Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tarptautinis verslas (anglų k. - International business)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Studijų krypties šaka

Tarptautinis verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

VU Verslo krypties išvados SV4-58_2022.pdf
VU verslo studijų krypties išorinio vertinimo išvadų išrašas SV4-58 EN LT.pdf

Valstybinis kodas

6121LX011

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450410

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2023-03-17
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Tarptautinio verslo studijų programos tikslas – rengti antrepreneriškos mąstysenos verslo profesionalus, išmanančius ir gebančius, taikyti praktikoje atsakingo, tvaraus ir inovatyvaus verslo kūrimo, valdymo ir plėtojimo principus globalizacijos, pokyčių ir neapibrėžtumo sąlygomis.
Studijų rezultatai:
Studijų programos bendrosios kompetencijos:
1. Gebės bendrauti ir bendradarbiauti su verslo srities profesionalais ir visuomene, būti lyderiu, įgalinančiu komandą spręsti iššūkius, būti tolerantišku nuomonių ir kultūrų įvairovei.
2.Gebės sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu gimtąją ir užsienio kalbomis, efektyviai komunikuoti verslo aplinkoje ir visuomenėje.
3.Gebės kritiškai vertinti verslo praktiką, suvoks moralinę atsakomybę už savo veiklos rezultatų poveikį aplinkai bei visuomenės socialinei ir ekonominei raidai.
4. Gebės savarankiškai tobulinti ir plėsti antreprenerystės kompetenciją, mokytis visą gyvenimą, vykdyti įvairią projektinę, kūrybiškumu, saviraiška, novatoriškumu grindžiamą etišką, tvarią ir inovatyvią veiklą.
Studijų programos dalykinės kompetencijos:
1.Išmanys antreprenerišką mąstyseną formuojančias vadybos, rinkodaros, ekonomikos, finansų mokslų teorijas, gebės jas taikyti, sistemiškai analizuojant ir vertinant teorinius bei praktinius verslo kūrimo, valdymo ir plėtojimo aspektus.
2. Išmanys inovatyvaus verslo kūrimo, organizacijos valdymo principus, gebės taikyti verslo problemų sprendimo žinias, vertinti išorinius ir vidinius verslo aplinkos veiksnius, bei formuoti siūlymus probleminėms verslo sritims gerinti.
3. Gebės taikyti naujausias verslo valdymo žinias įvairiuose verslo sektoriuose, kritiškai analizuoti ir kompleksiškai vertinti verslo kūrimo, valdymo ir plėtojimo procesus globalizacijos, technologinių pokyčių ir neapibrėžtumo kontekste.
4. Gebės pasirinkti tinkamus tyrimo metodus verslo aplinkos ir verslo procesų tyrimams atlikti, tyrimo rezultatams apibendrinti, galimiems sprendimams priimti, įvertinti verslo aplinkos pokyčių tendencijas ir įžvelgti verslo kūrimo, valdymo ir plėtojimo perspektyvas.
5. Gebės rasti, apdoroti, interpretuoti ir taikyti verslo informacijos duomenis, rengti verslo kūrimo ir valdymo problemų sprendimus, prognozuoti verslo plėtros tendencijas, atsižvelgiant į aplinkos pokyčius.
6.Gebės analizuoti bei įvertinti verslo rizikas ir priimti strateginius verslo kūrimo bei tvarios plėtros tarptautinėse rinkose inovatyvius sprendimus taikant kūrybiškumu grįstas interaktyvias metodikas.
7. Gebės naudoti ir efektyviai valdyti verslo išteklius bei instrumentus vadovautis verslo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais ir tvarios plėtros principais.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Siekiant ugdyti dalykines kompetencijas, Tarptautinio verslo studijų programoje taikomos šiuolaikinės didaktikos inovatyvūs mokymo(-si) metodai: iššūkiais grįstas mokymas(-is), kompetencijų vystymu grįstas studijų turinys, modulinės studijos, lankstumas, tarpdiscipliniškumas, orientacija į studentą.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra iššūkio projektas arba egzaminas. Tarpiniams studijų rezultatų vertinimams naudojami esė, pristatymas žodžiu, testai ir kt. Iššūkio projektas rengiamas raštu, egzaminai vyksta raštu ir žodžiu. Studentų pasiekti studijų rezultatai vertinami kaupiamuoju vertinimu nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Vykdant Tarptautinio verslo studijų programą nuosekliai plėtojamos antreprenerystės kompetencijos, pradedant antrepreneriškos mąstysenos formavimu ir baigiant verslo kūrimu, valdymu ir plėtojimu.
Įgytos žinios praktiškai taikomos rengiant iššūkio projektus ir ieškant inovatyvių sprendimų verslui.

Pirmaisiais studijų metais studentai studijuoja antreprenerystės pagrindų, verslo aplinkos, tvarios ekonomikos, verslo komunikacijos, antreprenerystės vadybos ir matematikos verslui modulius.
Antrieji studijų metai skirti pardavimo strategijų, antreprenerystės rinkodaros, antreprenerystės tyrimų, tvarios verslo plėtros, verslo finansavimo bei antreprenerystės modulių studijoms.
Trečiaisiais studijų metais studijuojamas strateginio valdymo modulis bei individualiai pasirenkami dalykai. Individualizuotos studijos suteikia galimybę rinktis dalykus Vilniaus universitete arba semestro studijas užsienio universitetuose.
Studijos baigiamos profesinės praktikos atlikimu ir baigiamojo darbo rengimu.

Specializacijos: Nėra
įrašykite visas studijų programoje numatytas specializacijas, jeigu jos įrašomos į diplomo priedėlį.
Studento pasirinkimai:
Lyderystė, šeimos verslas, paslaugų verslas, draudimas ir verslo rizikos valdymas, skaitmeninis verslas, fintech, besivystančios rinkos, asmeninio ir darbdavio įvaizdžio formavimas, socialinė antreprenerystė, psichologiniai asmeninių finansų sprendimų ypatumai
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa apima esmines verslui sritis: vadybą, ekonomiką, rinkodarą, finansus, taip formuojant tvirtą pagrindą verslo kūrimui, vystymui ir plėtojimui.
Iššūkiais grįstos studijos ugdo studentų darbo komandose, tolerancijos įvairovei, kūrybiškumo kompetencijas bei gebėjimus spręsti kompleksines verslo problemas.
Modulinės studijos užtikrina lankstumą, tarpdiscipliniškumą ir orientaciją į studentą.

Antreprenerystės kompetencijos ugdomos kviečiantis verslo praktikus į paskaitas, dalyvaujant verslo iššūkio konkursuose, rengiant baigiamąjį darbą kaip verslo atvejo tiriamąjį darbą.

Studentai gali rinktis studijas lietuvių arba anglų kalba. Dvigubo diplomo galimybės –SolBridge International School of Business (Pietų Korėja). Studentai gali pasinaudoti Azijos (Asia Track) modulio galimybėmis.
Turintiems darbo patirties rekomenduojama rinktis studijas sesijomis.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Tarptautinio verslo programos absolventai gali kurti inovatyvius, tvarius verslus/startuolius, vystyti ir plėtoti šeimos verslus, siekti karjeros vadybos, talentų ir įvairovės vadybos, prekybos ir elektroninio verslo, rinkodaros, skaitmeninės rinkodaros ir reklamos, verslo duomenų analizės srityse.
Tolesnių studijų galimybės:
Gali tęsti studijas verslo ir vadybos krypčių grupės arba ekonomikos krypties magistrantūroje.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2021-02