Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Finansai ir investicijų valdymas (anglų k. - Finance and Investment Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Finansai

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Finansai, bankininkystė ir draudimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Ekonomistas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6615

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-28

Akreditavimo vertinimo išvados

SMK Final Evaluation Report_Finance study field 2022.pdf
SMK_Finansų_vertinimo išvadų nr. SV4-17 išrašas anglų k. ir vertimas į lietuvių k.docx

Valstybinis kodas

6531LX051

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550412

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-07-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programa Finansai ir investicijų valdymas skirta parengti finansų srities specialistus darbui bankuose ir kitose finansines paslaugas teikiančiose įstaigose, gebančius atlikti ekonominį ir finansinį ūkio subjektų vertinimą, savarankiškai priimti sprendimus suteikiant bankines, investicines ir kitas finansinio tarpininkavimo paslaugas. Studijų rezultatai: Asmuo, baigęs studijas, turi gebėti: 1.profesinėje veikloje taikyti finansų sistemos organizavimo ir veikimo principus, Europos Sąjungos direktyvas, LR norminius aktus, reglamentuojančius nacionalinę finansų sistemą, bankų ir kitų finansų įstaigų veiklą; 2. įvertinti finansų įstaigų verslo aplinką makroekonomikos požiūriu ir užtikrinti tinkamą finansų įstaigų paslaugų valdymo procesą; 3. parengti finansines, mokestines ir statistines ataskaitas vidiniams ir išoriniams vartotojams; 4. taikyti turtinių ir neturtinių išteklių valdymo metodus, analizuojant ūkio subjektų finansinės veiklos procesus; 5. sisteminti ir analizuoti ūkio subjektų veiklos duomenis įgyvendinant jų plėtros strategiją; 6. taikyti žinias apie banko produktus formuojant kliento poreikius atitinkantį banko produktų krepšelį ir vykdant nuolatinį jo monitoringą; 7. taikyti šiuolaikinius komunikavimo ir pardavimo metodus, užtikrinant asmeninius bei finansų įstaigos veiklos rezultatus; 8. savarankiškai atlikti įvairių projektų ekonominio gyvybingumo vertinimą; 9. taikyti pagrindinius klientų kreditingumo ir rizikos vertinimo metodus suteikiant banko kreditą; 10. suformuoti ir valdyti kliento poreikius ir galimybes atitinkantį investicinių produktų portfelį; 11. valdyti investavimo procesą, įvertinant atskirų investavimo priemonių bei formuojamo investicinio portfelio riziką ir laukiamas pajamas; 12. parinkti tarptautinio atsiskaitymo metodus finansuojant ūkio subjektų tarptautines verslo operacijas; 13. nuolat vertinti savo profesinę veiklą, žinias ir patirtį, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis bei ugdyti savo profesionalumą veikiant besikeičiančioje verslo aplinkoje. Mokymo ir mokymosi veiklos: Praktinių situacijų ir atvejų analizė, projektinis darbas, sąvokų ir minčių žemėlapis, uždavinių sprendimas, dokumentų analizė, probleminis mokymas, praktinių pavyzdžių demonstravimas ir analizė, profesinės veiklos praktikos, baigiamasis darbas ir kt. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Taikomas kaupiamasis vertinimas ir dešimtbalė vertinimo sistema. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Studijų dalykų programose numatyti konkretūs vertinimo struktūriniai elementai, jų svoris galutiniame vertinime, konkrečių vertinimo užduočių turinys, kriterijai ir reikalavimai. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu. Pasiektus Finansų ir investicijų valdymo studijų programos rezultatus studentai demonstruoja baigiamajame darbe. Sandara: Studijų dalykai, praktika: Krypties studijų dalykai: Profesinė užsienio kalba, Bankininkystės pradmenys, Ekonomika, Vadyba, Finansai, Bankų produktai, Rinkodara ir ženklodara, Investavimo pagrindai, Finansinė apskaita, Draudimas, Tarptautinės bankų operacijos ir prekybos finansavimas, Pardavimų valdymas, Investicinių fondų valdymo strategijos, Taikomoji matematika ir statistika, Socialinių tyrimų metodologija, Profesinė užsienio kalba, Kreditavimo sistemos banke, Bankų rizikos ir jų valdymas, Finansų analizė, Verslo investicijų valdymas, Finansų valdymas, Tarptautiniai finansai, Asmeninė bankininkystė, Efektyvus klientų aptarnavimas, Finansų informacijos apdorojimo sistemos. Pasirenkamųjų studento studijų dalykai, atliepia kolegijos vertybes ir siekia ugdyti išskirtas studento kompetencijas, siekiant formuoti vieningą studento portretą. Išskiriamos 4 studento kompetencijos: Kūrybiškumas ir verslumas, Skaitmeninė komunikacija, Kalbinė komunikacija, Asmeninis tobulėjimas ir karjeros valdymas. Atliekamos mokomoji ir baigiamoji profesinės veiklos praktikos realiomis veiklos sąlygomis bankininkystės srities įmonės ar organizacijose. Specializacijos: Nėra. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Asmenys, baigė Finansų ir investicijų valdymo studijų programą ir įgiję Verslo vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dirbti finansininko darbą bet kokioje verslo ar viešojo sektoriaus įmonėje klientų aptarnavimo specialistais, investavimo specialistais, asmeniniais bankininkais, draudimo specialistais, privačių ir verslo klientų vadybininkais, bankuose, investicinėse ir draudimo įmonėse, finansų maklerio, finansų ar draudimo brokerio veiklą vykdančiose, finansų konsultavimu užsiimančiose bendrovėse šalyje ir užsienyje. Tolesnių studijų galimybės: Baigusieji Finansų ir investicijų valdymo studijų programą galės toliau tęsti studijas pagal antrosios pakopos verslo ir viešosios vadybos krypčių grupės studijų programas šalies ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys finansų studijų krypties antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas. Absolventai taip pat gali studijuoti pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.