Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Finansai (anglų k. - Finance)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Finansai

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Finansai, bankininkystė ir draudimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 3, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-28

Akreditavimo vertinimo išvados

KTU Final Finance Field Evaluation Report_2023.pdf
KTU_Finansų_vertinimo išvadų nr. SV4-28 išrašas anglų k. ir vertimas į lietuvių k. (1).docx

Valstybinis kodas

6121LX022

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450412

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2023-08-17
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti ekonomikos, vadybos, apskaitos bei finansų žinias ir išugdyti gebėjimus taikyti jas kompleksinėms finansų valdymo problemoms, kylančioms globalioje konkurencinėje aplinkoje rinkos bei įmonės lygiuose, identifikuoti ir spręsti.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
A1 Geba apibūdinti finansų valdymo funkcijas, objektą, turinį bei dėsningumus.
A2 Geba taikyti klasikines ir modernias vadybos, ekonomikos teorijas atliekant tyrimus ir priimant sprendimus.
A3 Geba analizuoti ekonominius procesus, išorinės ir vidinės aplinkos veiksnius, lemiančius įmonių veiklos finansinius rezultatus.
A4 Geba nagrinėti finansų sistemos sandarą ir atskirų jos elementų funkcijas, valstybės finansų, finansų rinkose vykstančių procesų ir įmonės finansų sąsajas, atsižvelgiant į kylančias rizikas.
A5 Geba pritaikyti finansų ir kitų išteklių valdymo šiuolaikines teorijas bei metodus praktikoje.
A6 Geba profesinėje veikloje taikyti įmonės apskaitos, finansų analizės, finansų ir kitų išteklių valdymo šiuolaikines teorijas bei metodus, atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą.
A7 Geba taikyti matematikos ir statistikos, ekonometrijos ir kitus tyrimo metodus bei informacinių technologijų įrankius ir modelius, įgalinančius valdyti, aiškinti ir interpretuoti finansų valdymui būtinus statistinius duomenis, verslo bei kitų sričių informaciją.
Baigusiems Verslo finansų valdymas specializaciją:
A8 Geba praktinėje veikloje taikyti nacionalinių ir tarptautinių įmonių finansų valdymo principus ir metodus.
A9 Geba paaiškinti apskaitos, finansinių atsiskaitymų ir audito organizavimo procesus.
Baigusiems Finansų technologijos ir analitika specializaciją:
A8 Geba identifikuoti finansų sektoriaus funkcionavimo ypatumus, technologinės pažangos poveikį šio sektoriaus raidai.
A9 Geba taikyti verslo ir finansinių duomenų tvarkymo, analizės, modeliavimo metodus.
Gebėjimas atlikti tyrimus:
B1 Geba parinkti tinkamus kiekybinius ar kokybinius tyrimo metodus ir moka juos naudoti įvairių procesų ir reiškinių tyrimui, verslo problemų identifikavimui.
B2 Geba atpažinti ir analizuoti finansines verslo problemas bei jų priežastis.
Baigusiems Verslo finansų valdymas specializaciją:
B3 Geba kritiškai vertinti verslo, finansinę ir susijusių sričių informaciją sprendžiant įmonės ar organizacijos finansų valdymo problemas.
Baigusiems Finansų technologijos ir analitika specializaciją:
B3 Geba sudaryti duomenų rinkinius ir taikyti analitinius modelius verslo įžvalgoms ir sprendimams kurti.
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba vertinti finansų valdymo sprendimus etiniu, socialiniu, teisiniu ir ekonominiu požiūriu, įvairių išorinės aplinkos procesų, vidinės aplinkos veiksnių bei įmonės sprendimų pasekmes finansiniams rezultatams.
C2 Geba teikti siūlymus finansavimo ir investavimo klausimais, atsižvelgiant į pagrindinių finansinių rodiklių, stimulų ir rizikos vertinimą konkrečiame finansiniame kontekste.
C3 Geba planuoti materialinius, finansinius išteklius.
C4 Geba rengti įmonių ir organizacijų veiklos plėtros planus.
C5 Geba taikyti tarpdisciplinines žinias, vadybinį mąstymą, analitinius ir loginius įgūdžius profesinėje veikloje.
Baigusiems Verslo finansų valdymas specializaciją:
C6 Geba formuoti verslo įmonių apskaitos politiką.
C7 Geba planuoti argumentuotus verslo įmonių finansų valdymo sprendimus ir jų įgyvendinimą.
Baigusiems Finansų technologijos ir analitika specializaciją:
C6 Geba analizuoti ekonomikoje, finansų sektoriuje vykstančius procesus ir jų poveikį įmonių ir organizacijų finansiniams rezultatams.
C7 Geba analizuoti finansinių technologijų potencialą ir jų poveikį finansų sektoriui.
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba efektyviai komunikuoti raštu ir žodžiu, vartojant lietuvišką bei tarptautinę finansų ir su jais susijusių sričių terminologiją.
D2 Geba konstruktyviai diskutuoti ir dirbti komandoje.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba taikyti sisteminį požiūrį analizuojant informaciją, priimant dalykinius sprendimus.
E2 Geba būti objektyvūs ir atsakingi, nuolat ugdyti savo kompetencijas profesinės veiklos srityje.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos apima auditorinį darbą (paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, konsultaciniai seminarai, išvykstamieji vizitai į įmones ir kita) ir savarankišką darbą, skirtą įsisavinti teorinę medžiagą, pasirengti auditoriniam darbui, tarpiniams ir galutiniams atsiskaitymams bei atlikti kitas veiklas. Kiekvieno studijų modulio studijos baigiamos studento žinių bei įgūdžių vertinimu – egzaminu arba kitu galutiniu atsiskaitymu, studijų programa baigiama baigiamuoju projektu ir jo gynimu.
Studijų procese, siekiant skatinti studentų aktyvumą ir kūrybiškumą, naudojami tokie aktyvaus mokymosi studijų metodai, kaip projektavimas (programavimas), dizainu grindžiamas mąstymas, iššūkiais grįstas mokymasis, kūrybinės dirbtuvės, darbas grupėse, patirtinis mokymasis, diskusijos, problemų sprendimu grįstas mokymasis, reflektyvus mokymasis, idėjų žemėlapiai ir kt. Pasiekimų vertinimui, be tradicinių vertinimo metodų, tokių kaip laboratorinio darbo gynimas, uždavinio sprendimas, laboratorinio darbo ar projekto ataskaita, naudojami ir kiti metodai: darbų ar kompetencijos aplankas (portfolio), probleminių užduočių sprendimas, veiklos refleksija, savęs įsivertinimas ir pan.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma studijų rezultatų kaupiamojo vertinimo sistema, leidžianti užtikrinti nuolatinį ir įtraukiantį studentų darbą viso studijų semestro metu, kai studijų modulio galutinį įvertinimą sudaro tarpinių atsiskaitymų ir galutinio atsiskaitymo pažymiai, juos padauginant iš svertinių koeficientų (procentinių dedamųjų) ir sandaugas susumuojant.
Studijų modulio tarpinių atsiskaitymų skaičių ir jų procentines išraiškas pasirenka modulį koordinuojantis dėstytojas. Be įprastinių atsiskaitymo formų (pavyzdžiui, egzaminas, žodinis iliustruotas pranešimas, projekto ataskaita, laboratorinių darbų gynimas), gali būti taikoma papildoma vertinimo forma „Studento aktyvumo (lygmens) įvertinimas“ (iki 10 procentų galutinio pažymio), kurioje vertinamas studentų pasirengimas atvejo analizei, aktyviai diskusijai, dalyvavimas debatuose, ir pan.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Apskaitos pagrindai, Bakalauro baigiamasis projektas, Biudžetų sudarymas, Ekonomikos pagrindai, Ekonominė statistika, Finansų pagrindai, Finansų rinkos ir institucijos, Įmonės veiklos analizė ir vertinimas, Informatika 1, Įvadas į finansus, Matematika 1, Matematika 2, Profesinė praktika, Valdymo apskaita, Veiklos analitika ir duomenų tyryba, Verslo finansavimo modeliai, Verslo įmonių apskaita, Verslo investicijų valdymas, Verslo vadyba.
Specializacijos:
Finansų technologijos ir analitika: Finansų technologijos, Finansinės paslaugos, Duomenų analitika, Finansų technologijų sprendimai.
Verslo finansų valdymas: Apyvartinio kapitalo valdymas, Tarptautiniai finansai, Verslo apmokestinimas ir mokesčių planavimas, Projektų finansai.
Studento pasirinkimai:
Alternatyvos:
Produkto vystymo projektas, Įvadas į auditą, Verslo valdymo informacinės sistemos, Verslo teisė;
BUS: Filosofijos ir darnaus vystymosi alternatyvos 2023:
Darnus vystymasis, Medijų filosofija;
BUS: Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis) 2023:
Akademinė ir dalykinės srities komunikacija anglų kalba (C1 lygiu), Vokiečių kalba (C1 lygiu), Rusų kalba (C1 lygiu), Prancūzų kalba (C1 lygiu)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi finansų, apskaitos, vadybos ir ekonomikos mokslo žinių, reikalingų įmonių ir organizacijų veiklai nagrinėti, geba analizuoti ir vertinti jų aplinkoje vykstančius įvykius ir procesus, identifikuoti finansinės veiklos problemas, parengti ir įgyvendinti argumentuotus sprendimus dėl veiklos tobulinimo, rengti įmonių ir organizacijų veiklos plėtros planus, užtikrinančius reikalingą finansavimą numatytoms veikloms įgyvendinti.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti verslo ar viešojo sektoriaus organizacijų apskaitos, finansų tarnybose ir finansų institucijose, kurti ir plėtoti nuosavą verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas.