Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Finansai (anglų k. - Finance)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Finansai

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Finansai, bankininkystė ir draudimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121LX022

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450412

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-04-09
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti aukštos kompetencijos finansų srities bakalaurus, gebančius suprasti apskaitos, finansų, ekonomikos procesus bei taikyti įgytas analitines žinias sudėtingoms ir kompleksinėms finansų valdymo problemoms, kylančioms globalioje konkurencinėje aplinkoje rinkos ir įmonės funkcijų valdymo lygiuose, identifikuoti ir spręsti.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
A1 Supranta finansų valdymo funkcijas, objektą, turinį bei dėsningumus
A2 Žino klasikines ir modernias vadybos, ekonomikos, apskaitos teorijas ir koncepcijas, turi pagrindinių verslo teisės žinių, geba šias žinias taikyti atliekant tyrimus ir priimant sprendimus
A3 Supranta ekonomikos dėsningumus ir modelius, geba analizuoti ekonominius procesus, išorinės ir vidinės aplinkos veiksnius, sąlygojančius įmonių veiklos finansinius rezultatus
A4 Supranta finansų sistemos sandarą ir atskirų jos elementų funkcijas, finansų rinkose vykstančius procesus, valstybės finansų valdymo specifiką, išmano ir geba analizuoti valstybės finansų, finansų rinkose vykstančių procesų ir įmonės finansų sąsajas.
A5 Supranta finansų ir kitų išteklių valdymo šiuolaikines teorijas bei metodus, jų taikymo praktikoje galimybes
A6 Žino ir supranta įmonės finansų analizės, finansinių atsiskaitymų organizavimo principus bei geba juos taikyti profesinėje veikloje.
A7 Žino ir geba taikyti matematikos ir statistikos, ekonometrijos ir kitus tyrimo metodus bei informacinių technologijų įrankius ir modelius, įgalinančius valdyti, aiškinti ir interpretuoti finansų valdymui būtinus statistinius duomenis, verslo bei kitų sričių informaciją
A8 Verslo finansų valdymo specializacijos absolventams: Žino ir supranta nacionalinių ir tarptautinių įmonių finansų valdymo principus ir metodus, geba juos taikyti praktinėje veikloje
A9 Verslo finansų valdymo specializacijos absolventams: Išmano apskaitos organizavimo ir tvarkymo, vidaus audito organizavimo procesus
A10 Finansų technologijos ir analitika specializacijos absolventams: Išmano finansų sektoriaus funkcionavimo ypatumus, technologinės pažangos poveikį šio sektoriaus raidai
A11 Finansų technologijos ir analitika specializacijos absolventams: Išmano verslo ir finansinių duomenų tvarkymo, analizės, modeliavimo metodus ir geba juos taikyti

Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Geba parinkti tinkamus kiekybinius ar kokybinius tyrimo metodus ir moka juos naudoti įvairių procesų ir reiškinių tyrimui, verslo problemų identifikavimui.
B2 Geba atpažinti ir analizuoti finansines verslo problemas bei jų priežastis
B3 Verslo finansų valdymo specializacijos absolventams: Geba rinkti, analizuoti, vertinti ir interpretuoti verslo, finansinę ir susijusių sričių informaciją sprendžiant įmonės ar organizacijos finansų valdymo problemas
B4 Finansų technologijos ir analitika specializacijos absolventams: Geba paruošti, analizuoti ir vizualizuoti duomenų rinkinius, sudaryti ir taikyti analitinius modelius verslo įžvalgoms kurti
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba vertinti finansų valdymo sprendimus etiniu, socialiniu, teisiniu ir ekonominiu požiūriu, tirti įvairių išorinės aplinkos procesų, vidinės aplinkos veiksnių bei įmonės sprendimų pasekmes finansiniams rezultatams
C2 Geba analizuoti ir įvertinti pagrindinius finansinius rodiklius, atpažinti stimulus ir neatitikimus konkrečiame finansiniame kontekste, užtikrinti finansinę kontrolę, teikti siūlymus finansavimo ir investavimo klausimais
C3 Geba planuoti ir organizuoti materialinius, finansinius išteklius.
C4 Geba rengti įmonių ir organizacijų veiklos plėtros planus, prognozuoti finansinius rezultatus
C5 Geba taikyti tarpdisciplinines žinias, vadybinį mąstymą, analitinius ir loginius įgūdžius profesinėje veikloje.
C6 Verslo finansų valdymo specializacijos absolventams: Geba formuoti ir vykdyti apskaitos politiką, organizuoti ir atlikti vidaus auditą
C7 Verslo finansų valdymo specializacijos absolventams: Geba parinkti, argumentuoti, planuoti verslo įmonių finansų valdymo sprendimus bei juos įgyvendinti
C8 Finansų technologijos ir analitika specializacijos absolventams: Geba analizuoti ekonomikoje, finansų sektoriuje vykstančius procesus ir vertinti jų poveikį įmonių ir organizacijų finansiniams rezultatams
C9 Finansų technologijos ir analitika specializacijos absolventams: Geba analizuoti finansinių technologijų potencialą ir vertinti jų poveikį finansų sektoriui
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba efektyviai komunikuoti raštu ir žodžiu, vartojant lietuvišką bei tarptautinę finansų ir su jais susijusių sričių terminologiją
D2 Geba konstruktyviai diskutuoti ir dirbti komandoje
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Taiko sisteminį požiūrį vertinant informaciją, priimant dalykinius sprendimus
E2 Geba būti objektyvūs ir atsakingi, nuolat ugdyti savo kompetencijas profesinės veiklos srityje

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, pratybas, laboratorinius darbus ir kt. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimui ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju projektu.
Pagrindiniai mokymo metodai yra paskaitos (tradicinės ir interaktyvios, dėstytojų ir kviestinių lektorių, praktikų), pratybos, darbas grupėse, atvejo analizė, problemomis grįstas mokymas, diskusijos, konsultaciniai seminarai, vizitai į įmones ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinių, gebėjimų ir įgūdžių, įgytų studijuojant modulius semestro metu, vertinimui taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Semestro savarankiško darbo užduotys vertinamos pažymiu, egzaminų sesijos metu nustatomas galutinis pažymys, atskirus pažymius padauginant iš svertinio koeficiento ir sandaugas susumuojant.
Pagrindiniai studijų rezultatų vertinimo metodai yra tarpinis egzaminas, egzaminas, praktinių užduočių ataskaita, projekto ataskaita, darbų ar kompetencijos aplankas (portfolio), žodinis iliustruotas pranešimas, kolegų įvertinimas ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programos apimtis yra 240 kreditų. Būsimieji bakalaurai žinių bei įgūdžių įgyja studijuodami šiuos dalykus: Įvadas į finansus, Matematika, Informacinės technologijos, Statistika, Mikroekonomika, Makroekonomika, Apskaitos pagrindai, Finansų pagrindai, Vadyba, Verslo etika, Verslo teisė, Duomenų saugyklos ir verslo duomenų analizė; Verslo įmonių apskaita; Finansų rinkos ir institucijos; Taikomoji finansinė analizė; Valdymo apskaita; Tarptautiniai finansiniai atsiskaitymai; Verslo finansavimo modeliai; Biudžetų sudarymas; Verslo investicijų valdymas; Verslo įmonių apmokestinimas ir mokesčių optimizavimas; Elgsenos finansai ir kt.
Studijų metu atliekama praktika (15 kreditų) finansų ar apskaitos srityje pasirinktoje įmonėje.
Specializacijos:
Pasirinkusieji specializaciją Verslo finansų valdymas gilina savo žinias ir gebėjimus verslo finansų valdymo srityje, studijuodami šiuos dalykus: Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos; Tarptautinė apskaita; Apyvartinio kapitalo valdymas, Audito pagrindai, Tarptautinių finansų valdymas
Pasirinkusieji specializaciją Finansų technologijos ir analitika gilina savo žinias ir analitinius gebėjimus studijuodami šiuos dalykus: Bankininkystė ir draudimas, Finansų technologijos, Duomenų analitika, Tarptautinė ekonomika, Viešųjų projektų finansai
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti papildomą praktiką.
Studentai turi galimybę rinktis iš visų universiteto modulių, jeigu moduliui klausyti turi būtiną pasirengimą.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi finansų, vadybos ir ekonomikos mokslo žinių, reikalingų įmonių ir organizacijų veiklai nagrinėti, geba analizuoti ir vertinti jų aplinkoje vykstančius įvykius ir procesus, identifikuoti finansinės veiklos problemas, parengti ir įgyvendinti argumentuotus sprendimus dėl veiklos tobulinimo, rengti įmonių ir organizacijų veiklos plėtros planus užtikrinančius reikalingą finansavimą numatytoms veikloms įgyvendinti.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti verslo ar viešojo sektoriaus organizacijų apskaitos, audito, finansų tarnybose ir finansų institucijose, kurti ir plėtoti nuosavą verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas turi teisę stoti į antrosios pakopos (magistrantūros) studijas.