Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tarptautinio verslo vadyba (anglų k. - International Business Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6618

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX068

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-06-04
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
parengti verslo vadybos specialistą, gebantį reaguoti į besikeičiančią tarptautinio verslo aplinką ir tarptautinės rinkos pokyčius, išmanantį tarptautinio verslo vadybos principus, gebantį priimti socialiai atsakingus sprendimus, efektyviai bendraujantį anglų kalba tarpkultūrinėje aplinkoje.

Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
• Taikys tarptautinį verslą reglamentuojančius teisės aktus.
• Taikys ekonomikos, vadybos, rinkodaros, žmogiškųjų išteklių valdymo teorijas bei šiuolaikines/informacines technologijas /metodus, priimant efektyvius, inovacijomis grindžiamus tarptautinio verslo įmonių vadybos sprendimus.
• Supras ir taikys socialinės atsakomybės ir etikos principus.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
• Vertins tarptautinio verslo aplinką ir numatys tarptautinio verslo plėtros galimybes.
• Atliks taikomuosius tyrimus tarptautinio verslo vadybos srityje, naudojant šiuolaikinius analizės metodus, taikys jų rezultatus tarptautinio verslo vadybos procesų tobulinimui.

Specialieji gebėjimai:
• Rengs įmonės veiklos strategiją, planuos, organizuos ir kontroliuos tarptautinio verslo įmonės veiklą globalioje verslo aplinkoje bei užtikrins jos kokybę.
• Efektyviai valdys žmogiškuosius, materialiuosius, finansinius išteklius, taikant informacines sistemas ir šiuolaikinius vadovavimo metodus bei socialinės vadybos koncepcijos principus.
Socialiniai gebėjimai:
• Gebės bendrauti ir bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais, taikys verslo etikos, derybų valdymo, tarpkultūrinio bendravimo, darbo komandoje principus kontaktų tinklo vystymui.
• Gebės sklandžiai ir įtaigiai reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoti anglų kalba profesinėje aplinkoje.
Asmeniniai gebėjimai:
• Gebės savarankiškai mokytis bei prisiimti atsakomybę už nuolatinį savo profesinių kompetencijų tobulinimą, kritinio, kūrybinio mąstymo lavinimą, verslumo, socialinio atsakingumo ugdymą.
• Gebės vykdyti įvairią projektinę, kūrybingumu, saviraiška, novatoriškumu grindžiamą veiklą greitai kintančioje tarpkultūrinėje aplinkoje.


Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų procese, studentui kuriama edukacinė aplinka, kurioje sudaroma galimybė kontroliuoti savo studijų procesą, tapti aktyviu studijų proceso dalyviu, atlikti veiklos refleksiją, skatinamas kritinis mąstymas, kūrybiškumas, savarankiškumas ir atsakingumas. Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai: diskusijos, probleminių situacijų, atvejų analizė, video stebėjimas ir analizė, organizuojamas komandinis darbas ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinimo metodų įvairovė sudaro sąlygas atlikti visapusišką vertinimą ir suteikia jam objektyvumo. Programoje taikomi įvairūs vertinimo metodai (testai, savarankiškų darbų (projektų) pristatymas, atvejų analizės pristatymai, refleksijos, žodiniai pranešimai ir kt.) bei su jais susijusios vertinimo priemonės.
Dalyko studijų rezultatų vertinimas nuosekliai atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Taikomas kaupiamasis vertinimas. Galutinį vertinimą sudaro dalyko apraše nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys: tarpiniai atsiskaitymai ir egzaminas arba studento savarankiškas darbas (projektas). Egzaminas ar studento savarankiškas darbas (projektas) sudaro ne mažiau kaip 50 proc. galutinio vertinimo. Studento žinios ir gebėjimai vertinami balais nuo 1 iki 10.

Sandara:
Studijų dalykai, praktika:
Bendrieji koleginių dalykai – Studijų įvadas ir profesinė etika, Verslo kalba ir dokumentų valdymas, Darnioji plėtra.
Krypties dalykai: Taikomoji matematika, Taikomoji ekonomika, Informacinės technologijos versle, Aplinkos ir žmonių sauga, Verslo apskaita ir finansai, Tarptautinio verslo teisė, Vadyba ir verslumas, Darnioji lyderystė, Tarpkultūrinė komunikacija, Socialinių tyrimų metodologija, Tarptautinė rinkodara ir rinkotyra, Žmogiškųjų išteklių vadyba, Inovacijos ir projektų valdymas, Strateginis valdymas, Derybos versle, Vadovavimo psichologija, Tarptautinio verslo tinklai ir rinkos.
Anglų kalbos dalykai: Verslo anglų kalba, Dalykinė anglų kalba, Dalykinis tekstų rašymas, Stilistika ir leksikologija, Diskurso pagrindai.
Profesinės veiklos praktikos: Pažintinė praktika, praktika imitacinėje bendrovėje „Marko Mantingėlė“, Dalykinės anglų kalbos praktika, Tarptautinio verslo valdymo praktika, Baigiamoji.
Baigiamasis darbas.

Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Studentai turi galimybę pasirinkti laisvai pasirenkamus dalykus (9 kr.)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventai suvoks globalizacijos įtaką verslo įmonių, tarptautinių rinkų, žmogiškųjų išteklių ir informacijos ryšiams pasaulyje, įgis pažangių tarptautinio verslo vadybos žinių, reikalingų priimant socialiai atsakingus sprendimus įmonės tikslų įgyvendinimui tarptautinėje aplinkoje. Bus konkurencingi tarptautinėje darbo rinkoje, nes turės ne tik naujausias teorines žinias, bet ir praktinių įgūdžių, kuriuos studijų metu įgis kolegijoje Imitacinėje bendrovėje „Marko Mantingėlė“ ir profesinės veiklos praktikose tarptautinėse verslo įmonėse.
Studijų metu gilindamiesi į tarptautinio verslo vadybos dalykus, kartu tobulins ir anglų kalbos įgūdžius studijuodami Verslo anglų kalbos, Dalykinė anglų kalbos ir kitus anglų kalbos dalykus, taip įgydami gebėjimų efektyviai komunikuoti anglų kalba tarptautinėje verslo aplinkoje.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgyta kvalifikacija suteikia galimybę dirbti tarptautinėse įmonėse Lietuvoje ir užsienyje, įkurti savo verslo įmonę.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigę papildomąsias universitetines studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos vadybos krypties magistrantūros studijas.