Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kultūrinės veiklos vadyba (anglų k. - Management of cultural activity)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Vadybininkas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6602

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX042

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-27
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti kultūrinės veiklos vadybininkus, kurie gebėtų savarankiškai ar būdami komandos nariais dirbti įvairaus pobūdžio kultūros paslaugas ar produktus teikiančiose organizacijose, įstaigose taip pat plėtoti kultūros ir kūrybines industrijas, prisidėdami prie kultūros ekonomikos siekinių .
Studijų rezultatai:
1. Žinios ir jų taikymas
• koordinuoti vidinę ir išorinę organizacijos komunikaciją siekiant įgyvendinti organizacijos tikslus
• taikyti šiuolaikines informacijos apdorojimo priemones ir metodus
• taikyti esminius valstybės ir tarptautinės kultūros politikos bei ekonomikos principus profesinėje veikloje

2. Gebėjimai atlikti tyrimus
• organizuoti kultūros lauko empirinius tyrimus, analizuojant ir vertinant Lietuvos ir kitų šalių kultūros ypatumus ir verslo aplinką.

3. Specialieji gebėjimai
• kurti ir įgyvendinti kultūrinės veiklos projektus, organizuoti menininkų ir atlikėjų kultūrinę veiklą
• kurti ir įgyvendinti vietos bendruomenių kultūrines veiklas, organizuotą laisvalaikį ir šių bendruomenių įtraukimą į kultūrinį gyvenimą
• kurti ir plėtoti darnaus kultūros verslo sistemas
4. Socialiniai gebėjimai
• vadovautis darnaus vystymosi idėjomis, atsižvelgti į kultūrinį, socialinį ir kitus kontekstus
• taikyti įvairias derybų strategijas, planuoti ir organizuoti asmeninę ir/ar projekto komandos veiklą, efektyviai spręsti konfliktus
5. Asmeniniai gebėjimai
• planuoti, analizuoti ir kritiškai vertinti pasirinktas veiklos strategijas, kelti tikslus, formuluoti uždavinius ir numatyti efektyviausius būdus bei priemones jiems įgyvendinti
• priimti etiškus sprendimus, juos taikyti bei kurti naujas idėjas savo profesinėje srityje
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, diskusijos, sąvokų žemėlapis, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu, taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami tarpinių atsiskaitymų metu: kontrolinis darbas, projektas, projekto viešas pristatymas ir gynimas, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai ir baigiamasis darbas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (21 kreditų):
Profesinė užsienio kalba, kompiuterinės grafikos pagrindai, kūrybinis rašymas, socialinė psichologija, sociologijos pagrindai.
Studijų krypties dalykai (93 kreditai):
Vadybos pagrindai, Verslumo ugdymas, Audiovizualinio ir vaizduojamojo meno istorija, Turizmo ir pramogų industrija, Teatro ir muzikos istorija, Vaizduojamųjų menų industrija, Dizaino ir mados industrija, darnus valdymas, Tarptautinio verslo komunikacija, Teatro ir kino industrijos, Muzikos industrija, Kultūrinių projektų vadyba, Kultūros rinkodara, Profesinė etika ir protokolas, Finansų paieška, Įmonės finansai ir kultūros ekonomika, Intelektinės nuosavybės teisė, reklamos organizavimas, Resursų vadyba, Strateginis valdymas, Kultūros politika, Derybų menas ir iškalba.
Praktikos (30 kreditai):
Verslumo ugdymo praktika, Vadybinės veiklos praktika, Projektinės veiklos praktika, Baigiamoji praktika
Baigiamasis darbas (12 kreditų).
Specializacijos: (15 kreditų):
Muzikos veiklos vadyba: Muzikos renginių vadyba, Muzikos verslo įmonės valdymas, Muzikos įrašų verslo pagrindai.
Teatrinės veiklos vadyba: Teatrinių renginių vadyba, Teatrinės komercinės veiklos organizavimas, Spektaklių ir aktorių reklamos organizavimas
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkamieji dalykai (9 kreditų): Karjeros valdymas, Kūrybiškas mąstymas, Kaligrafija, Eko kūryba, Šokių pagrindai. Taip pat studentas gali pasirinkti iš Kolegijos siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa orientuota į socialiai atsakingą ir etišką kultūrinės veiklos verslą, studijos pagrįstos problemų sprendimu ir komandiniu projektiniu darbu. Studentai gali studijuoti bei atlikti praktiką užsienyje, pasinaudojant įvairių fondų lėšomis, dvišaliais susitarimais, dalyvauti tarptautinėse intensyviose mokymo programose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgyta kvalifikacija suteikia galimybę dirbti kultūros vadybininko darbą kultūros įmonėse bei įstaigose, kur priimami kultūros politikos sprendimai.
Tolesnių studijų galimybės:
Gali tęsti studijas Lietuvos ir užsienio šalių universitetuose socialinių mokslų studijų srities verslo ir administracinės vadybos bei meno vadybos, studijų krypčių studijų programose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2018-02-26.