Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Statybos verslo vadyba (anglų k. - Construction business management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Vadybininkas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6613

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX029

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2023-04-06
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): Rengti kvalifikuotus statybos verslo vadybos specialistus, gebančius planuoti, organizuoti, vadovauti ir kontroliuoti statybos verslo procesams, sudaryti sąmatas, įvertinti statinių medžiagų, gaminių savybes, pasitelkiant šiuolaikines technologijas, nuolat tobulinti savo kompetencijas, dirbti komandoje, savarankiškai ir kūrybiškai veikti kintančiomis ekonominėmis sąlygomis. Studijų rezultatai: 1. Žino ir supranta statybos verslo sąvokas ir principus, geba taikyti vadybos žinias statybos verslo procesams planuoti, organizuoti ir valdyti. 2. Geba apibūdinti ir analizuoti statybos verslo ekonominės, politinės, teisinės, technologinės, socialinės, kultūrinės aplinkos veiksnius. 3. Geba atlikti taikomuosius empirinius tyrimus, taikyti kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus statybos versle. 4. Geba kritiškai vertinti informaciją ir formuluoti išvadas, pasitelkdami išmaniąsias technologijas, statybos versle. 5. Geba organizuoti pastatų konstrukcijų, inžinerinių sistemų įrengimą pagal technologijų specifiką ir statinių būklės vertinimą. 6. Geba atpažinti tinkamas medžiagas pastatams ir statiniams statyti bei renovuoti (atnaujinti), įvertinti techninius statybos reglamentų reikalavimus bei organizuoti statybos darbo procesą. 7. Geba atpažinti ir naudoti tvarius gamtos išteklius statybos procesuose.

8.1.. Geba nustatyti nekilnojamojo turto rinkos vertę, naudodamiesi Turto ir verslo vertinimo metodika, rinkti ir analizuoti NT rinkos duomenis, organizuoti nekilnojamojo turto pardavimo procesą. 8.2. Geba atlikti statybos valdytojo funkcijas, organizuodami statinio statybos ir su ja susijusius kitus darbus. 9. Geba efektyviai komunikuoti raštu ir žodžiu, analizuoti statybos verslo problemas, savarankiškai priimti sprendimus. 10. Geba argumentuotai ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu bei raštu taisyklinga lietuvių kalba, dirbti daugiakultūrinėje darbo aplinkoje. 11. Geba bendrauti ir bendradarbiauti, kritiškai mąstyti, veikti savarankiškai ir komandoje, prisiimti atsakomybę už savo ir kitų darbuotojų veiklos rezultatus. 12. Geba savarankiškai mokytis savo profesinės veiklos srityje, nuolat tobulinti profesinius įgūdžius, suvokti mokymosi visą gyvenimą svarbą, moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei. Mokymo ir mokymosi veiklos: Orientuotos į bendrųjų ir dalykinių kompetencijų plėtojimą, ugdant kūrybiškumą: paskaitos, seminarai, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, diskusijos, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Studijų rezultatai vertinami semestro metu (atliekami pratybų darbai, kontroliniai darbai, savarankiški darbai ) ir baigiamojo egzamino metu. Vertinimas vyksta ir virtualioje mokymo aplinkoje. Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Studijų krypties dalykai sudaro 145 kr.: darbų sauga ir sveikata, Statybinės medžiagos, Verslo teisė, Vadybos pagrindai, Statybos darbų technologija ir organizavimas, Sąmatų sudarymo pagrindai, Pastatų ir statinių architektūra, Statinių renovacija, Pastatų inžinerinės sistemos, Statinių konstrukcijos ir. kt., taip pat rengiamas kursinis darbas. Kiekviena specializacijoje dėstomi skirtingi dalykai, kurie apima 15 kr. Atliekamos pažintinė, profesinės veiklos ir baigiamoji profesinės veiklos praktika. Praktikos sudaro 30 kreditų. Specializacijos: Nekilnojamojo turto vadyba. Dėstomi dalykai: Nekilnojamojo turto vadyba, Rinkos tyrimas, Statinių vertinimo pagrindai, Prekyba nekilnojamuoju turtu.

Statybinių medžiagų vadyba. Dėstomi dalykai. Pastatų inžinerinės sistemos gaminiai ir medžiagos, Rinkos tyrimai, Logistika, Statinių apdailos medžiagos. Studento pasirinkimai: Studentams suteikta galimybė studijų krypties žinias ir gebėjimus tobulinti pasirenkant vieną iš dviejų specializacijų (kiekvienoje specializacijoje dėstomi 4 skirtingi dalykai, kurių apimtis 15 kreditų). Studijų programoje yra 3 laisvai pasirenkami dalykai (9 kreditai), t. y. studentas iš kolegijoje dėstomų dalykų savo nuožiūra gali pasirinkti 3 dalykus, vadovaudamasis savo interesais bei asmenine motyvacija. Studentai studijų semestro eigoje gali pasirinkti Pažintinės ir Baigiamosios profesinės veiklos praktikos atlikimo vietą. Studentai gali studijuoti pagal kelias studijų programas įskaitant tuos pačius arba savo turiniu labai artimus dalykus. Pagal Lietuvoje galiojančią tvarką studentams įskaitomi kitose aukštosiose mokyklose išklausyti dalykai bei jų įvertinimai. Studentai turi galimybę studijuoti pagal individualųjį planą, kai akademinis krūvis sudaromas atsižvelgiant į studento pageidavimus. Studentams gali būti pripažintos neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytos kompetencijos. Studijų programos skiriamieji bruožai: Studijų metu taikant specializuotas kompiuterines programas skaičiuojamos statybos darbų sąmatos. Yra įkurta Statybinių medžiagų laboratorija. Studentai gali rinktis dvi skirtingas specializacijas. Studijų programa vykdoma ir nuotoliniu būdu. Galimas dviejų skirtingų specializacijų pasirinkimas. Profesinės veiklos praktika atliekama imitacinėje bendrovėje „Biurometa“, kuri imituoja tikrų prekybinių / gamybinių bendrovių veiklą ir atspindi visus realioje įmonėje vykstančius procesus bendraujant su tokiomis pat imitacinėmis bendrovėmis Lietuvoje bei užsienio šalyse. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Absolventai galės steigti statybos verslo bei prekybos nekilnojamuoju turtu įmones, dirbti vadybininkais statybos ir statybos apdailos darbų, statybinių medžiagų gamybos ir prekybos įmonėse, prekybos nekilnojamuoju turtu agentūrose. Tolesnių studijų galimybės: Absolventai gali toliau studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas, o baigę papildomąsias studijas ar įvykdę kitus konkrečios aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi galimybę įstoti į magistrantūrą ir

studijuoti pagal antrosios pakopos studijų programas. Absolventas turi galimybę tęsti studijas tiek Lietuvos, tiek užsienio aukštosiose mokyklose. Sąlyginai didesnės studijų tęstinumo galimybės pagal aukštesnės pakopos studijų programą yra absolventui renkantis socialinių mokslų srities studijas.