Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Specialioji pedagogika ir logopedija (anglų k. - Special Education and Speech Therapy)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Edukologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121MX042

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450111

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-02-07
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos specialistus – specialiuosius pedagogus, logopedus, gebančius atpažinti, vertinti ir tenkinti vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, kylančius dėl negalių ir sutrikimų; profesionaliai teikti specialiąją pedagoginę pagalbą ir kritiškai vertinti bei spręsti specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo, inkliuzinio ugdymo organizavimo problemas taikant naujausiais moksliniais tyrimais grįstas specialiojo ugdymo inovacijas, vadovaujantis esminiais žmogaus teisių ir lygių galimybių užtikrinimo principais ir bendražmogiškomis vertybėmis.
Studijų rezultatai:
Bendrosios kompetencijos:
Kritinio mąstymo, problemų sprendimo, refleksyvumo gebėjimai. Gebėjimas konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su ugdymo dalyviais, dirbti komandoje. Gebėjimas organizuoti ugdymo mokslinius tyrimus.
Dalykinės kompetencijos:
Raidos ypatingumų (negalių, sutrikimų) ir specialiųjų ugdymosi poreikių psichopedagoginio vertinimo žinios. Gebėjimas identifikuoti ir tenkinti vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, teikti personalizuotą, individualius vaiko ugdymosi poreikius atitinkančią specialiąją pedagoginę ir logopedinę pagalbą ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams įvairiose edukacinėse aplinkose. Gebėjimas analizuoti, kritiškai vertinti specialiojo ugdymo kaitos procesus ir tendencijas, taikyti moksliniais tyrimais grįstas specialiojo ugdymo metodikas ir inovacijas.
Numatomi studijų rezultatai:
Absolventas konceptualiai suvokia inkliuzinio ir specialiojo ugdymo teorijas, geba vertinti ir tenkinti specialiuosius ugdymosi poreikius ir jų dinamiką, identifikuoti, kritiškai vertinti ir spręsti inkliuzinio ir specialiojo ugdymo problemas; taikyti šiuolaikinius ugdymo metodus ir specialiojo ugdymo metodikas, ugdymo procese naudoti modernias informacines ir komunikacines technologijas; turi mokslinio darbo organizavimo ir tyrėjo, reflektuojančio pokyčius, kompetencijų; geba dirbti komandoje. Studijuodamas logopedijos dalykus, bakalauras įgyja papildomų gebėjimų: vertinti vaiko kalbos raidą, identifikuoti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, tenkinti kalbos ugdymosi poreikius, taikyti logopedines metodikas, profesionaliai konsultuoti asmenis, turinčius kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, jų šeimos ir specialistų komandos narius kalbos ugdymo ir kt. klausimais.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
ominuoja aktyvaus mokymosi metodai: atvejo analizė; probleminio mokymosi, kooperuotų studijų metodai, mokymasis bendradarbiaujant mažose grupėse, veiklos refleksija ir kt. Atlikdami studijų užduotis ugdymo įstaigose, studentai įgyja gebėjimų atpažinti, kritiškai vertinti ir spręsti realias būsimos profesinės veiklos problemas. Skatinamas studentų mokymosi savarankiškumas, kritinis mąstymas. Studentams sudaromos sąlygos pasiekti kuo aukštesnį pasiekimų lygmenį konsultuojantis, tobulinant atliktas studijų užduotis; esant reikalui, galima studijuoti pagal individualų planą. Konkrečių dalykų rezultatai, jiems pasiekti numatyti studijų metodai bei studentų pasiekimų vertinimo metodai yra detalizuojami kiekvieno programą sudarančio dalyko apraše.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis studijų programoje numatytų studijų rezultatų vertinimas. Galutinį įvertinimą (balais) sudaro dalyko programoje numatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys (tarpinės užduotys ir egzaminas), kurių procentinė išraiška numatoma kiekvieno studijų dalyko apraše. Skatinama pasiekti ne žemesnį kaip tipinį pasiekimų lygmenį.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bakalauro studijų programą Specialioji pedagogika ir logopedija sudaro trys dalys: pasirenkami bendrojo universitetinio lavinimo dalykai – 15 kreditų; 60 kreditų skirti pedagogo kvalifikacijai įgyti; pagrindinės studijų krypties dalykai, kurių apimtis – 165 kreditai; iš jų 90 kreditų – specialioji pedagogika; 55 kreditai – logopedija, 20 kr. – alternatyviai pasirenkami studijų krypties pagrindų dalykai. Pirmuose studijų programos semestruose studijuojami bendrauniversitetiniai dalykai; baziniai studijų krypties pagrindų dalykai (dalykų ciklas, skirtas vaikų negalių, sutrikimų ir ankstyvojo, ikimokyklinio, mokyklinio amžiaus vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių pažinimui) bei dalykai pedagogo kvalifikacijai įgyti (bendroji, raidos ir pedagoginė psichologija; bendroji ir specialioji pedagogika, specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas pamokose ir popamokinio ugdymosi veiklose). Vėlesniuose semestruose studentai gilinasi į specialiąsias kalbinio (skaitymo, rašymo), matematinio, socialinio, gamtamokslinio ugdymo metodikas ir studijuoja logopedijos dalykus. Praktinių specialiosios pedagogikos ir logopedijos žinių taikymo gebėjimų studentai įgyja dalykų pratybose bei specialiojo pedagogo ir logopedo praktikose ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose. Praktikų apimtis – 43 kr. Studijų pabaigoje ginami pedagogikos studijų (3 kr.) ir bakalauro baigiamasis (15 kr.) darbai.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Specialieji pedagogai ir logopedai rengiami tik Šiaulių universitete. 2015 metais tarptautinė ekspertų komisija pripažino, kad ŠU yra vienintelė aukštoji mokykla šalyje, kuri turi tvirtą tradiciją ir stiprų dėstytojų potencialą rengti specialiuosius pedagogus ir logopedus. Specialiojo pedagogo ir logopedo profesija yra paklausi ir perspektyvi, apie 90 proc. absolventų sėkmingai įsidarbina ugdymo įstaigose. Pažymėtinas didelis šių specialistų poreikis įvairiuose Lietuvos regionuose. Esminiai studijų programos bruožai – studijų inovatyvumas, lankstumas, prieinamumas, tarptautiškumas. Studijų inovatyvumas.Taikomi modernūs probleminio mokymosi, kooperuotų studijų metodai, e-technologijomis grįstas mokymasis. Teorijos studijos glaudžiai siejamos su praktinių specialiojo pedagogo ir logopedo gebėjimų ugdymusi; skatinamas studentų savarankiškas mokymasis, kritinio mąstymo, problemų sprendimo, komandinio darbo, bendradarbiavimo gebėjimų ugdymasis. Studentams sudarytos galimybės mokytis dalyvaujant realiose ugdymo aplinkose, atliekant dalykų studijų probleminio mokymosi užduotis; kooperuotos studijos padeda studentui susieti studijas ir praktinį pedagoginį darbą. Todėl studentai gerai pasirengia specialiojo pedagogo ir logopedo darbui ir sėkmingai įsidarbina. Studijų organizavimo lankstumas ir prieinamumas. Sukurta moderni studijų aplinka, sudarytos sąlygos įvairiais būdais gauti dėstytojo paramą, konsultacijas, individualizuoti studijas ir pan. Kai kurių dalykų auditorinės studijos derinamos su mokymusi virtualiose aplinkose. Studijų tarptautiškumas. Studentams sudaroma galimybė studijuoti užsienyje pagal Erasmus mainų programą; organizuojamos studentų trumpalaikės tarptautinės stažuotės į kitų šalių aukštąsias mokyklas; paskaitų skaityti kviečiami užsienio aukštųjų mokyklų dėstytojai.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti specialiuoju pedagogu ir / ar logopedu ankstyvojo, ikimokyklinio ir mokyklinio bendrojo, specialiojo ugdymo ir kitose švietimo ir mokslo, sveikatos, socialinės apsaugos sistemoms priklausančiose įstaigose.
Tolesnių studijų galimybės:
Galima tęsti studijas švietimo ir ugdymo bei kitų socialinių mokslų studijų magistrantūros studijų programose. Galima įgyti papildomų kompetencijų, pasirenkant studijų modulį Autizmo spektro ir elgesio sutrikimai (46 kreditai); studijų trukmė – 1 metai; įgytos kompetencijos patvirtinamos studijų pažymėjimu ir suteikiamas Krizių prevencijos instituto (KPI, Jungtinė Karalystė) tarptautinis sertifikatas (Crisis Prevention Institute, CPI, United Kingdom). Galima įgyti papildomų kompetencijų, pasirenkant neformaliojo švietimo studijų programą Tiflopedagogika (90 kreditų). Įgytos kompetencijos patvirtinamos studijų pažymėjimu ir suteikiama teisė dirbti tiflopedagogu. Galima įgyti papildomų kompetencijų, pasirenkant neformaliojo švietimo studijų programą Surdopedagogika (90 kreditų). Įgytos kompetencijos patvirtinamos studijų pažymėjimu ir suteikiama teisė dirbti surdopedagogu.