Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Finansai (anglų k. - Finance)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Finansai

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Finansai, bankininkystė ir draudimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-10

Akreditavimo vertinimo išvados

VDU Finansai MA 2016.pdf

Valstybinis kodas

6211LX042

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470412

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Programos akreditavimo vertinimo išvados

Studijų programos tikslas(-ai):
Rengti kvalifikuotus finansų ir bankininkystės specialistus – finansų magistrus, įsisavinusius naujausias finansų valdymo teorijas ir metodus, turinčius sisteminį požiūrį į makroekonominius procesus ir finansų vadybą mikro lygyje, sugebančius savarankiškai analizuoti ir vertinti procesus, vykstančius finansų sistemoje ir verslo struktūrose, sekti mokslo ir praktikos naujoves, kompleksiškai taikyti turimas žinias praktinėje veikloje. 
Studijų rezultatai:
Demonstruoti klasikinių bei modernių finansų teorijų žinias bei jų taikymo supratimą besikeičiančioje tarptautinėje makroekonominėje aplinkoje;
Suprasti ir vertinti kompleksišką makroekonominę aplinką bei veiksnius, nulemiančius finansinius sprendimus finansiniame ir realiajame sektoriuose;
Analizuoti globalią, ES ir nacionalinę ekonomiką bei verslo aplinką, identifikuojant jos varomąsias jėgas bei pokyčių veiksnius;
Žinoti bei suprasti finansų rinkų ir finansinių paslaugų sektoriaus operacijas, reguliavimą, tendencijas, pokyčius integracijos bei globalizacijos sąlygomis;
Žinoti ir gebėti taikyti klasikinius bei inovatyvius finansų modelius, metodus ir priemones;
Taikyti integruotas žinias kompleksinių strateginių finansų sprendimų priėmimui, finansinės bei investicinės politikos formavimui, remiantis alternatyvų vertinimu;
Atpažinti, rinkti informaciją apie finansų teorines naujoves ir praktinius pasiekimus tarptautiniu ar globaliu lygiu, vertinti ir taikyti jas, atsižvelgiant į šiuolaikinės aplinkos tendencijas bei ypatumus skirtinguose verslo kontekstuose;
Taikyti nuolatinio mokymosi, refleksijų, adaptavimosi tarpkultūrinėje aplinkoje, kritinio, kūrybinio, socialiai atsakingo, etiško mąstymo bei veikimo gebėjimus;
Suplanuoti bei atlikti savarankišką tyrimą, taikyti kiekybinius bei kokybinius tyrimo metodus realių finansinių problemų sprendimui augančio neapibrėžtumo sąlygomis;
Dirbti savarankiškai bei grupėse, efektyviai komunikuoti logiškas, žiniomis pagrįstas išvadas specialistų ir nespecialistų auditorijoms;
Taikyti nuolatinio mokymosi, refleksijų, adaptavimosi tarpkultūrinėje aplinkoje, kritinio, kūrybinio, socialiai atsakingo, etiško mąstymo bei veikimo gebėjimus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Informacijos teikimas (aiškinimas, iliustravimas), pasitelkiant vizualinę medžiagą; atvejų aiškinimas; diskusijos moderavimas; konsultavimas; individualus studento darbas; informacijos mokomojoje literatūroje, periodikos šaltiniuose ir kt. paieška ir analizavimas; diskutavimas; probleminių pavyzdžių ir klausimų analizavimas; praktinių užduočių atlikimas; grupinis seminaro užduočių aptarimas, problemų sprendimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Apklausa raštu (kolokviumo ir egzamino metu); seminaro užduočių atlikimo ir žodinio pristatymo vertinimas; atvejų analizės atlikimo bei žodinio pristatymo vertinimas; savarankiško darbo, jo rengimo eigos ir galutinio žodinio pristatymo vertinimas.

Specializacijos:
nėra
Studento pasirinkimai:
Taikomoji makroekonomika, Globalinė ekonomika ir Europos integracija, Tarpasmeninės ir tarpkultūrinės komunikacijos, Strateginis marketingas ir kt. magistrantūros studijų srities dalykai
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Yra galimybė įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį, dėstoma tiek lietuvių, tiek anglų k.