Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Uosto ir laivybos valdymas (anglų k. - Port and Shipping Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Vadybininkas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6614

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-26

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX078

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-07-27
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti uosto ir laivybos vadybininką, kuris gebės taikydamas socialinių, humanitarinių, fizinių ir technologijų mokslo sričių žinias veikti šalies ir tarptautinėje jūrų sektoriaus rinkoje.
Specializacijos „Jūrų verslo valdymas“ tikslas - organizuoti jūrų uosto krovos terminalų veiklą, veikti kaip laivų, laivybos linijų ir įgulų formavimo agentas, ekspedijuoti jūrų ir sausumos keliais gabenamus įvairių rūšių krovinius, įforminti muitinės procedūras ir vykdyti kitą giminingą veiklą tarptautiniame jūrų transporto sektoriuje, atsižvelgiant į veiklos proceso bei technologinius ypatumus, vadovaujantis nacionalinių, tarptautinių bendrosios ir jūrų teisės aktų, kokybės standartų reikalavimais, vertinti veiklos rezultatus valdymo efektyvumo ir ekonominiu požiūriu.
Specializacijos „Jūrų finansų valdymas“ tikslas – suprasti jūrų verslo struktūrą, pagrindinius įvairių jūrų verslo rūšių principus ir remiantis šia informacija valdyti įmonės finansus taikant naujausias finansų technologijas ir įvairius apskaitos modelius nacionaliniame bei tarptautiniane jūrų versle.
Specializacijos „Jūrų turizmo valdymas“ tikslas – organizuoti jūrų, vandens turizmo ir svetingumo verslą krante ir priekrantėje, kurti turizmo maršrutus, teikti svetingumo paslaugas turistams, organizuoti išvykas laivais, mokėti valdyti mažuosius laivus ir pravesti ekskursijas turistams pakrantėse ir priekrantėse pagal nacionalinio ir tarptautinio turizmo reikalavimus.
Studijų rezultatai:
1. Žinoti pagrindines vadybos ir susijusias socialinių mokslų teorijas, įgalinančias suprasti ir vertinti išorinius mikro ir makroekonomikos reiškinius, politinius, socialinius, kultūrinius, teisinius, informacinius, gamtos ir kitos aplinkos, vidinius (žmogiškųjų, technologinių, finansinių, informacinių ir kitų išteklių) veiksnius verslo įmonių aplinkoje.
2. Taikyti pagrindines vadybos teorijas ir principus, analizuojant jūrų transporto sektoriaus ir verslo įmonių valdymą, atsižvelgiant į šalies bei jūrų transporto sektoriaus plėtrą, socialinės atsakomybės ir etikos principus.
3. Atlikti taikomuosius jūrų transporto sektoriaus įmonių veiklos tyrimus, taikant naujausias technologijas, efektyvius tyrimo metodus ir modelius, tarptautinio jūrų transporto sektoriaus ekonominių, technologinių, teisinių, socialinių pokyčių vertinimui šalyje bei taikyti sprendimus veiklos valdymui ir inovacijų diegimui.
4. Taikyti jūrų transporto sektoriaus šiuolaikines informacines technologijas bei sistemas jūrų verslo įmonės veiklos analizei ir valdymui.3b. Valdyti jūrų uosto krovos terminalo veiklą, planuojant krovos terminalo išteklius pagal krovos darbų technologiją bei terminalo įrangą, organizuojant krovos ir sandėliavimo darbus pagal įvairias krovos schemas, kontroliuojant krovos darbų eigą ir kokybę, vadovaujantis darbo saugos uoste ir jūros aplinkos apsaugos reikalavimais, taikant informacinės technologijas.
5. Valdyti jūrų uosto krovos terminalo veiklą, planuojant krovos terminalo išteklius pagal krovos darbų technologiją bei terminalo įrangą, organizuojant krovos ir sandėliavimo darbus pagal įvairias krovos schemas, kontroliuojant krovos darbų eigą ir kokybę, vadovaujantis darbo saugos uoste ir jūros aplinkos apsaugos reikalavimais, taikant informacinės technologijas.
Specializacijos ,, Jūrų verslo valdymas“
6a. Valdyti laivų agentavimo, krovinių ekspedijavimo ir laivų įgulų formavimo veiklą, vadovaujantis komercinės jūrų teisės aktais bei kokybės standartais, užtikrinant jūrų uosto ir laivybos veiklos nenutrūkstamumą.
Specializacijos ,,Jūrų verslo finansų valdymas“
6b. Valdyti jūrų verslo apskaitos ir tarptautinių atsiskaitymų veiklą, vadovaujantis nacionaliniais ir tarptautiniais teisės aktais, reglamentuojančiais finansų apskaitą ir valdymą.
Specializacijos ,,Jūrų turizmo valdymas“
6c. Valdyti jūrų, pakrančių, vidaus vandenų turizmo bei svetingumo veiklą laivuose ir krante.4. Efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti profesinėje aplinkoje su įvairių sričių specialistais, dirbant daugiakultūrinėje aplinkoje individualiai ir komandoje.
7. Priimti socialiai atsakingus valdymo sprendimus ir administruoti jūrų transporto sektoriaus įmonės veiklą pagal profesinės etikos principus, nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus, kokybės vadybos, aplinkosaugos, saugios laivybos principus bei standartus, įvertinant veiklos tarptautiškumą, taikant informacines technologijas.
8. Rinkti ir struktūruoti įmonės veiklos duomenis, kritiškai vertinti jūrų transporto sektoriaus verslo įmonės veiklos rezultatus, teikti siūlymus valdymo tobulinimo klausimais, atsižvelgiant į veiklos pobūdį bei verslo aplinkos pokyčius.
9. Efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti profesinėje aplinkoje su įvairių sričių specialistais, dirbant daugiakultūrinėje aplinkoje individualiai ir komandoje.
10. Efektyviai komunikuoti raštu ir žodžiu, analizuojant jūrų verslo valdymo problemas.
11. Savarankiškai įgyti profesinės veiklos žinių, suvokti atsakomybę už savo veiklos rezultatus ir jų poveikį visuomenės, ekonomikos, kultūros raidai, gerovei, plėtoti darnos ir etišką pasaulėžiūrą, ugdyti erudiciją, kūrybiškumą, jūrinio mentaliteto vertybines nuostatas tarptautiškumo ir mokymosi visą gyvenimą procese.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
• Teorinės paskaitos, taikomojo pobūdžio pratybos, išvykstamosios paskaitos, kritinis mąstymas, dalyko turinio ir užsienio kalbos integruotas mokymas, mokslinės ir praktinės literatūros analizė, nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų reglamentuojačių jūrų transporto sektorių ir verslą, turinio analizė;
• Studijos taikant kompiuterines programas ir elektroninius treniruoklius, jūrų uoste veikiančių informacijos sistemų prototipus (jūrų krovos procesus modeliuojantis Jūrų uosto terminalo veiklos valdymo treniruoklis, jūrų krovinių informacinė sistema KIPIS, krovinio gabenimo maršruto planavimas su ArcGIS ir Sea Rates, laivų įgulų formavimo sistema Crew Inspector programų taikymas, logistikos ir apskaitos sistema B1, jūrinės anglų kalbų mokymo programos Marlins, MarEng, kompiuterinės inžinerinės grafikos sistema AutoCad ir kt.);
• Tiriamieji darbai, taikomųjų mokslinių tyrimų publikacijų rengimas, pranešimai nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, mokymas grįstas problemų analize, atvejo analizė, verslo planavimo projektai, darbas mažose ir didelėse grupėse, diskusijos ir refleksija, kūrybinis rašymas, konsultavimas, savarankiškas darbas ir kt.
• Praktinės studijos vykdomos pažintinių, mokomųjų ir profesinės veiklos praktikų metu, organizuojamos pažintinės ekskursijos į jūrų verslo ir transporto sektoriaus įmones, mokymasis profesinės veiklos vietoje;
• Studijų metu kontaktinės paskaitos derinamos su konsultacijomis, savarankišku ir nuotoliniu darbu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomi formuojamojo, kaupiamojo ir apibendrinamojo vertinimo būdai - apklausa žodžiu ir raštu, koliokviumas, testavimas, egzaminas, praktinių įgūdžių demonstravimas dirbant su elektroniniais treniruokliais, literatūros ir informacijos šaltinių apžvalga, referatas, atvejo analizė, aplanko metodas, probleminės situacijos analizė, verslo planavimo projektas, tiriamasis darbas, kursinis darbas, praktikos dienoraščio ir ataskaitos rengimas, viešas praktinių, savarankiškų darbų pristatymas, mokslinių taikomųjų tyrimų publikacijų rengimas ir pristatymas nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, viešas profesinės užsienio kalbos įgūdžių demonstravimas konferencijose bei jūrinės ir verslo anglų kalbos egzaminuose, profesinio bakalauro baigiamojo darbo ruošimas ir jo viešas gynimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos apimtis 180 kreditų.
Bendrojo koleginio lavinimo privalomieji dalykai (10 ECTS kreditų): Taikomoji matematika ir programavimas; Profesinės kalbos kultūra ir retorika.
Studijų krypties dalykai (60 ECTS kreditų): Jūrų uostų ir laivybos raida (anglų kalba); Informacinės technologijos ir sistemos; Ekonomikos teorija; Uosto ir laivybos valdymo pagrindai (anglų kalba); Vadybos teorija; Logistikos pagrindai; Jūrų uosto terminalai ir operacijos; Duomenų analitikos pagrindai; Jūrų verslo valdymas ir organizacinė komunikacija (anglų kalba); Verslo įmonės ekonomika ir skaitmeninė rinkodara; Personalo valdymas ir karjeros projektavimas; Darbo, civilinė ir aplinkos sauga; Profesinio bakalauro baigiamasis darbas
Praktika (10 ECTS kreditų): Jūrų uostų krovos terminalų mokomoji praktika (elektroninis treniruoklis).
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas (10 ECTS kreditų);
Papildomi pasirenkamieji dalykai/programos: Kūno kultūra/Irklavimas; Karinių jūrų pajėgų jaunesniųjų karininkų vadų mokymai.
Specializacijos:
Specializacija: Jūrų verslo valdymas (60 ECTS kreditų)
• Studijų krypties dalykai (35 ECTS kreditai): Valdymo psichologija/ Tarpkultūrinė komunikacija/ Saviugda ir profesinis tobulėjimas/ Dėmesingumo praktikavimo pagrindai/ Psichologinio atsparumo valdymas; Komercinė jūrų teisė; Laivo agentavimas; Jūrų laivų įgulų formavimas; Krovinio ekspedijavimas ir muitinės procedūros; Jūrų krovinių informacinės sistemos mokomoji praktika (elektroninis treniruoklis); Kokybės valdymas.
• Praktika (25 ECTS kreditai): Baigiamoji uosto krovos terminalų/ laivybos/ laivų įgulų formavimo/ krovinių ekspedijavimo/ laivų agentavimo profesinės veiklos praktika.
Specializacija: Jūrų verslo finansų valdymas (ECTS 60 kreditų):
• Studijų krypties dalykai (35 ECTS kreditai): Mokesčių teisė; Finansinė apskaita; Kompiuterizuotos apskaitos mokomoji praktika; Verslo etika/ Etikos pagrindai/ Buhalterio etika/ Kritinio mąstymo pagrindai; Tarptautiniai atsiskaitymai; Finansinė veiklos analizė; Finansų technologijos ir valdymas.
• Praktika (25 ECTS kreditai): Baigiamoji jūrų verslo apskaitos/ finansinės veiklos analizės/ tarptautinių atsiskaitymų/ mokesčių/ verslo finansų valdymo profesinės veiklos praktika.
Specializacija: Jūrų turizmo valdymas
• Studijų krypties dalykai (35 ECTS kreditai): Rekreacijos ir turizmo pagrindai; Pakrančių regionų istorinė ir geografinė raida; Motorinių pramoginių laivų valdymas (be apribojimų vidaus ir jūrų vandenyse); Vandens turizmo tyrimų ir ekskursijų vedimo metodika; Vandens turizmo infrastruktūra ir verslo valdymas; Jūrų kruizų ir pakrančių turizmo svetingumo paslaugų valdymas.
• Praktika (25 ECTS kreditai): Baigiamoji vidaus vandenų turizmo/ jūrinio turizmo valdymo profesinės veiklos praktika.
Studento pasirinkimai:
Galima laisvai pasirinkti:
• Bendrojo lavinimo studijų dalykai (10 ECTS kreditų): Filosofija/Politikos mokslų pagrindai/ Sociologija/ Europos kultūra (pasirenkamieji); Antroji užsienio kalba (rusų, vokiečių, ispanų, A1, A2 lygiu);
• Studijų krypties dalykai (20 ECTS kreditų): Tarptautinė prekyba/ Laivybos rinka/ Transporto sistemų geografija; Taikomųjų tyrimų metodologija/ Taikomųjų mokslinių tyrimų publikacijų rengimo metodologija/ Taikomųjų mokslinių tyrimų projektų rengimo metodologija; Jūrų ekonomika/ Jūrų uosto ekonomika/ Laivybos ekonomika/ Laivybos komercinis valdymas; Verslo projektų valdymas/ ES fondų projektų valdymas/ Jūrų verslo projektų valdymas/ Žuvininkystės ir akvakultūros projektų valdymas/ Rinkodaros projektų valdymas.
• Studijų krypties dalykai pagal specializaciją (5 ECTS kreditai):
• Jūrų verslo valdymas: Valdymo psichologija/ Tarpkultūrinė komunikacija/ Saviugda ir profesinis tobulėjimas/ Dėmesingumo praktikavimo pagrindai; Psichologinio atsparumo valdymas.
• Jūrų verslo finansų valdymas: Verslo etika/ Etikos pagrindai/ Buhalterio etika/ Kritinio mąstymo pagrindai.
• Jūrų turizmo valdymas: pasirenkamųjų dalykų nėra.
• Baigiamąją profesinės veiklos praktika pagal specializaciją (25 ECTS kreditai):
• Jūrų verslo valdymas: Baigiamoji uosto krovos terminalų/ laivybos/ laivų įgulų formavimo/ krovinių ekspedijavimo/ laivų agentavimo profesinės veiklos praktika.
• Jūrų verslo finansų valdymas: Baigiamoji jūrų verslo apskaitos/ finansinės veiklos analizės/ tarptautinių atsiskaitymų/ mokesčių/ verslo finansų valdymo profesinės veiklos praktika.
• Jūrų turizmo valdymas: Baigiamoji vidaus vandenų turizmo/ jūrinio turizmo valdymo profesinės veiklos praktika.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
• Tai vienintelė šalyje jūrų transporto sektoriaus valdymo studijų programa, plačiai paplitusi visose pasaulio jūrų akademijose ir yra jūrinių studijų sistemos dalis.
• Uosto ir laivybos valdymo studijos ir būsimojo specialisto kompetencijos pagrįstos tarptautinio jūrų transporto sektoriaus veiklos poreikiais, reglamentuojamos Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijomis, todėl studijų programos struktūra ir studijų dalykai yra panašūs į užsienio jūrų akademijose vykdomas programas. Studentas gali laisvai rinktis dalines studijas kiekvienoje užsienio jūrų akademijoje arba universitete, taip pat kitose aukštosiose mokyklose, kuriose vykdomos vadybos krypties studijos. Tai sudaro galimybę absolventams dirbti ne tik šalies, bet ir užsienio jūrų uostuose ar jūrų verslo įmonėse.
• Mokomosios praktikos ir dalykų studijose intensyviai taikomos specializuotos kompiuterinės programos ir elektroniniai treniruokliai, imituojantys realias Klaipėdos ir kituose jūrų uostuose veikiančias informacijos sistemas, todėl studentams praktikoje ar pradėjus dirbti nekyla sunkumų.
• Tarptautiniame jūrų transporto sektoriuje svarbus bendravimas užsienio kalba, todėl studijuojama jūrinė ir verslo anglų kalba bei pasirinktinai antroji užsienio kalba rusų, ispanų arba vokiečių.
• Dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai, įvairių jūrų verslo įmonių darbuotojai ir vadovai, suteikia naujausių išskirtinių teorinių ir praktinių žinių apie laivybą, uosto veiklą, jūrų sektoriaus valdymo ypatumus, organizuoja mokomąsias išvykas į jūrų verslo įmones.
• Įprastai profesinės veiklos praktikos metu praktikantai dirba ir gauna atlygį jūrų uostų įmonėse.
• Dalinėms studijoms ar praktikai pagal akademinių mainų programą Erasmus+ galima rinktis aukštąsias mokyklas ar įmones didžiausiuose Europos uostuose.
• LAJM bendradarbiaujant su Karinėmis jūrų pajėgomis, studentai gali dalyvauti Karinių jūrų pajėgų jaunesniųjų karininkų vadų mokymo programoje ir įgyti atsargos leitenanto karinį laipsnį bei tęsti tarnybą Lietuvos kariuomenėje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Pasirinkę uosto ir laivybos valdymo studijas, absolventai siekia karjeros nuo specialisto iki vadovo jūrų uosto krovos terminaluose, laivų ir laivybos linijų, jūrininkų įdarbinimo laivuose agentūrose, jūrų krovinių ekspedijavimo įmonėse, muitinėje, muitinės tarpininkavimo paslaugas teikiančiose įmonėse ar kitose jūrų ar sausumos transporto verslo bei jūrų transporto sektoriaus valdymo valstybės įmonėse šalyje ar užsienyje, pvz. Lietuvos kariuomenės ir Karinių jūrų pajėgų padaliniuose, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje, Lietuvos transporto saugios administracijos Jūrų departamente, muitinėje ir pan.
Absolventas gali dirbti jūrų uoste stividoriumi, krovos planuotoju, krovinio ekspeditoriumi, laivų, laivybos linijos ar laivų įgulų agentu, laivo frachtavimo brokeriu, importo ir eksporto vadybininku, jūrų ir sausumos transporto, logistikos projektų vadybininku ir kitose vadybininko kompetencijas atitinkančiose pareigose jūrų uosto bei jūrų sektoriaus įmonėse bei giminingą darbą sausumos transporto ar su juo susijusiose srityse.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti studijas antrosios studijų pakopos socialinių mokslų srities programose ir siekti magistro kvalifikacinio laipsnio šalies ir užsienio universitetinių aukštojo mokslo institucijų nustatyta tvarka. Galima tobulinti kvalifikaciją verslo vadybos, tarptautinės prekybos, tarptautinės rinkodaros, viešojo administravimo ar panašioje srityje, siekiant įgyti naujų kompetencijų.