Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Uosto ir laivybos valdymas (anglų k. - Port and Shipping Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Vadybininkas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6614

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-26

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX078

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-05-20
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti uosto ir laivybos vadybininką, kuris gebės taikydamas socialinių, humanitarinių, fizinių ir technologijų mokslo sričių žinias veikti šalies ir tarptautinėje jūrų sektoriaus rinkoje, organizuoti jūrų uosto krovos terminalų veiklą, veikti kaip laivų, laivybos linijų ir įgulų formavimo agentas, ekspedijuoti jūrų ir sausumos keliais gabenamus įvairių rūšių krovinius, įforminti muitinės procedūras ir vykdyti kitą giminingą veiklą tarptautiniame jūrų transporto sektoriuje, atsižvelgiant į veiklos proceso bei technologinius ypatumus, vadovaujantis nacionalinių, tarptautinių bendrosios ir jūrų teisės aktų, kokybės standartų reikalavimais, vertinti veiklos rezultatus valdymo efektyvumo ir ekonominiu požiūriu.
Studijų rezultatai:
1. Žinoti pagrindinės teorijas, įgalinančias suprasti ir vertinti išorinius (mikro- ir makroekonomikos reiškiniai, politinė, socialinė, kultūrinė, teisinė, informacinė, gamtos ir kita aplinka) ir vidinius (žmogiškieji, technologiniai, finansiniai, informaciniai ir kiti ištekliai) verslo įmonių aplinkos veiksnius;
2. Analizuoti jūrų transporto sektoriaus valdymo sistemos struktūrą ir funkcijas;
3. Taikyti vadybos žinias, kuriais apibrėžiami jūrų transporto sektoriaus ir verslo įmonių valdymo tikslai, atsižvelgiant į šalies bei jūrų transporto sektoriaus plėtrą, siekiant numatyti galimas šių tikslų įgyvendinimo galimybes ir plėtoti pažangų verslą;
4. Tirti jūrų transporto sektoriaus rinką, taikant šiuolaikines technologijas, efektyvius tyrimo metodus ir modelius, siekiant įvertinti vykstančius šalies ir tarptautinio jūrų transporto sektoriaus socialinės, ekonominės, teisinės ir technologinės aplinkos pokyčius bei spręsti veiklos valdymo inovacijų diegimo problemas;
5. Projektuoti uosto ir laivybos verslo įmonės veiklą, atsižvelgiant į projektuojamą veiklos pobūdį bei rezultatus, įmonės mikro ir makroaplinkos pokyčius;
6. Valdyti jūrų uosto krovos terminalo veiklą, planuojant krovos terminalo išteklius, atsižvelgiant į krovos darbų technologiją bei terminalo įrangą, organizuojant krovos ir sandėliavimo darbus pagal įvairias krovos schemas, kontroliuojant krovos darbų eigą ir kokybę, vadovaujantis darbo saugos uoste ir jūros aplinkos apsaugos reikalavimais, taikant informacinės technologijas;
Specializacija: Jūrų verslo valdymas
7a. Teikti laivų agentavimo, krovinių ekspedijavimo, laivų įgulų formavimo paslaugas, priimant atsakingus sprendimus vadovaujantis nacionaliniais ir tarptautiniais teisės aktais, reglamentuojančiais jūrų uosto, krovinių gabenimo šalyje bei užsienyje;
Specializacija: Jūrų verslo finansų valdymas
7b. Teikti verslo apskaitos, tarptautinių atsiskaitymų paslaugas ir analizuoti įmonės veiklą, vadovaujantis nacionaliniais ir tarptautiniais teisės aktais, reglamentuojančiais finansų apskaitą ir valdymą
8. Vertinti jūrų transporto sektoriaus verslo įmonės veiklos rezultatus, atsižvelgiant į veiklos pobūdį bei verslo aplinkos pokyčius;
9. Bendrauti ir bendradarbiauti žodžiu ir raštu, taikant informacines komunikacines technologijas su šalies ir užsienio partneriais vykdant jūrų transporto sektoriaus verslo įmonės ar organizacijos veiklas, vadovaujantis nacionaliniais ir tarptautiniais dokumentų rengimo bei dalykinės kalbos kultūros reikalavimais, užtikrinant bendradarbiaujančių šalių lygias galimybes daugiakultūrinėje aplinkoje, dirbti individualiai ir komandoje;
10. Savarankiškai įgyti profesinės veiklos srities žinių, suvokti atsakomybę už savo veiklos rezultatus ir jų poveikį visuomenės, ekonomikos ir kultūros raidai, gerovei ir aplinkai, plėtoti darnos ir etiškos pasaulėžiūrą, erudiciją, kūrybiškumą, jūrinį mentalitetą, vertybines nuostatas tarptautiškumo ir mokymosi visą gyvenimą kontekste.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
• Orientuotos į studentą paskaitos, kritinis mąstymas, dalyko turinio ir užsienio kalbos integruotas mokymas, mokslinės ir praktinės literatūros analizė, nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų reglamentuojačių jūrų transporto sektorių ir verslą, turinio analizė;
• Studijos taikant kompiuterines programas ir elektroninius treniruoklius, jūrų uoste veikiančių informacijos sistemų prototipus (jūrų krovos procesus modeliuojantis Jūrų uosto terminalo veiklos valdymo treniruoklis, jūrų krovinių informacinė sistema KIPIS, krovinio gabenimo maršruto planavimo programos GIS, Sea Rates, laivų įgulų formavimo sistema Crew Inspector, logistikos ir apskaitos sistema B1, jūrinės anglų kalbų mokymo programos Marlins, MarEng, kompiuterinės inžinerinės grafikos sistema AutoCad ir kt.);
• Tiriamieji darbai, taikomųjų mokslinių tyrimų publikacijų rengimas, pranešimai šalies ir tarptautinėse konferencijose; probleminis mokymas, atvejo analizė, projektai, darbas mažose ir didelėse grupėse, diskusijos ir refleksija, kūrybinis rašymas, konsultavimas, savarankiškas darbas ir kt.
• Praktinės studijos vykdomos pažintinių, mokomųjų ir profesinės veiklos praktikų metu, organizuojamos pažintinės eksursijos į jūrų verslo įmones, mokymasis profesinės veiklos vietoje;
• Studijų metu kontaktinės paskaitos derinamos su konsultacijomis, savarankišku ir nuotoliniu darbu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomi formuojamojo, kaupiamojo ir apibendrinamojo vertinimo būdai. Tai apklausa žodžiu ir raštu, koliokviumas, testavimas, egzaminas, praktinių įgūdžių demonstravimas dirbant elektroniniais treniruokliais, literatūros ir informacijos šaltinių apžvalga, referatas, esė, recenzija, atvejo analizė, aplanko metodas, probleminės situacijos analizė, projektas, tiriamasis darbas, kursinis darbas, praktikos dienoraščio ir ataskaitos rengimas, viešas praktinių, savarankiškų darbų demonstravimas ir pristatymas, mokslinių taikomųjų tyrimų publikacijų rengimas ir pristatymas šalies ir tarptautinėse konferencijose, viešas profesinės užsienio kalbos įgūdžių demonstravimas konferencijose bei jūrinės ir verslo anglų kalbos egzaminuose, profesinio bakalauro baigiamasis darbas ir viešas šio darbo gynimas
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos apimtis 180 kreditų.
• Bendrojo koleginio lavinimo dalykai (10 kreditų): Taikomoji matematika ir programavimas; Profesinės kalbos kultūra ir retorika;
• Studijų krypties dalykai (60 kreditų): Jūrų uostų ir laivybos raida (anglų kalba); Uosto ir laivybos valdymo pagrindai (anglų kalba); Jūrų verslo valdymas ir organizacinė komunikacija (anglų kalba); Vadybos teorija; Ekonomikos teorija; Informacinės technologijos ir sistemos; Duomenų analitikos pagrindai; Jūrų uosto terminalai ir operacijos; Verslo įmonės ekonomika ir skaitmeninė rinkodara; Personalo valdymas ir karjeros projektavimas; Logistikos pagrindai; Darbo, civilinė ir aplinkos sauga;
• Praktika (10 kreditų): Uosto ir laivybos veiklos pažintinė praktika; Jūrų uosto krovos terminalų mokomoji praktika;
• Profesinio bakalauro baigiamasis darbas (10 kreditų);
• Papildomi pasirenkamieji dalykai/programos: Kūno kultūra; Karinių jūrų pajėgų jaunesniųjų karininkų vadų mokymai.
Specializacijos:
Specializacija: Jūrų verslo valdymas (30 kreditų)
• Studijų krypties dalykai (25 kreditai): Laivo agentavimas; Jūrų laivų įgulų formavimas; Krovinio ekspedijavimas ir muitinės procedūros; Kokybės valdymas; Komercinė jūrų teisė;
• Praktika (5 kreditai): Jūrų krovinių informacinės sistemos mokomoji praktika;
Specializacija: Jūrų verslo finansų valdymas (30 kreditų):
• Studijų krypties dalykai (25 kreditai): Mokesčių teisė; Finansinė apskaita; Tarptautiniai atsiskaitymai; Finansinė veiklos analizė; Finansų technologijos ir valdymas;
• Praktika (5 kreditai): Kompiuterizuotos apskaitos mokomoji praktika.
Studento pasirinkimai:
Galima laisvai pasirinkti:
• Bendrojo lavinimo studijų dalykai (10 kreditų): Filosofija/Politikos mokslų pagrindai/ Sociologija/ Europos kultūra (pasirenkamieji); Antroji užsienio kalba (rusų, vokiečių, ispanų, A1, A2 lygiu);
• Studijų krypties dalykai (20 kreditų): Tarptautinė prekyba/ Laivybos rinka/ Transporto sistemų geografija; Taikomųjų tyrimų metodologija/ Taikomųjų mokslinių tyrimų publikacijų rengimo metodologija/ Taikomųjų mokslinių tyrimų projektų rengimo metodologija; Jūrų ekonomika/ Jūrų uosto ekonomika/ Laivybos ekonomika/ Laivybos komercinis valdymas; Verslo projektų valdymas/ ES fondų projektų valdymas/ Jūrų verslo projektų valdymas/ Žuvininkystės ir akvakultūros projektų valdymas/ Rinkodaros projektų valdymas.
• Studijų krypties dalykai pagal specializaciją (5 kreditai):
• Jūrų verslo valdymas: Valdymo psichologija/ Tarpkultūrinė komunikacija/ Saviugda ir profesinis tobulėjimas/ Dėmesingumo praktikavimo pagrindai/ Psichologinio atsparumo valdymas;
• Jūrų verslo finansų valdymas: Verslo etika/ Etikos pagrindai/ Buhalterio etika/ Kritinio mąstymo pagrindai;
• Baigiamąją profesinės veiklos praktika pagal specializaciją (25 kreditai):
• Jūrų verslo valdymas: Uosto valdymo/ Laivybos valdymo/ Krovinių ekspedijavimo/ Laivų agentavimo/ Jūrų laivų įgulų formavimo;
• Jūrų verslo finansų valdymas: Jūrų verslo apskaitos/ Finansinės veiklos analizės/ Tarptautinių atsiskaitymų/ Mokesčių/ Jūrų verslo finansų valdymo
Studijų programos skiriamieji bruožai:
• Tai vienintelė šalyje jūrų transporto sektoriaus valdymo studijų programa, tačiau plačiai paplitusi visose pasaulio jūrų akademijose ir yra jūrinių studijų sistemos dalis.
• Uosto ir laivybos valdymo studijos ir būsimojo specialisto kompetencijos pagrįstos tarptautinio jūrų transporto sektoriaus veiklos poreikiais, reglamentuojamos Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijomis, todėl studijų programos struktūra ir studijų dalykai yra panašūs į užsienio jūrų akademijose vykdomas programas. Studentas gali laisvai rinktis dalines studijas kiekvienoje užsienio jūrų akademijoje arba universitete, taip pat kitose aukštosiose mokyklose, kuriose vykdomos vadybos krypties studjos. Tai sudaro galimybę absolventams dirbti ne tik šalies, bet ir užsienio jūrų uostuose ar jūrų verslo įmonėse.
• Mokomosios praktikos ir dalykų studijose intensyviai taikomos specializuotos kompiuterinės progamos ir elektroniniai treniruokliai, imituojantys realias Klaipėdos ir kituose jūrų uostuose veikiančias informacijos sistemas, todėl studentams praktikoje ar pradėjus dirbti nekyla sunkumų.
• Tarptautiniame jūrų transporto sektoriuje svarbus bendravimas užsienio kalba, todėl studijuojama jūrinė ir verslo anglų kalba bei pasirinktinai antroji užsienio kalba rusų, ispanų arba vokiečių.
• Dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai, įvairių jūrų verslo įmonių darbuotojai ir vadovai, suteikia naujausių išskirtinių teorinių ir praktinių žinių apie laivybą, uosto veiklą, jūrų sektoriaus valdymo ypatumus, organizuoja mokomąsias išvykas į jūrų verslo įmones.
• Įprastai profesinės veiklos praktikos metu praktikantai dirba ir gauna atlygį jūrų uostų įmonėse.
• Dalinėms studijoms ar praktikai pagal akademinių mainų programą Erasmus+ galima rinktis aukštąsias mokyklas ar įmones didžiausiuose Europos uostuose.
• LAJM bendradarbiaujant su Karinėmis jūrų pajėgomis, studentai gali dalyvauti Karinių jūrų pajėgų jaunesniųjų karininkų vadų mokymo programoje ir įgyti atsargos leitenanto karinį laipsnį bei tęsti tarnybą Lietuvos kariuomenėje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Pasirinkę uosto ir laivybos valdymo studijas, absolventai siekia karjeros nuo specialisto iki vadovo jūrų uosto krovos terminaluose, laivų ir laivybos linijų, jūrininkų įdarbinimo laivuose agentūrose, jūrų krovinių ekspedijavimo įmonėse, muitinėje, muitinės tarpininkavimo paslaugas teikiančiose įmonėse ar kitose jūrų ar sausumos transporto verslo bei jūrų transporto sektoriaus valdymo valstybės įmonėse šalyje ar užsienyje, pavyzdžiui, Lietuvos kariuomenės ir Karinių jūrų pajėgų padaliniuose, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje, Lietuvos transporto saugos administracijos Jūrų departamente, muitinėje ir pan. Absolventas gali dirbti jūrų uoste stividoriumi, krovos planuotoju, krovinio ekspeditoriumi, laivų, laivybos linijos ar laivų įgulų agentu, laivo frachtavimo brokeriu, importo ir eksporto vadybininku, jūrų ir sausumos transporto, logistikos projektų vadybininku ir kitose vadybininko kompetencijas atitinkančiose pareigose jūrų uosto bei jūrų sektoriaus įmonėse bei giminingą darbą sausumos transporto ar su juo susijusiose srityse.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti studijas antrosios studijų pakopos socialinių mokslų srities programose ir siekti magistro kvalifikacinio laipsnio šalies ir užsienio universitetinių aukštojo mokslo institucijų nustatyta tvarka. Galima tobulinti kvalifikaciją verslo vadybos, tarptautinės prekybos, tarptautinės rinkodaros, viešojo administravimo ar panašioje srityje siekiant įgyti naujų kompetencijų.