Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tarptautinis verslas (anglų k. - International business)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Studijų krypties šaka

Tarptautinis verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-9

Akreditavimo vertinimo išvados

VU_TVM_Tarptautinis_verslas_B_2015.pdf

Valstybinis kodas

6121LX011

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450410

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2015-05-25
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Tarptautinio verslo studijų programos tikslas – rengti tarptautinio verslo specialistus, išmanančius ir gebančius taikyti praktikoje socialiai atsakingo verslo kūrimo ir vystymo principus tarptautinės verslo integracijos bei rinkų globalizavimo sąlygomis bei pasirengusius savarankiškai arba aukštesnėse studijų pakopose plėsti įgytas žinias ir tobulinti įgūdžius.
Studijų rezultatai:
1. Gebės išanalizuoti bei įvertinti verslo rizikas ir priimti strateginius verslo kūrimo bei plėtojimo tarptautinėse rinkose sprendimus, atsižvelgdami į konkrečios ekonominės sistemos specifiką ir rinkų integracijos tendencijas;
2. Gebės verslo įmonės bei jos aplinkos analizei ir sprendimų paieškai pasitelkti šiuolaikinius duomenų analizės metodus ir sprendimų priėmimo procedūras;
3. Gebės priimti ir įgyvendinti sprendimus, lemiančius įmonių ar organizacijų veiklos rezultatus vidaus ir tarptautinėse rinkose;
4. Gebės taikyti šiuolaikinės verslo bei komunikacijos vadybos, verslo etikos ir socialinės atsakomybės principus, organizuojant ir administruojant įmonės ar organizacijos veiklą;
5. Gebės naudoti ir valdyti verslo išteklius bei instrumentus (žmonių, finansinius, materialinius, rinkodaros ir kt.), vadovautis verslo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;
6. Gebės pasirinkti tinkamas tarpkultūrinio bendravimo formas ir derybų strategiją bei taktiką.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų programa orientuojasi į probleminį dėstymą, pagrįstą praktinių pavyzdžių analize, savarankiškomis individualiomis ir grupinėmis užduotimis, diskusijomis, simuliacinėmis situacijomis – vaidmenų žaidimais, veiksmų analize simuliacinėse situacijose. Šie probleminėmis užduotimis pagrįsti mokymo metodai padeda vystyti žinias ir gebėjimus per studentų dalyvavimą, bendrą darbą, informacijos rinkimą, analizę, reikalingą problemų sprendimui, tikslų nustatymui, veiklos planavimui, organizavimui ir vertinimui. Studijų programoje taikomi moksliniais tyrimais pagrįsti tiriamieji metodai: informacijos paieška, literatūros skaitymas, pateikčių rengimas ir pristatymas (kalbėjimas, bendravimo situacijų modeliavimas).
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų įgytos žinios ir gebėjimai bus vertinami egzaminais žodžiu ir raštu, profesine praktika, atvejo analize, rašto darbais, pristatymais, projektine veikla. Vertinant bus atsižvelgiama į studento žinias ir gebėjimus: identifikuoti problemas, surinkti reikiamą informaciją bei ją interpretuoti, siūlyti galimus problemos sprendimo būdus. Paskaitų ir seminarų metu studentai bus nuolat vertinami, atsižvelgiant į aktyvumą dalyvaujant diskusijose bei kūrybiškumą.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Privalomieji dalykai: Verslo anglų kalba, Mikroekonomika, Makroekonomika, Vadyba, Verslo matematika,Verslo statistika, Rinkodara, Žmonių išteklių vadyba, Apskaita, Verslo tyrimai, Žinių ir inovacijų vadyba, Verslo teisė, Tarpkultūrinė vadyba ir komunikacija, Verslo etika ir socialinė atsakomybė, Derybų menas, Strateginis valdymas, Verslumas, Tarptautinis verslas, Praktika, Baigiamasis darbas.
Specializacijos:
Tarptautinio verslo valdymas; Tarptautinio turizmo verslas; Tarptautinė rinkodara
Studento pasirinkimai:
Pasirenkamieji dalykai: Verslo psichologija, Tarptautinis protokolas, Antroji užsienio kalba, Lyderystė, Pardavimai ir kt.
Nuo penkto semestro pasirenkama viena iš 3 specializacijų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa skirta verslumo ugdymui, todėl dėstytojai kviečia į savo paskaitas verslo atstovus praktikus; baigiamąjį darbą galima rengti kaip verslo projektą; turintys dviejų metų darbo patirtį po mokyklos baigimo studijuoja atskira grupe pagal sesijinį tvarkaraštį. Studentai gali rinktis studijas lietuvių arba anglų kalba. Dvigubo diplomo galimybės - Kedge Business School (Prancūzija) arba Haaga-Helia University of Applied Sciences (Suomija).