Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Bankininkystė (anglų k. - Banking)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Finansai

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Finansai, bankininkystė ir draudimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Ekonomistas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6602

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-28

Akreditavimo vertinimo išvados

VIKO Evaluation Report_Finance study field 2022.pdf
VIKO_Finansų_vertinimo išvadų nr. SV4-7 išrašas anglų k. ir vertimas į lietuvių k.docx

Valstybinis kodas

6531LX037

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550412

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-21
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti finansų profesinius bakalaurus, gebančius planuoti, organizuoti, vykdyti bei kontroliuoti banko bei kitų finansinių institucijų procesus, valdyti banko produktus bei paslaugas, aptarnauti klientus.
Studijų rezultatai:
1. Žinios ir jų taikymas
• Žinoti pamatines teorijas, įgalinančias suprasti ir vertinti išorinius verslo ir įmonių aplinkos veiksnius.
• Taikyti finansų profesinės veiklos analizės metodus.
2. Gebėjimai atlikti tyrimus
• Naudojant kiekybinius bei analitinius metodus, atlikti empirinius tyrimus.
3. Specialieji gebėjimai
• Tinkamai taikyti banko veiklą reglamentuojančius teisės aktus bei kitus norminius dokumentus.
• Naudojant šiuolaikinius įrankius, sisteminti, apibendrinti ekonominius ir finansinius duomenis bei tvarkyti organizacijos dokumentaciją.
• Naudoti šiuolaikines informacines ir kompiuterines technologijas elektroninių bankinių paslaugų valdymo srityje.
• Išmanyti bankinius produktus ir paslaugas bei mokėti juos valdyti ir pasiūlyti klientams.
• Teikti siūlymus banko klientams finansavimo, investavimo ir rizikos valdymo klausimais.
• Vertinti banko finansinės būklės ir veiklos rezultatus.
• Atlikti finansinių sprendimų vykdymo kontrolę.
4. Socialiniai gebėjimai
• Bendrauti lietuvių ir užsienio kalbomis, integruotis daugiakultūrėje aplinkoje, etiškai ir profesionaliai spręsti profesinės veiklos uždavinius.
5. Asmeniniai gebėjimai
• Savarankiškai plėsti profesinę kompetenciją, atsižvelgiant į rinkos pokyčius.
• Suvokti atsakomybę už savo veiklą bei jos rezultatų tiek galimą teigiamą ir neigiamą poveikį.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, diskusijos, sąvokų žemėlapis, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu, taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami tarpinių atsiskaitymų metu: kontrolinis darbas, projektas, projekto viešas pristatymas ir gynimas, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai ir baigiamasis darbas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (20 kreditų):
Verslo užsienio kalba, tiriamojo darbo organizavimas, verslo psichologija, verslo teisė.
Studijų krypties dalykai (103 kreditai):
Darbo ir civilinė sauga, bankininkystės verslo modeliai, kompiuterinis informcijos valdymas, dokumentų valdymas, taikomoji matematika, ekonomikos teorija, statistika, kreditas ir bankai, įmonės ekonomika, vadyba, rinkodara, finansų valdymas, buhalterinė apskaita, įmonių veiklos analizė, banko duomenų valdymas, banko veiklos organizavimas, finansų rinkos, apskaita banke, banko paslaugos ir jų valdymas, verslo komunikacija, banko veiklos analizė, kreditavimas, banko rizikų valdymas, banko auditas ir kontrolė.
Praktikos (37 kreditai):
Mokomoji praktika: Verslo projektai
Profesinės veiklos praktika: Banko veiklos modeliavimas
Baigiamoji profesinės veiklos praktika
Baigiamasis darbas (10 kreditų).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkamieji dalykai (10 kreditų): Antroji užsienio kalba, akademinė anglų kalba, Europos Sąjungos teisė, verslininkystė, žmogiškųjų išteklių vadyba, globalizacijos procesų raida, verslo informatika, tarptautinė ekonomika, darbo teisė, asmeninių finansų valdymas, projektų valdymas, ekonometrija, viešieji pirkimai, kompiuteriniai finansiniai skaičiavimai. Taip pat studentas gali pasirinkti iš Kolegijos siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa orientuota į socialiai atsakingą ir etišką verslą, studijos pagrįstos problemų sprendimu ir komandiniu projektiniu darbu. Studentai gali studijuoti bei atlikti praktiką užsienyje, pasinaudojant įvairių fondų lėšomis, dvišaliais susitarimais, dalyvauti tarptautinėse intensyviose mokymo programose (P), simuliuoti bankininkystės verslo procesus imitacinėje bendrovėje VIKO Bankas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgyta kvalifikacija suteikia galimybę dirbti vadybinį, ekonominį, finansinį ir buhalterinį darbą bankuose ir kitose kredito bei finansų institucijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Gali tęsti studijas Lietuvos ir užsienio šalių universitetuose socialinių mokslų studijų srities verslo ir vadybos, ekonomikos, apskaitos studijų krypčių studijų programose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2018-02-08