Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tarptautinio verslo finansai (anglų k. - International Business Finance)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Finansai

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Finansai, bankininkystė ir draudimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Nuolatinė, 1,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211LX021

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470412

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-03-24
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos finansų srities specialistus, žinančius pamatines finansų teorijas ir turinčius fundamentinių ir taikomųjų tarptautinių finansų srities žinių, ir galinčius dirbti vidurinėje ir aukščiausioje valdymo grandyje vadovaujantį bei analitinį darbą tarptautinio verslo įmonėse ir institucijose.
Studijų rezultatai:
Geba spręsti konkrečias finansų srities situacijas valstybės, verslo ir namų ūkių lygiu; parengti finansų vystymosi prognozes, nustatyti finansų valdymo tikslus bei priimti sprendimus, remiantis alternatyviais kaštų ir naudos analizės scenarijais. Žino kaip globalioje verslo aplinkoje veikia finansų rinkos, finansų institucijos, finansų inžinerijos mechanizmai, kreditavimo ir investavimo instrumentai. Supranta kaip finansų sektoriaus ir finansų paslaugų transformaciją įtakoja technologiniai sprendimai.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, mokslinių šaltinių analizė, atvejo analizė, probleminė diskusija, individualios ir grupinės projektinės užduotys.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Taip pat daugumoje dalykų numatytas kaupiamasis vertinimas Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos sandaroje išskiriami trys privalomųjų dalykų blokai:
1) Globalios finansų rinkos ir investicijų valdymas
2) Tarptautinio verslo aplinka ir jos vertinimas
3) Verslo finansų valdymas.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
-
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa orientuota į gebančių veikti šalies bei tarptautinėje ekonominėje erdvėje verslo finansų vadovų ir analitikų ugdymą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti vadovaujamąjį ir analitinį darbą tarptautinio verslo įmonių ir institucijų vidurinėje ir aukščiausioje valdymo grandyje, kur reikalingos tarptautinių finansų žinios ir gebėjimai.
Tolesnių studijų galimybės:
Gali tęsti studijas doktorantūroje ekonomikos, vadybos kryptyse.