Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tarptautinis verslas (anglų k. - International business)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Studijų krypties šaka

Tarptautinis verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-9

Akreditavimo vertinimo išvados

VU_TVM_Tarptautinis_verslas_B_2015.pdf

Valstybinis kodas

6121LX011

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450410

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-03-24
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Tarptautinio verslo studijų programos paskirtis – rengti tarptautinio verslo specialistus, išmanančius ir gebančius taikyti praktikoje socialiai atsakingo verslo kūrimo ir vystymo principus tarptautinės verslo integracijos bei rinkų globalizavimo sąlygomis bei pasirengusius savarankiškai arba aukštesnėse studijų pakopose plėsti įgytas žinias ir tobulinti įgūdžius.
Studijų rezultatai:
Studijų programos bendrosios kompetencijos:
Gebės planuoti karjerą, suvoks iniciatyvumo ir verslumo svarbą, sieks tapti savo srities lyderiais.
Studijų programos dalykinės kompetencijos: 1. Gebės išanalizuoti bei įvertinti verslo rizikas ir priimti strateginius verslo kūrimo bei plėtojimo tarptautinėse rinkose sprendimus, atsižvelgdami į konkrečios ekonominės sistemos specifiką ir rinkų integracijos tendencijas; 2. Gebės verslo įmonės bei jos aplinkos analizei ir sprendimų paieškai pasitelkti šiuolaikinius duomenų analizės metodus ir sprendimų priėmimo procedūras; 3. Gebės priimti ir įgyvendinti sprendimus, lemiančius įmonių ar organizacijų veiklos rezultatus vidaus ir tarptautinėse rinkose; 4. Gebės taikyti šiuolaikinės verslo bei komunikacijos vadybos, verslo etikos ir socialinės atsakomybės principus, organizuojant ir administruojant įmonės ar organizacijos veiklą; 5. Gebės naudoti ir valdyti verslo išteklius bei instrumentus (žmonių, finansinius, materialinius, rinkodaros ir kt.), vadovautis verslo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais; 6. Gebės pasirinkti tinkamas tarpkultūrinio bendravimo formas ir derybų strategiją bei taktiką.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Siekiant ugdyti dalykines kompetencijas, Tarptautinio verslo studijų programoje plačiai taikomi probleminio dėstymo ir atvejo studijų metodai, teorinės žinios gausiai iliustruojamos taikomaisiais pavyzdžiais bei į praktiką orientuotomis užduotimis, pratyboms ir seminarams dažnai pasitelkiami dalykinių žaidimų bei situacijų modeliavimo metodai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Tarpiniams studijų rezultatų vertinimams naudojami kontroliniai bei namų darbai esė, prezentacijos ir kt. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Vykdant Tarptautinio verslo studijų programą, pirmasis ir antrasis studijų semestrai skirti būsimųjų tarptautinio verslo specialistų kognityvinių bei komunikacinių gebėjimų ugdymui ir tvirtų pagrindų tolimesnėms studijoms paklojimui. Esmines ir būtinas studijų pagrindų žinias šiame studijų etape studentai gauna studijuodami antreprenerystės ir mokymosi kompetencijas, mikroekonomiką, makroekonomiką, vadybą, verslo matematiką, derybų meną, verslo statistiką, verslo anglų kalbą. Antrieji studijų metai skirti verslo procesų analizės ir jų valdymo sprendimų priėmimo gebėjimų įsisavinimui, anksčiau įgytų socialinių bei komunikacinių kompetencijų plėtojimui ir gilinimui. Šių kompetencijų ugdymui skirtos rinkodaros, žmonių išteklių vadybos, žinių ir inovacijų vadybos, apskaitos, verslo tyrimų, tarpkultūrinės vadybos ir komunikacijos, verslo etikos ir socialinės atsakomybės studijos. Siekiantiems specialiųjų žinių atskirose verslo ir vadybos srityse, pasiūlomos pasirinktinės korporatyvinės komunikacijos, paslaugų verslo, lyderystės ir pardavimų studijos. Trečiaisiais studijų metais, greta privalomų įmonių finansų ir verslumo dalykų studijų, studentai įgyja galimybę pasirinkti studijų krypties specializaciją: plėsti ir gilinti tarptautinio verslo plėtros projektų kūrimo ir valdymo, atsižvelgiant į konkrečios ekonominės sistemos specifiką ir rinkų integracijos tendencijas, kompetencijas (Verslo kūrimo ir valdymo specializacija), gilintis į svarbiausias tarptautinės rinkodaros strategijas, jų formulavimo ir diegimo ypatumus (Skaitmeninės rinkodaros specializacija). Šeštajame studijų programos semestre studentai rašo kursinį darbą, kuris skirtas mokslinio darbo įgūdžių ugdymui ir pasirinktos specializacijos žinių gilinimui. Paskutinysis (septintasis) studijų semestras skirtas praktikos atlikimui ir baigiamojo darbo rengimui.
Specializacijos:
įrašykite visas studijų programoje numatytas specializacijas, jeigu jos įrašomos į diplomo priedėlį.
Studento pasirinkimai:
Studentai studijų metu galės rinktis iš tokių studijų dalykų kaip: Verslo psichologija, Tarptautinis protokolas, Viešasis kalbėjimas, Lydersytė, Pardavimai, Korporatyvinė komunkacija, Paslaugų verslas, Kokybės vadyba, Strateginis valdymas, Skaitmeninė rinkodara, Besivystančios rinkos ir Šeimos verslas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa skirta verslumo ugdymui, todėl dėstytojai kviečia į savo paskaitas verslo atstovus praktikus; baigiamąjį darbą galima rengti kaip verslo projektą; turintiems darbo patirtį rekomenduojama rinktis studijas sesijomis. Studentai gali rinktis studijas lietuvių arba anglų kalba. Dvigubo diplomo galimybės - Haaga-Helia University of Applied Sciences (Suomija). Studentai gali pasinaudoti Kinijos (China Track) modulio galimybėmis.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigusieji Tarptautinio verslo programą turi geras karjeros galimybes finansų ir draudimo, prekybos ir elektroninio verslo, rinkodaros ir reklamos, personalo vadybos srityse – šalies bei tarptautiniu mastu veikiančiose įmonėse ar organizacijose. Dalis Tarptautinio verslo programos absolventų patys pradeda savo verslą, atskirai arba kartu su buvusiais programos bendramoksliais. Nemažai programos studentų pradeda arba tęsia anksčiau pradėtą profesinę vadybininko karjerą, tokiu būdu iškart panaudodami įgyjamas žinias bei gebėjimus.
Tolesnių studijų galimybės:
Gali tęsti studijas verslo ir vadybos krypčių grupės arba ekonomikos krypties magistrantūroje.