Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Meno pedagogika (anglų k. - Art Pedagogy)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo su dalyko specializacija rengimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6106

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121MX002

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450114

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-19
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai): Meno pedagogikos pirmosios pakopos studijų programos tikslas – parengti kvalifikuotą muzikos pedagogą bei muzikos atlikėją, gebantį dirbti pedagoginį darbą formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigose, suburti jose meno kolektyvus, organizuoti ir vadovauti jų veiklai, turintį pedagoginių, muzikinių, psichologijos žinių ir gebantį jas taikyti praktikoje, kritiškai ir kūrybiškai mąstantį, imlų ir atvirą naujovėms, aktyvų pilietinės visuomenės narį, muzikinio ugdymo ir kultūrinio gyvenimo puoselėtoją, siekiantį ir gebantį savarankiškai dirbti, mokytis bei tobulėti visą gyvenimą.
Studijų rezultatai: kritiškas ir savikritiškas mąstymas; gebėjimas kurti naujas idėjas (kūrybiškumas); gebėjimas dirbti, mokytis ir tobulėti savarankiškai, atsižvelgiant į nuolatinius pokyčius pedagogikos ir atlikimo srityse; gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis; gebėjimas organizuoti, valdyti ir planuoti įvairias muzikines veiklas (pamokas, šventes, koncertus, spektaklius, užklasinius užsiėmimus ir kt.) skirtingose ugdymo institucijose; gebėjimas taikyti įvairias muzikinio ugdymo metodikas, atsižvelgiant į besimokančiuosius, siekiamus tikslus ir esamas galimybes; gebėjimas efektyviai taikyti teorines žinias (muzikinės klausos galimybių, muzikinio repertuaro, muzikos kalbos, skirtingų stilių, žanrų ir formų muzikos interpretacijos tradicijų išmanymo) muzikos mokymo ir atlikimo praktikoje; gebėjimas suprasti, pripažinti, perteikti ir formuoti kultūros įvairovę, tradicijas, vertybes, elgesio normas ir pasaulėžiūrą įvairaus amžiaus asmenims; gebėjimas suprasti ir taikyti teorinių ir praktinių studijų tarpusavio ryšius.
Mokymo ir mokymosi veiklos: aiškinimas, probleminis dėstymas, įtraukiamoji paskaita, individualus ir grupinis darbas, pedagoginė praktika, individualios paskaitos, seminarai, debatai, atvejo studijos, stebėjimas, refleksija, savarankiškas darbas, literatūros analizė, praktinės užduotys, projektinis darbas, diskusijos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai: grupinių darbų pristatymas, praktikos aplanko gynimas, atviros pamokos vedimas, meninio projekto pristatymas, bakalauro darbo gynimas.
Studijų pasiekimų vertinimui taikomi metodai, orientuoti į nuolatinio grįžtamojo ryšio suteikimą ir užduoties atlikimo proceso vertinimą ir įsivertinimą.
Studijų dalykai (moduliai), praktika: bendrieji universitetiniai dalykai; studijų krypties dalykai; pasirenkamieji dalykai; pedagoginė praktika.
Studijų programos skiriamieji bruožai: studijų programa suteikia muzikinį išsilavinimą, leidžiantį pedagoginį darbą derinti su muzikos atlikėjo veikla.
Profesinės veiklos galimybės: baigęs studijų programą, absolventas galės dirbti pedagoginį darbą įvairiose formalaus (mokyklose, gimnazijose) ir neformalaus (darželiuose, kultūros centruose, muzikos mokyklose, bažnyčios centruose ir kt.) ugdymo institucijose, burti savo muzikinius kolektyvus, užsiimti individualia atlikėjo praktika, mokyti įvairaus amžiaus besimokančiuosius muzikos, rengti besimokančiuosius muzikiniams konkursams, organizuoti chorus, vokalinius ansamblius, muzikines šventes ir konkursus.
Tolesnių studijų galimybės: baigę pirmosios pakopos (bakalauro) studijas, studentai gali tęsti studijas antrojoje pakopoje (magistrantūroje).