Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo finansai (anglų k. - Business Finance)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Finansai

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Finansai, bankininkystė ir draudimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-10

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121LX015

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450412

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-03-24
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos konkurencingus verslo finansų valdymo specialistus, gebančius pritaikyti daugiadalykines bei integruotas valdymo kompetencijas kuriant tinkamus finansavimo modelius skirtingų veiklos rūšių įmonėms.
Studijų rezultatai:
Absolventas geba: identifikuoti, analizuoti ir spręsti teorines ir praktines finansų organizavimo ir valdymo problemas; įvertinti įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus bei identifikuoti tai nulėmusias priežastis; vertinti įmonėje vykstančius finansinius - ekonominius procesus, identifikuoti rizikos veiksnius, galinčius turėti įtakos įmonės veiklos rezultatams; parinkti tinkamus verslo finansavimo modelius, rengti įmonės veiklos plėtros planus, užtikrinančius reikalingą finansavimą numatytiems tikslams įgyvendinti, vertinti investicijas, efektyviai skirstyti finansinius išteklius, priimti tvarius sprendimus didinančius verslo vertę jo savininkams
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymo, mokymosi ir vertinimo sistemos principai įgyvendinami šiomis studijų ir vertinimo formomis: paskaitos, seminarai, pratybos, savarankiškas darbas, atvejo analizė, pranešimai, rašto darbai (referatai), egzaminai.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos pagrindų dalykai: Verslo anglų kalba, Derybų menas, Antreprenerystės ir mokymosi kompetencijos, Vadyba, Informacinės technologijos, Verslo informacinės sistemos, Verslo matematika, Verslo statistika, Mikroekonomika, Makroekonomika, Verslo teisė, Strateginis valdymas, Rinkodara, Verslo etika ir socialinė atsakomybė, Verslumas. Specialieji (finansų krypties) dalykai: Finansų teorija, Apskaita, Valdymo apskaita, Mokesčių teisė, Įmonių finansai, Tarptautiniai finansai ir krizės, Investicijų valdymas, Besivystančios rinkos, Auditas, Finansų valdymas, Finansų inžinerija, Projektų valdymas. Kursinis darbas, Profesinė praktika, Baigiamasis darbas.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Studentai studijų metu galės rinktis iš tokių studijų dalykų kaip: Žinių ir inovacijų vadyba, Lyderystė, Kokybės vadyba, Kiekybiniai verslo sprendimai, Mokėjimų sistemos (FinTech).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa orientuota į verslo sferą – ugdo visumines ir kompleksines verslo finansų žinias ir gebėjimus, tinkančius verslo finansų kompetencijų plėtotei ir taikymui, siekia integruotų verslo kompetencijų, t. y. verslo finansų išmanymą derina su vadybiniais ir inovaciniais gebėjimais. Dvigubo diplomo galimybės - Haaga-Helia University of Applied Sciences (Suomija).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Verslo finansų specialisto veikla orientuota į analizę, planavimą, prognozavimą, pinigų srautų kontrolę, investicinių galimybių vertinimą, biudžetų ir standartų rengimą, pasiūlymų teikimą įmonės vadovybei; jis gali dirbti Lietuvos ir tarptautinio verslo įmonių padalinio vadovu, organizuoti savarankišką verslą ir jam vadovauti, specializuotis analitiko, vertintojo, finansininko pozicijose, vadovauti įmonės finansų padaliniui.
Tolesnių studijų galimybės:
Gali tęsti studijas ekonomikos bei verslo ir vadybos krypčių magistrantūroje.