Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Statybos verslo vadyba (anglų k. - Construction business management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Vadybininkas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6613

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX029

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.7

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-02-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programa skirta rengti kūrybiškus, plačios pasaulėžiūros, sukaupusius pakankamai bendros erudicijos, dalykinių ir ekonomikos žinių studentus, gebančius kurti statybų ir nekilnojamojo turto verslą, organizuoti ir planuoti verslą skirtingų tipų statybos organizacijose, apsirūpinti finansiniais, medžiaginiais, žmonių ir kitais ištekliais bei juos efektyviai panaudoti, turinčius žinių pastatų statybos bei remonto organizavimo, statybinių medžiagų ir gaminių panaudojimo, organizacijos valdymo, sprendimų priėmimo bei etiškos veiklos procesuose, gebančius nustatyti statybos ir nekilnojamojo turto verslo plėtros ir tarptautinės prekybos galimybes, žinančius pagrindines ekonomikos mokslo kategorijas ir jomis nusakomus reiškinius, gebančius taikyti įgytas įvairiapuses analitines žinias organizuojant statybinių medžiagų bei nekilnojamojo turto verslą, ištobulinusius mokymosi bei tyrimo įgūdžius, būtinus tęsti studijas savarankiškai bei mokytis visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
1.Vertina verslo aplinką, parengia ir pristato verslo planą bei perteikia informaciją ir idėjas, parengia įmonės steigimo dokumentaciją, organizuoja nenutrūkstamą darbo procesą statybos verslo įmonėje ir jos padaliniuose.
2. Taiko žinias ir supratimą, naudojantis teisės aktais, reglamentuojančiais statybų ir nekilnojamojo turto verslą.
3. Valdo ir kontroliuoja turimus materialinius ir finansinius išteklius.
4. Bendrauja ir bendradarbiauja, organizuoja darbuotojų atranką , motyvuoja darbuotojus ir organizuoja jų profesinę veiklą.
5. Rengia sąmatinę bei teisinę dokumentaciją, reikalingą statybai pradėti ir vykdyti.
6. Planuoja ir organizuoja statybos eigą, įvertina statomo pastato konstrukcijų, inžinerinių sistemų įrengimo technologijų specifiką, atpažįsta saugotinas nekilnojamojo kultūros paveldo vertybes, parenka statybines medžiagas pagal pastatams keliamus reikalavimus.
7. Analizuoja rinką, įvertina statybos verslo ir nekilnojamojo turto verslo plėtros galimybes, įvertina statybinių medžiagų tarptautinę ir vietinę rinkas, savo veikloje naudoja informacinių technologijų, sistemų ir duomenų bazių teikiamas galimybes bei užsienio kalbų mokėjimą.
8. Vertina statinių techninę būklę ir nekilnojamąjį turtą, formuoja nekilnojamo turto valdymo strategiją, organizuoja nekilnojamo turto pardavimą.
9. Moka naudotis Statybos techniniais reglamentais, parenkant tinkamas medžiagas be technologijas pastatams ir statiniams statyti bei remontuoti, domisi ekologiškomis ir aplinką tausojančiomis medžiagomis, gaminiais ir inžinerinėmis sistemomis.
10. Kritiškai mąsto, veikia savarankiškai, planuoja veiklą atsižvelgiant į tikslus, vadovauja kitiems darbuotojams, prisiima atsakomybę už savo ir kitų darbuotojų veiklos rezultatus.
11. Nuolat tobulina savo bei kitų veiklų kompetencijas, naudojasi informaciniais ir komunikaciniais gebėjimais, pritaiko inovacijas statybų versle.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, savarankiškas darbas, laboratoriniai darbai, mokomosios literatūros skaitymas, uždavinių sprendimas, literatūros apžvalgos rengimas ir pristatymas, seminarai, ataskaitų rengimas ir pristatymas, kursinio darbo rengimas bakalauro baigiamasis darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami semestro metu (atliekami kontroliniai darbai, aprašomi ir žodžiu ginami laboratoriniai darbai) ir baigiamojo egzamino metu. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Vertinimas vyksta ir virtualioje mokymo aplinkoje. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų. Egzamino vertinimai nuo 1 iki 4 yra nepatenkinami.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų pagrindų dalykai apima 130 kr. (su profesinėmis praktikomis). Studentai studijuoja pagrindinės studijų krypties dalykus: statybines medžiagas, vadybos pagrindus, informatiką, įmonės finansus ir apskaitos pagrindus, personalo vadybą, statybos darbų technologiją ir organizavimą, pastatų ir statinių architektūrą, statinių renovaciją, pastatų inžinerines sistemas, rinkodaros pagrindus, sąmatų sudarymo pagrindus.
Atliekamos pažintinė, profesinės veiklos ir baigiamoji profesinės veiklos praktika. Praktikos sudaro 30 kreditų.
Specializacijos:
Nekilnojamojo turto vadyba
Statybinių medžiagų vadyba
Studento pasirinkimai:
Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš Lietuvos verslo kolegijoje dėstomų dalykų, arba rinktis išklausyti dalyką kitoje aukštojoje mokykloje.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programoje yra technologijų krypties dalykų, kurie užtikrina visapusiškas, tvirtas žinias statybų versle.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės steigti statybos verslo bei nekilnojamojo turto įmones, dirbti vadybininkais statybos ir remonto , statybinių medžiagų gamybos ir prekybos įmonių komerciniuose skyriuose, nekilnojamojo turto įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.