Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Menų pedagogika (anglų k. - Arts Pedagogy)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo su dalyko specializacija rengimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6106

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-56

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121MX051

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450114

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-03-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
1. Ruošti meno pedagogą, turintį bendrąją kultūrinę kompetenciją, filosofinių ir istorinių ugdymo, bendrosios ir pedagoginės psichologijos, šiuolaikinių ugdymo teorijų žinių sistemą ir gebantį jas efektyviai pritaikyti pedagoginėje veikloje.
2. Rengti meno pedagogą, gebantį praktikoje taikyti efektyvias meninio ugdymo sistemas, atsižvelgiant į konkrečias mokyklos menines bei kultūrines tradicijas, savo ir mokinių galimybes, įvairias meninio ugdymo situacijas (vesti pamokas, dirbti su visų amžiaus tarpsnių moksleiviais, įvairių tipų meniniais kolektyvais ir kt.).
3. Ugdyti aukštos kvalifikacijos pedagogą-menininką, teikti meno istorijos bei teorijos žinių, lavinti meninius bei atlikėjiškus gebėjimus, plėtoti jų meninę-koncertinę patirtį.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
1. Turės specialiųjų meno dalykų žinių sistemą, gebės jas taikyti asmeninėje ir pedagoginėje veikloje.
2. Žinos esminius meno principus, jais remiantis gebės profesionaliai dalyvauti meninėje veikloje atskleidžiant savitą meno supratimą.
3. Turės sisteminių žinių apie vaikų ir jaunimo fizinių, pažintinių, psichosocialinių, meninių gebėjimų raidą. Gebės žinias taikyti pedagoginėje veikloje ir atliekant tyrimus.
4. Turės pedagoginių, psichologinių žinių apie vaikų ir jaunimo bendrąjį ir meninį ugdymą.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
1. Gebės projektuoti ir vykdyti pedagoginius tyrimus: analizuoti ir vertinti profesinės veiklos situacijas, įžvelgti aktualias meninio ugdymo problemas, parinkti ir taikyti tinkamus duomenų rinkimo metodus, analizuoti ir apibendrinti duomenis.
2. Gebės pedagoginių tyrimų rezultatus interpretuoti bei taikyti praktikoje koreguojant ugdymo procesą.
Specialieji gebėjimai:
1. Gebės planuoti meninio ugdymo procesą: formuluoti tikslus, apsibrėžti ugdymo turinį, parinkti mokomąją medžiagą, tinkamus mokymo/si ir vertinimo metodus.
2. Gebės organizuoti ir valdyti meninio ugdymo procesą: kūrybiškai taikyti mokinių įtraukimo į meninę veiklą bei motyvavimo būdus, vadovauti mokinių meniniams kolektyvams.
3. Gebės kurti meninę saviraišką skatinančią, tolerancija ir bendradarbiavimu grįstą mokymosi aplinką.
4. Gebės naudoti informacines komunikacines technologijas meninio ugdymo procese ir profesiniam tobulėjimui.
Socialiniai gebėjimai:
1. Gebės etiškai bendrauti, bendradarbiauti, palaikyti profesinius santykius su specialistais ir kitais asmenimis.
2. Gebės dirbti komandoje, įtraukti į veiklą kitus asmenis, būti iniciatyviu, sąžiningu siekiant sąveikos ir bendrų tikslų.
3. Kultūrinės įvairovės supratimas, pripažinimas ir toleravimas
Gebės vertinti kultūros reiškinius meninių, dorovinių, bendražmogiškų vertybių požiūriu.
Asmeniniai gebėjimai:
1. Naudojantis įvairiomis technologinėmis priemonėmis gebės atrasti, sisteminti ir tikslingai naudoti informaciją pedagoginėje veikloje ir profesiniam tobulėjimui.
2. Gebės kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, generuoti idėjas, imtis iniciatyvos, profesinėje erdvėje veikti atsakingai ir motyvuotai.
3. Gebės taisyklingai vartoti gimtąją ir užsienio kalbas profesinėje aplinkoje, naudoti įvairius komunikavimo būdus bei priemones.
4. Gebės objektyviai vertinti savo galias profesinėje veikloje, planuoti ir sistemingai tobulinti savo profesinę kompetenciją.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Menų pedagogikos studijų programos rezultatus pasiekti padeda šių rezultatų ir studijų metodų dermė. Teorinio bloko dalykai dažniausiai dėstomi pasitelkiant žodinius, vaizdinius/demonstracinius bei refleksyvius-praktinius metodus. Grįžtamąjį ryšį ir pasiekimų vertinimą užtikrina rašto darbai, mokslinės literatūros šaltinių pristatymai, kūrybiniai individualūs ir grupiniai projektai. Praktiniai įgūdžiai lavinami pratybų, problemų sprendimo, praktinių užduočių ir kitais metodais. Didžioji metodų dalis – aktyvią ir savarankišką studento veiklą skatinantys metodai: diskusija, literatūros paieška, pratybos, minčių žemėlapis, atvejo analizė, darbas grupėse, veiklos refleksija ir kt. Pastaraisiais metais itin daug dėmesio skiriama refleksiniams studijų metodams, t. y. studentai skatinami vertinti ir įsivertinti studijų procesą, įžvelgti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įvardinti spręsti kylančias mokymosi problemas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami vadovaujantis pagrįstumo, patikimumo, aiškumo, naudingumo principais. Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Semestro savarankiško darbo užduotys vertinamos pažymiu, egzaminų sesijos metu nustatomas galutinis pažymys. Taikomi įvairūs, dėstymo pobūdį atitinkantys vertinimo metodai. Aiški ir vieša vertinimo sistema įgalina objektyviai ir visapusiškai vertinti bei įsivertinti mokymo(si) pasiekimus ir atliepia Menų pedagogikos studijų programos rezultatus. Studentų apklausos duomenys parodė, kad vertinimo kriterijų pagrįstumas, gaunamų įvertinimų atitikimas asmeniniams studijų pasiekimams yra vertinami labai gerai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Profesinė užsienio kalba 1, 2
Meninė komunikacija
Muzikos pedagogikos įvadas ir stebimoji praktika
Pasirenkamas bendrųjų universitetinių studijų dalykas (2)
Profesinė kalba
Pedagoginė praktika 1, 2
Meno integracija: teorija ir praktika
Filosofija
Kultūros edukologija
Lietuvių ir pasaulio tautų tradicinė kultūra
Šiuolaikinės meninio ugdymo strategijos
Psichologija
Laisvai pasirenkamas dalykas (2)
Raidos ir pedagoginė psichologija
Kompiuterinės technologijos
Neformaliojo meninio ugdymo teorija ir praktika
Taikomosios meninė kūrybos programos
Kultūros projektų valdymas
Kūrybos pedagogika
Mokslinio tyrimo pagrindai
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas
Baigiamasis darbas

Specializacija: Muzika
Muzikos istorija 1, 2, 3, 4
Muzikos kalba ir solfedžio 1, 2, 3, 4
Muzikinė raiška (choro studija, dainavimas, fortepijonas, dirigavimas) 1, 2, 3, 4
Muzikinė raiška (choro studija, dainavimas / instrumentas / dirigavimas, mokykliniai instrumentai) 5
Muzikinė raiška (choro studija, dainavimas / fortepijonas / dirigavimas) 6
Ankstyvojo, priešmokyklinio ir pradinio muzikinio ugdymo metodika ir praktika 1
Pagrindinio ir vidurinio muzikinio ugdymo metodika ir praktika 2
Muzikos projektas
Muzikos kūrimas: kompozicija, improvizavimas, aranžavimas

Specializacija: Šokis
Šokio studija 1, 2, 3, 4, 5, 6
Kūno anatomija ir traumų prevencija
Folklorinis šokis
Šokio meno istorija
Šokio kompozicija 1, 2, 3
Klasikinis šokis
Šiuolaikinis šokis
Ankstyvojo, priešmokyklinio ir pradinio choreografinio ugdymo metodika ir praktika 1
Pagrindinio ir vidurinio choreografinio ugdymo metodika ir praktika 2
Šokio projektas
Improvizavimo pagrindai

Specializacija: Teatras
Dramos studija (režisūra, vaidyba) 1, 2, 3
Scenos kalba 1, 2, 3, 4
Dramos istorija 1, 2
Sceninė ritmika 1, 2
Dramos studija (režisūra, vaidyba, ritmika) 4
Dramos studija (lėlių teatro režisūra ir vaidyba) 5, 6
Ankstyvojo, priešmokyklinio ir pradinio teatrinio ugdymo metodika ir praktika 1
Pagrindinio ir vidurinio teatrinio ugdymo metodika ir praktika 2
Dramos projektas
Improvizavimo pagrindai
Specializacijos:
1 specializacija: Muzika
2 specializacija: Šokis
3 specializacija: Teatras
Studento pasirinkimai:
Studento pasirenkami dalykai skirti gilesnei specializacijai toje pačioje arba kitoje specializacijos kryptyje (šakoje), taip pat studento laisvai pasirenkami studijų dalykai (24 ECTS: iš jų 6 kreditai Pasirenkamas bendrųjų universitetinių studijų dalykas, 3 ECTS laivai pasirenkamas dalykas ir 15 ECTS – studento laisvai pasirenkami kitos specializacijos dalykai). Gilesnė specializacija suprantama kaip studento žinių ir gebėjimų lavinimas pasirinktoje meno srityje.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
MP programa pasižymi stipriu meniniu studentų rengimu, profesionaliais meninio ugdymo dalykų dėstytojais, studentų įtraukimu į meninio ugdymo socialinius kontekstus, glaudžiu su bendradarbiavimu su socialiniais partneriais, tarptautinių veiklų kiekiu ir įvairove, atitikimo šiuolaikinėms muzikos mokytojų rengimo tendencijoms užtikrinimu.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigusieji gali dirbti mokytojais įvairaus tipo švietimo įstaigose (darželiuose, pradinėse ir pagrindinėse bei meno mokyklose, gimnazijose, kolegijose), meno kolektyvų vadovais švietimo ir kultūros institucijose. Taip pat absolventai gali patys kurti darbo vietas, t. y. steigti ankstyvojo, specialaus meninio ugdymo grupes, užsiimti privačia ugdytojo veikla.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus MP pagrindinių studijų programą, studijas galima tęsti socialinių mokslų ir menų srities magistrantūros studijų programose (tame tarpe ir Menų pedagogikos magistrantūros studijose).