimas i lietuviu k.pdf

Valstybinis kodas

6531LX012

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-02
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Pagrindinis šios programos tikslas – parengti specialistus turinčius verslo procesų, šiuolaikinio marketingo žinias, verslumo elgesio įgūdžius ir gebančius juos kryptingai taikyti įvertinant organizacijos vidinius ir išorinius poreikis.
Studijų rezultatai:
Bendrosios kompetencijos
Geba demonstruoti iniciatyvą, kritinį mąstymą, sisteminį požiūrį dirbant savarankiškai bei komandoje laikantis etikos principų;
Geba demonstruoti dalykinės žinias ir įgūdžius pristatant ir pagrindžiant aktualius verslo vystymo sprendimus;
Geba verslumo elgesio įgūdžius taikyti asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui savalaikiai reaguojant į rinkos pokyčius.
Dalykinės kompetencijos
Geba apibrėžti verslo procesus, apbūdinti jų sąveiką ir išskirti jų specifiką;
Geba taikyti verslo organizacijų struktūrinio planavimo principus, projektinio darbo metodus valdant verslą;
Geba užtikrinti organizacijos veiklą taikant darnios plėtros, kokybės ir verslo etikos principus;
Žino verslo kūrimo principus ir supranta verslo aplinką įtakojančius veiksnius;
Geba demonstruoti verslumo elgesį taikant verslo idėjų, modelių generavimo technikas planuojant verslą;
Geba analizuoti rinkos ir verslo aplinkos situaciją bei ją naudoti identifikuojant verslo vystymo galimybes ir priimant sprendimus;
Žino ir supranta klasikinio ir šiuolaikinio marketingo principus ir rinkos tyrimo metodus;
Geba pasirinkti ir taikyti rinkos tyrimų metodus, atsižvelgiant į verslo poreikius.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Vilniaus verslo kolegijoje kuriama išskirtinė mokymo aplinka, diegiami inovatyvūs mokymo bei mokymosi metodai. Kolegijoje diegiama projektinio mokymo metodika siekia ugdyti tokius įgūdžius, kaip lyderystė, verslumas, darbas komandoje, planavimas, finansų valdymas ir pan. Dalis mokymosi veiklų bus vykdomos naudojant virtualią kolegijos mokymosi aplinką, naujas IKT technologijas. Studentams vyks psichologijos, komandinio darbo, efektyvaus darbo organizavimo metodų bei laiko planavimo paskaitos, vedamos profesionalių dėstytojų ir konsultantų. Jie bus supažindinami su studijų procesu, kolegijos vertybėmis, jiems bus pristatomos tarptautinių mainų ir praktikų galimybės.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Mokymo(si) ir studijų pasiekimų vertinimui taikoma kriterinė proporcinė kaupiamoji vertinimo sistema (kaupiamasis vertinimas) apibrėžta studijų reglamente, kuris kaip ir kiti su studijų procesu susiję dokumentai skelbiami viešai http://kolegija.lt/lt//studijos/studiju-dokumentai/86. Vertinimo kriterijai parenkami atsižvelgiant į studijų programos ir dalyko rezultatus bei studijuojamo dalyko specifiką. Kaupiamojo balo struktūra pateikiama kiekvieno dalyko apraše ir bus pristatoma studentams pirmo užsiėmimo metu. Taikomi studentų pasiekimų vertinimo metodai: testas, egzaminas, projektinis darbas skatins studentus suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo pasiekimų lygmenį.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji studijų dalykai – 15 kreditų: psichologija, informacinių technologijų taikymas, teisės pagrindai, anglų kalba.
Studijų krypties dalykai – ne mažiau kaip 135 kreditai:
Integruotos verslo studijos: verslo organizavimas, strateginis valdymas, projektas; vadybos modulis: vady ba ir organizacijų elgsena, personalo vadyba, projektų valdymas, visuotinės kokybės vadyba, projektas; marketingo modulis: marketingas, marketingo tyrimai, pardavimų valdymas, e-marketingas, marketingo komunikacija ir vartotojo elgsena, marketingo strategija, projektas; socialinė psichologija, dalykinė kalba ir rašytinė komunikacija, apskaitos pagrindai, finansinė ir valdymo apskaita, įmonės finansų valdymas, matematika, mikroekonomika, makroekonomika, statistika, verslo duomenų analizė, komercinė teisė, verslo logistika, specialybės anglų kalba, verslo komunikacinė anglų kalba
Praktikos: praktika verslo įmonėje, baigiamoji praktika – 30 kreditų.
Baigiamasis darbas – 9 kreditai
Pasirenkamieji dalykai – 9 kreditai
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Gilindami žinias susijusias su IT taikymu, verslumo ugdymu, studentams bus sudaromos galimybės rinktis laisvai pasirenkamus dalykus iš kolegijoje vykdomų studijų programų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentamas siūlomas gausus, rinkoje paklausios, antrosios užsienio kalbos pasirinkimas: vokiečių, prancūzų, švedų, ispanų, kinų, rusų.
Studijuojant ir taikant projektinio mokymo metodiką, realizuojamos užduotys ne tik verslo kryptyje. Inicijuojamos tarpdisciplininės užduotys bendrose kelių studijų programų komandose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Antrame kurse praktika atliekama verslo įmonėje, praktikos užduotys ir praktikos vieta bus derinamos tarp studento, įmonės ir praktikos vadovo. Trečiame kurse baigiamoji praktika, kurios tikslas – stiprinti ir tobulinti jau išsiugdytus profesinius įgūdžius konkrečioje verslo veiklos aplinkoje, bus atliekama įmonėje; šios praktikos metu taip pat bus renkami duomenys susiję su baigiamojo darbo/projekto objektu ir praktika tiesiogiai siesis su studento nagrinėjama tema.
Tolesnių studijų galimybės:
Studijų programos absolventai galės tęsti studijas verslo, vadybos, marketingo, komunikacijos studijų krypčių išlyginamosiose arba magistro programose Lietuvos arba užsienio universitetuose.