Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tarptautinio verslo administravimas (anglų k. - International Business Administration)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6119

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

LCC_tarptautinis_universitetas_Tarptautinio_verslo_administravimas_B_2015.pdf

Valstybinis kodas

6121LX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2015-06-04
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Pagrindinis Tarptautinio verslo administravimo programos tikslas - suteikti studentams bazinių žinių ir įgūdžių vadybos, ekonomikos, rinkodaros, buhalterinės apskaitos, finansų, komunikacijos ir verslumo srityse. Siekiama, kad šią programą baigę studentai būtų lankstūs, inovatyvūs, orientuoti į rinką, gebėtų dirbti pasitelkę naujausiais informacines technologijas, išmanytų įvairius tiriamojo darbo metodus, gebėtų dirbti komandoje ir pritaikyti įgytas žinias naujose situacijose. Taip pat programoje siekiama ugdyti kritinio mąstymo, tarpkultūrinio supratimo, puikios anglų kalbos kompetencijas.
Studijų rezultatai:
1. Studentai įgis buhalterinė apskaitos, ekonomikos, finansų, informacinių sistemų, vadybos ir rinkodaros žinių.
2. Studentai turės komunikacinių įgūdžių: gebės puikiai bendrauti, klausytis, kalbėti, rašyti, įtikinėti
3. Studentai gebės kaupti, vertinti, analizuoti, pateikti ir panaudoti informaciją
4. Studentai gebės kritiškai mąstyti ir moksliškai argumentuoti
5. Studentai gebės atlikti kiekybinę analizę
6. Studentai bus pasirengę prisidėti prie teigiamų pokyčių tiek profesinėje, tiek visuomeninėje veikloje
7. Studentai gebės bendrauti su pagarba ir bendradarbiauti
8. Studentai bus atviri įvairovei ir iššūkiams

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Kuriama interaktyvi į studentą orientuota, naujausiomis mokymo metodikomis ir technologijomis grįsta mokymosi aplinka. Studentai aktyviai dalyvauja paskaitose, dirba grupėse ir individualiai (literatūros apžvalga ir analizė, įvairūs rašto darbai, ataskaitų rengimas, projektų valdymas, pratybos, diskusijos, viešos kalbos, darbų pristatymas auditorijai, savianalizė, kūrybinė ir mokslinė veikla, praktika). Verslo studentams itin svarbi praktinė patirtis, įgyjama praktikos metu, bei baigiamasis darbas, kur jie gali pademonstruoti inovatoriškumą , savarankiško darbo įgūdžius rengiant bakalaurinį darbą arba verslo planą.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Siekiant užtikrinti, kad studentai sėkmingai pasiektų numatytus dalykų ir studijų programos rezultatus, taikomi įvairūs vertinimo būdai: diagnostinis, tarpinis ir apibendrinamasis. Diangnostinis vertinimas taikomas, pavyzdžiui, testams, skirtiems įvertinti kalbinius, kompiuterinio raštingumo ir kitus įgūdžius ir gebėjimus. Tarpinis vertinimas taikomas įvairioms užduotims paskaitų metu ar individualioms užduotims, pavyzdžiui: pristatymams, rašto ir tiriamiesiems darbams, straipsnių santraukoms, testams, grupiniams projektams. Apibendrinamasis vertinimas taikomas vertinant baigiamuosius dalyko ir programos darbus (egzaminams, praktikos portfelio sudarymui, diplominiam darbui). Taikoma 10 balų skalė, galutinis įvertinimas nustatomas remiantis procentais, surinktais per visą semestrą. Taip pat baigiamiesiems projektiniams darbams vertinimo komisija taiko mišrų tarpinį – apibendrinamąjį vertinimą (angl.k. the “crit” (critique, jury, and review).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programą sudaro:
51 ECTS bendrųjų universitetinių dalykų, 165 ECTS programos krypties dalykų ir 24 ECTS laisvai pasirenkamųjų dalykų. Bendrieji universitetiniai dalykai – tai kalbos, istorija, psichologija arba sociologija, religijotyra, konfliktų studijos ir etika. Programos pagrindų dalykai - buhalterinė apskaita, ekonomika, finansai, vadyba, rinkodara, taip pat matematika, statistika, informacinių sistemų, politinės ekonomikos, akademinio rašymo, retorikos ir komunikacijos kursų. Pagrindiniams dalykams taip pat priklauso praktika (15 ECTS) ir baigiamasis darbas – bakalaurinis darbas arba verslo planas (12 ECTS).
Specializacijos:
Rinkodara, Ekonomika, Tarptautinio verslo komunikacija
Studento pasirinkimai:
Studentai gali rinktis dalykus/modulius (24 ECTS) iš kitų studijų krypčių, pvz. Konfliktų valdymą, Lituanistines studijas, Lietuvių kaip užsienio kalbą, Efektyvaus vadovavimo psichologiją, Psichologiją, Filosofiją, Krikščionybės studijas, Informacines ir komunikacijos technologijas, Vertimą iš/į anglų kalbą.
Verslo studentai taip pat turi galimybę siekti dvigubo Verslo administravimo ir teologijos bakalauro laipsnio. Daugiau informacijos: http://www.lcc.lt/double-degrees/.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa įgyvendinama anglų kalba ir yra paremta Šiaurės Amerikos artes liberales verslo programų modeliu.