Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Teisė (anglų k. - Law)

Studijų krypties grupė

Teisė

Studijų kryptis

Teisė

Švietimo sritis

Teisė

Švietimo posritis

Teisė

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Teisės profesinis bakalauras
Teisininkas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-37

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531KX008

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550421

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2023-01-19
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti kvalifikuotus, kūrybiškai ir kritiškai mąstančius teisininkus, turinčius teorinių ir praktinių žinių apie teisės esmę, paskirtį ir principus, atskirų teisės šakų normas bei gebančius jas taikyti standartinėse ir nestandartinėse situacijose, siekiančius nuolatinio asmeninio ir profesinio tobulėjimo dirbant viešajame, nevyriausybiniame ar privačiame sektoriuje.
Studijų rezultatai:
1. Žino nacionalinės konstitucinės ir ordinarinės teisės principus, Lietuvos teisinę sistemą, tarptautinės viešosios, privatinės, Europos Sąjungos teisės normas bei įgytas žinias taikys profesinėje veikloje, sprendžiant konkrečias teisines problemas;
2. Žino ekonomikos, vadybos, teisės istorijos, psichologijos, ir filosofijos teoriją ir geba ją taikyti praktikoje;
3. Geba komunikuoti profesine užsienio kalba;
4. Geba rinkti informaciją, naudojantis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis bei duomenų bazėmis, ir atlikti mokslinius-empirinius tyrimus, taikant efektyvius metodus, reikalingus teisės srities profesinės veiklos problemoms spręsti;
5. Geba analizuoti įvairius teisinius dokumentus ir įvertinti jų galiojimo principus, taip pat identifikuoti konkrečias teisines taisykles, reguliuojančias asmenų veiklą;
6. Geba atstovauti fizinius ir juridinius asmenis, vadovaujantis teisininko profesinės etikos reikalavimais, bei prisitaikant prie praktinės veiklos naujovių ir besikeičiančių sąlygų bei tinkamai elgtis su konfidencialia informacija;
7. Specializacijos:
7.1. Geba parengti verslo subjektų veikloje naudojamus vidaus dokumentus, verslo sandorius, taikyti alternatyvius verslo ginčų sprendimo būdus, tarptautinius teisės aktus, išmanys verslo subjektų mokesčių specifiką (aplinką). (Verslo teisė)
7.2. Geba rinkti ir sisteminti įvairaus pobūdžio informaciją, reikalingą nusikalstamų veikų atskleidimui, gebės kvalifikuoti nusikalstamas veikas, mokės parengti ir sisteminti baudžiamojo proceso dokumentus, užtikrinant sklandų ikiteisminio tyrimo atlikimo procesą. (Ikiteisminis tyrimas)
8. Geba kritiškai vertinti kitų ir savo veiklą, žinias;
9. Moka taisyklingai ir sklandžiai reikšti savo mintis žodžiu ir raštu bei geba veiksmingai bendrauti ir bendradarbiauti daugiakultūrinėse grupėse bei efektyviai spręsti praktinėje veikloje kylančius uždavinius;
10. Geba savarankiškai tobulėti profesinės veiklos srityje per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, geba taikyti naujas idėjas praktinėje veikloje, prisitaikydamas prie naujovių ir besikeičiančių sąlygų;
11. Geba planuoti ir organizuoti savo veiklą ir laikytis etinių reikalavimų.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Tradicinė ir (ar) interaktyvioji paskaita, grupės diskusija, individualūs grupiniai projektai, minčių lietus, atvejo analizė, problemų sprendimas, mokymasis iš patirties, probleminis mokymas, ekspertų metodas, sąvokų žemėlapis, individualios problemų paieškos, informacijos analizė ir sintezė, duomenų interpretacija, debatai, individualios ir grupinės praktinės užduotys.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Vertinimo būdai: kontroliniai darbai, egzaminas, kursiniai darbai, referatai, žodiniai pranešimai, projektinio darbo pristatymas, praktikų ataskaitos, individuali žodinė apklausa, pateikčių rengimas ir pristatymas, apžvalgų parengimas raštu, atvejo analizių ataskaitos ir pristatymas, teisinių situacijų analizės parengimas raštu, individualių ir grupinių užduočių pristatymai baigiamasis darbas.
Sandara:
Studijų dalykai, praktika:
Bendrieji studijų dalykai (15 kreditų): Teisinė užsienio kalba, Ekonomikos pagrindai, Informacinės technologijos.
Studijų krypties dalykai – 156 kreditai:
1. Studijų dalykai (99 kreditai): Teisinė kalba ir dokumentų valdymas, Teisės teorija, Teisinė sistema ir teisėsaugos institucijos, Konstitucinė teisė, Bendroji ir teisės psichologija, Teisės istorija, Administracinė ir administracinio proceso teisė, Teisės tyrimų metodologijos pagrindai, Teisės filosofija, Darbo teisė, Teisininko profesinė etika, Interneto ir technologijų teisė, Civilinė teisė, Šeimos teisė, Baudžiamoji teisė, Verslo teisės pagrindai, Intelektinės nuosavybės teisė, Civilinio proceso teisė, Baudžiamojo proceso teisė, Tarptautinė teisė, Europos Sąjungos teisė, Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai, Aplinkosaugos teisė.
2. Profesinės veiklos praktikos (32 kreditai): Teisinių dokumentų rengimo praktika (I), Profesinė veiklos praktika (II), Profesinės veiklos praktika (III).
3. Baigiamasis darbas (10 kreditų).
Specializacijos:
Verslo teisė (15 kreditų): Įmonių teisė, Sutarčių teisė, Mokesčių teisė, Tarptautinės prekybos teisė.
Ikiteisminis tyrimas (15 kreditų): Ikiteisminio tyrimo teorija ir praktika, Kriminalistika, Nusikalstamų veikų kvalifikavimas, Bausmių vykdymo teisė.
Studento pasirinkimai:
Studentas gali rinktis:
• Vieną iš dviejų specializacijų (15 kreditų);
• Laisvai pasirenkamuosius dalykus (9 kreditai): Vadyba, Karjeros planavimas ir lyderystė, Žmogaus teisių apsauga, Vartotojų teisių apsauga ir kt. iš Kolegijos siūlomo laisvai pasirenkamų studijų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programoje siūlomi studijų dalykai, ugdantys bendrąsias ir dalykines studentų kompetencijas, padedančias parengti išsilavinusius, viso mokymosi gyvenimo koncepcija besivadovaujančius ir atsakingus visuomenės narius, kurie studijų procese įgytas žinias pritaiko darnios, multikultūrinės, teisinės valstybės kūrime. Greta klasikinių teisės studijų dalykų yra studijuojami Ekonomikos pagrindai, Užsienio kalba, Vadyba, Karjeros planavimas ir lyderystė bei Informacinės technologijos. Studijų programoje dirba teisės srities profesionalai - praktikai, dirbantys įvairiose teisėsaugos institucijose bei verslo, draudimo bendrovėse, valstybės, savivaldybių įstaigose, institucijose. Studentai vieną semestrą gali studijuoti užsienio aukštojoje mokykloje bei atlikti praktiką užsienio valstybinėse ar privačiose įstaigose, įmonėse, organizacijose; dalyvauti tarptautinėse mokymosi programose; sudaromos galimybės aktyviai dalyvauti teisinių renginių organizavimo ir įgyvendinimo procese bei mokslo taikomoje veikloje, rengiant mokslines publikacijas bei pranešimus įvairiuose tarptautinėse studentų konferencijose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Profesinio bakalauro teisininkai rengiami dirbti - privačiame sektoriuje (įmonėse - juristu, teisės skyriaus specialistu, personalo vadovu ar specialistu; advokatų kontorose – teisininku) taip pat užsiimti individualia teisine veikla bei viešame sektoriuje (teisėsaugos institucijose: teisme - teismo posėdžio sekretoriumi, teismo raštinės darbuotoju, prokuratūroje – teisininku, raštinės darbuotoju, antstolių kontorose – antstolių padėjėju; notarų biuruose – teisininku, policijos įstaigose, muitinėje, karo policijoje, specialiųjų tyrimų tarnyboje, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje, valstybės sienos apsaugos tarnyboje, pataisos namų sistemoje, viešojo saugumo tarnyboje, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyboje - pareigūnu; valstybės ir savivaldybių įstaigose - valstybės tarnautoju).
Tolesnių studijų galimybės:
Programos absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, pageidaujant studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas, rinktis magistrantūros studijas. Studijų tęstinumas galimas Lietuvos ir/ar užsienio valstybių universitetuose teisės studijų krypties studijų programose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2023 m. sausio 10 d.