Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo finansai (anglų k. - Business Finance)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Finansai

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Finansai, bankininkystė ir draudimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-10

Akreditavimo vertinimo išvados

VU Verslo finansai BA 2016.pdf

Valstybinis kodas

6121LX015

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450412

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2015-05-25
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos finansų specialistus, gebančius konkuruoti globalioje verslo aplinkoje, pritaikyti daugiadalykines bei integruotas valdymo kompetencijas kuriant tinkamus finansavimo modelius skirtingų veiklos rūšių įmonėms.
Studijų rezultatai:
Gebės įvertinti įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus bei identifikuoti tai nulėmusias priežastis;
Gebės priimti sprendimus dėl veiklos pobūdžio bei formos pakeitimo, suvokti atsakomybės dėl priimtų sprendimų lygį;
Gebės rengti įmonės veiklos plėtros planus, užtikrinančius reikalingą finansavimą numatytiems tikslams įgyvendinti.
Gebės savarankiškai analizuoti įmones ir verslo aplinką.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų programa orientuojasi į probleminį dėstymą, pagrįstą praktinių pavyzdžių analize, savarankiškomis individualiomis ir grupinėmis užduotimis, diskusijomis, simuliacinėmis situacijomis – vaidmenų žaidimais, veiksmų analize simuliacinėse situacijose. Šie probleminėmis užduotimis pagrįsti mokymo metodai padeda vystyti žinias ir gebėjimus per studentų dalyvavimą, bendrą darbą, informacijos rinkimą, analizę, reikalingą problemų sprendimui, tikslų nustatymui, veiklos planavimui, organizavimui ir vertinimui. Studijų programoje taikomi moksliniais tyrimais pagrįsti tiriamieji metodai: informacijos paieška, literatūros skaitymas, pateikčių rengimas ir pristatymas (kalbėjimas, bendravimo situacijų modeliavimas).
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų įgytos žinios ir gebėjimai bus vertinami egzaminais žodžiu ir raštu, profesine praktika, atvejo analize, rašto darbais, pristatymais, projektine veikla. Vertinant bus atsižvelgiama į studento žinias ir gebėjimus: identifikuoti problemas, surinkti reikiamą informaciją bei ją interpretuoti, siūlyti galimus problemos sprendimo būdus. Paskaitų ir seminarų metu studentai bus nuolat vertinami, atsižvelgiant į aktyvumą dalyvaujant diskusijose bei kūrybiškumą.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Verslo anglų kalba, Mikroekonomika, Makroekonomika, , Verslo matematika, Marketingas,Verslo tyrimai; Strateginis valdymas, Finansų ir apskaitos teorija, Rizikos valdymas, Investicijų valdymas ir analizė, Pinigai ir kreditas, Viešieji finansai, Mokesčiai, Finansų inžinerija, Tarptautiniai finansai ir krizės, Praktika, Baigiamasis darbas.
Specializacijos:
nėra
Studento pasirinkimai:
Pasirenkamieji dalykai: Europos ekonomikos istorija, Logika, Organizacijų komunikacija, Žmogiškųjų išteklių valdymas, Kokybės vadyba; Derybų menas, Verslo etika ir socialinė atsakomybė, Žinių ir inovacijų vadyba ir kita.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
VU TVM Verslo finansų programa orientuota į verslo sferą. Ši programa ugdo visumines ir kompleksines verslo finansų žinias ir gebėjimus tinkančius verslo finansų kompetencijų plėtotei ir taikymui. Pažymėtina, kad Verslo finansų programa siekia integruotų verslo kompetencijų, t. y. verslo finansų išmanymą derina su vadybiniais ir inovaciniais gebėjimais.