Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Išmanioji vadyba (anglų k. - Smart management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Vadybininkas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6613

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX027

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.7

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-02-19
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos vadybos specialistus, gebančius prisitaikyti prie šiuolaikiškai kintančios verslo aplinkos, naujausių darbo rinkos reikalavimų, suprantančius interneto ir komunikacijų plėtros iššūkius šiuolaikinei visuomenei, jų poveikį valdymo aplinkoms ir vadybiniams procesams, gebančius pasitelkti profesinį mąstymą bei integralų mokslinį žinojimą, suvokti žinių vadybos transformavimą versle, adekvačiai reaguoti į šiuos iššūkius, priimti inovatyvius sprendimus, didinančius konkurencinį pranašumą ir įmonių vertę, rezultatyviai valdyti verslo įmonių procesus veiksmingai taikant optimalius išmaniuosius veiklos valdymo modelius, išmaniąsias internetines technologijas ir naujas komunikacijų galimybes bei kurti ir sėkmingai vystyti naujas išmaniąsias organizacijas.
Studijų rezultatai:
Žino ir supranta esmines vadybos studijų dalykų sąvokas, supranta verslo administravimo, vadybos mokslo teorijos ir praktikos raidą, sąveiką su kitais mokslais, taiko išmaniąsias technologijas.
Žino apie informacinių sistemų panaudojimą, duomenų masyvų valdymą, praktiškai naudoja išmaniąsias technologijas, programinę ir kompiuterinę įrangą.
Geba identifikuoti problemas, kritiškai jas vertinti, analizuoti informaciją, pasitelkti verslo informacines sistemas, pateikti joms sprendimo variantus.
Geba analizuoti verslo išteklius ir išorinės konkurencinės aplinkos elementus bei juos interpretuoti ateities prognozėms, pasitelkti išmaniąsias technologijas ir interaktyvias vizualines priemones bei technologijas gautiems bei pasiektiems rezultatams išreikšti.
Geba naudodamiesi išmaniosiomis technologijomis atlikti analitinius darbus, taikyti tyrimo metodologiją ir atlikti organizacijų marketingo, silpnųjų ir stipriųjų pusių tyrimus bei reflektuoti įgytas žinias ir patirtį, numatyti tobulinimo kryptis, parengti ir pristatyti tyrimo ataskaitą.
Geba tikslingai naudoti ir valdyti informaciją planuodami, organizuodami, vadovaudami, kontroliuodami verslo procesus, vykdydami individualius ir grupinius projektus.
Geba suvokti skaitmeninio marketingo procesus, valdyti paieškos sistemų optimizavimą, socialinius tinklus, mobiliąją terpę bei kurti ir taikyti elektroninį turinį, grįstą marketingo strategijomis.
Geba organizuoti kūrybinius procesus ir juos taikyti tiek valdydami, tiek dalyvaudami valdant tvarius projektus.
Geba identifikuoti etines ir multikultūrines dilemas, socialiai atsakingai taikyti internetinių technologijų žinias, naudoti socialinius tinklus organizacijoms valdyti, plėtoti elektroninio dalyvavimo formas, mažinant socialinę atskirtį.
Geba savarankiškai mokytis savo profesinės veiklos srityje, nuolat tobulinti profesinius įgūdžius, suvokti mokymosi visą gyvenimą svarbą, moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, individualios ir grupinės konsultacijos, diskusijos, komandinis darbas, praktinės užduotys, skaičiavimo užduotys bei uždaviniai, probleminių situacijų ir atvejo analizė, darbas su programomis, plano sudarymas, savarankiškas darbas, literatūros studijavimas, planų bei projektų, fundamentaliųjų ir taikomųjų tyrimų, kitų rašto darbų, profesinės veiklos praktikos ataskaitų, kursinio darbo, baigiamojo darbo, prezentacijų rengimas, pristatymas ir gynimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami semestro metu ir per egzaminų sesiją. Taikomas kaupiamasis vertinimas, kurio sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgiant į dalyko specifiką, studijų dalyko rezultatus ir numatomus studijų (studijų programos) rezultatus. Į galutinį dalyko studijų rezultatų vertinimą dažniausiai integruojami šie elementai: tarpinių atsiskaitymų (pvz., kontrolinių, kolokviumų), savarankiškai atliktų darbų (pvz., plano, projekto, tyrimo ataskaitos, prezentacijos, kt. užduočių) ir egzamino įvertinimai. Dalyko studijose naudojama kaupiamojo vertinimo sistema bei atskirų studijų procese vertinamų elementų įtaka galutiniam įvertinimui, taikant dešimtbalę kriterinę vertinimo skalę, pateikiama dalyko apraše. Dažniausiai egzaminai vykdomi raštu, retesniais atvejais – raštu ir žodžiu. Į kai kurių dalykų studijų rezultatų tarpinio vertinimo procesą fragmentiškai įtraukiami ir patys studentai (vertina vieni kitų darbus bei užduotis, pateikia kritines įžvalgas).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Specialybės kalbos evoliucija, Bendravimo psichologija, Išmanieji matematiniai sprendimai, Taikomoji vadybos filosofija (Sociologija), Formalioji komunikacija, Formalioji anglų kalba, Dokumentų valdymo sistemos, Šiuolaikinės ekonomikos teorija, Išmaniųjų technologijų taikymas, Tyrimų metodologija ir duomenų analizė, Žmogiškųjų išteklių vadyba, Išmaniosios vadybos pagrindai, Tvarios gamybos vadyba, Taikomosios apskaitos pagrindai, Marketingo pagrindai, Antreprenerystė skaitmeninėje srityje, Integruota logistika, Vadybos sprendimai, Sisteminė kokybės vadyba, Specializacijos kursinis darbas, Pažintinė praktika, Profesinės veiklos praktika, Baigiamoji profesinės veiklos praktika, Baigiamasis darbas.
Specializacijos:
Skaitmeninis marketingas:
1. Skaitmeninio marketingo įrankiai;
2. Socialinių tinklų ir medijų marketingo procesai;
3. Marketingo skaitmenizavimas;
4. Sumanus neuro-marketingas.
Tvari projektų vadyba:
1. Kūrybiniai procesai projektų vadyboje;
2. Projektų finansų ir kokybės valdymas;
3. Tarptautinių projektų valdymas;
Žaliųjų ir mėlynųjų projektų valdymas
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkami dalykai
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa orientuota ne tik į profesinių specialiųjų kompetencijų ugdymą, bet ir į platų bendrųjų gebėjimų, vertybinių nuostatų ugdymą, dabarties vadybininkui būtinų kompetencijų suteikimą, paremtą žinių perteikimu ir priėmimu, jų analize, kritišku vertinimu, problemų sprendimų paieška. Profesinės veiklos praktiką atlikti verslo praktinio mokymo firmoje „Biurometa“.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti savarankiškai Lietuvos ir užsienio šiuolaikiškuose verslo įmonių padaliniuose įvairių lygių vadybininkai, kurti savo verslą ir/ar jam vadovauti. Įgytos šiuolaikinės sumanios vadybos ir žinių ekonomikos įgūdžiai leis greitai prisitaikyti prie kitų naujai atsirandančių ar pirmaujančių verslo platformų ir išmanių technologijų, kurios susietos su komunikacija elektroninėje aplinkoje, taip pat gebės administruoti elektroninio verslo procesus.
Absolventai įsidarbina ir tęsią savo karjerą įvairiose Lietuvos verslo organizacijose, užsienio kompanijų atstovybėse bei valstybinėse įstaigose liudija, kad studijų metu įgyjama pakankamai universalių ir specifinių žinių, padedančių sėkmingai įsilieti į konkurencinį inovatyvų verslo pasaulį.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.