Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Viešasis administravimas ir teisė (anglų k. - Public Administration and Law)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Viešasis administravimas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Viešojo administravimo bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-10

Akreditavimo vertinimo išvados

Išvadų išrašo vertimas_VU_Viešasis administravimas_2022.pdf
VU_Viešasis administravimas_2022.pdf

Valstybinis kodas

6121LX057

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2023-04-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Viešojo administravimo ir teisės studijų programa skirta rengti viešojo administravimo sistemos specialistus, kurie remdamiesi pažangiausiomis valstybės valdymo ir administravimo mokslų teorijomis, demokratinėmis vertybėmis, viešajam administravimui reikšmingo teisinio reguliavimo išmanymu bei gebėjimu taikyti teisę, gero ir sumanaus valdymo principais, naudodamiesi socialinių tyrimų metodais, inovatyviomis skaitmeninėmis, informacinėmis, komunikacinėmis technologijomis geba tirti viešojo administravimo sistemų formavimą bei funkcionavimą, procesus ir sąveikas tarp įvairių viešojo administravimo subjektų, identifikuoti teisinio reglamentavimo poreikį ir įsitraukti į teisėkūros procesą, rengti ir įgyvendinti investicinius projektus, įgyvendinti viešojo administravimo veiklas nuolat kintančioje politinėje, teisinėje, socialinėje, aplinkosauginėje ir ekonominėje aplinkoje – inicijuoti ir priimti administracinius sprendimus, stebėti ir kontroliuoti viešosios politikos įgyvendinimą, administruoti viešojo administravimo subjektus bei viešųjų paslaugų teikimą.
Studijų rezultatai:
Bendrosios kompetencijos:
Gebėjimas mąstyti ir vertinti kritiškai, konstruktyviai ir kūrybiškai, gebėjimas mokytis, vykdyti mokslinius tyrimus. Komunikaciniai, informacijos valdymo, informavimo ir konsultavimo gebėjimai. Etiško bendravimo, bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, komandinio darbo, lyderystės gebėjimai.
Dalykinės kompetencijos:
Pagrindinės nuolat atnaujinamos žinios ir viešojo valdymo sistemos bei jos kontekstų, viešojo valdymo metodų, instrumentų, procedūrų, principų, viešosios politikos valdymo proceso, teisės principų ir normų, teisės taikymo, teisėkūros proceso, viešojo administravimo teisinio reglamentavimo, viešojo valdymo organizacijų (tarp jų ir NVO) vadybos modelių, procesų ir išteklių, viešųjų programų ir projektų valdymo suvokimas bei gebėjimas tas žinias taikyti praktikoje. Gebėjimas pasitelkus mokslinio tyrimo metodus, atsakingai taikant žinias ir gebėjimus, nustatyti, analizuoti, spręsti viešojo valdymo iššūkius ir problemas; gebėjimas suvokti ir atpažinti viešąjį interesą ir etikos principus bei jais grįsti priimamus moralines normas ir vertybes, atliepiančius sprendimus, suderintus su viešojo intereso teisine apsauga; gebėjimas nustatyti ryšius tarp viešosios politikos strategijų, programų, projektų bei įgyvendinimo planų; gebėjimas analizuoti regionų problemas ir teikti inovatyvius siūlymus jų sprendimui; gebėjimas bendradarbiauti su piliečiais siekiant didinti jų aktyvumą sprendimų priėmime nacionaliniu, vietos savivaldos, atskiros organizacijos lygmenimis. Gebėjimas pasitelkus naujausias mokslines žinias ir identifikavus viešojo sektoriaus veiklos problemas atlikti mokslinį tiriamąjį darbą (analizę) bei remiantis tyrimo rezultatais teikti rekomendacijas, padedančias siekti viešojo administravimo veiklos efektyvumo.
Numatomi studijų rezultatai:
Viešojo administravimo ir teisės studijų programa rengia specialistus, demonstruojančius žinias ir supratimą apie viešojo sektoriaus valdymą ir administravimą, teisinio reguliavimo išmanymą, gebančius įgyvendinti viešojo administravimo veiklas tenkinant viešąjį interesą nuolat kintančiomis globalizacijos, teisinio reglamentavimo, rinkos ekonomikos, technologinės pažangos sąlygomis, identifikuoti teisinio reglamentavimo poreikį ir įsitraukti į teisėkūros procesą, gebančius tirti viešojo administravimo sistemų formavimą ir funkcionavimą, turinčius pakankamai išlavintus savarankiško mokymosi įgūdžius, būtinus tęsti studijas kitoje pakopoje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymo ir mokymosi veiklos yra orientuotos į studentą, bei jo sąveiką su dėstytoju. Studijų procese greta tradicinių studijų metodų (šaltinių analizė, interaktyvi paskaita, demonstravimas, diskusijos ir kt.) taikomos kooperuotų studijų, probleminio mokymo(si) didaktinės strategijos, daugumoje dalykų – atvejo analizė, nuotolinių studijų metodai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų programoje, siekiant vertinti studentų pasiekimus ir pažangą viso semestro metu, studijų dalykuose taikomas kaupiamasis vertinimas. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (esė, projekto) įvertinimu. Galutinį pažymį sudaro dalyko apraše nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys. Dažniausiai taikomi vertinimo metodai: žodiniai pranešimai, testai, tiriamųjų darbų ataskaitos raštu ir jų pristatymai, refleksijos, savęs ir kolegų vertinimas, kolokviumai, referatai, esė, ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programa yra sudaryta iš:
- 130 kreditų pagrindinės Viešojo administravimo krypties dalykų (115 kreditų, iš kurių 15 kreditų skiriama praktikai, 15 kreditų – baigiamajam darbui, bei 15 kreditų tarpdisciplininių dalykų, kurie būtini siekiant sisteminių žinių). Šių studijų metu gilinamasi į žinių ir įgūdžių, reikalingų profesinei veiklai įgijimą dvejose iš trijų pagrindinių viešojo administravimo sričių – viešosios politikos ir valdymo. Pagrindinės studijų krypties dalykai: Viešojo administravimo studijų įvadas, Valstybės valdymo ir administravimo sistemos, Viešojo sektoriaus finansai, Viešosios politikos formavimas ir analizė, Viešojo sektoriaus organizacijų vadyba, Socialinių tyrimų metodologija, Vietos savivalda, Etika ir antikorupcinė politika ir kt. Tarpdisciplininiai kitų studijų krypčių dalykai – Makroekonomika, Sociologija, Dalykinė užsienio kalba (anglų);
- 50 kreditų teisės studijų krypties dalykų, kurie sustiprina kompetencijas dirbti viešojo administravimo srityje. Teisės studijų krypties dalykai: Teisės teorija, Teisėkūros pagrindai, Lietuvos konstitucinė teisė, Administracinė teisė ir procesas, Europos Sąjungos teisės pagrindai, Viešasis interesas ir jo teisinė apsauga, Vietos savivaldos teisė, Valstybės tarnybos teisinis reguliavimas, Darbo teisė, Civilinės teisės pagrindai.
- 30 kreditų Individualiųjų studijų (IS) dalykų, kuriuos galima rinktis iš pateikiamo sąrašo.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
30 kreditų Individualiųjų studijų (IS) dalykų, kuriuos galima rinktis iš pateikiamo VU sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa orientuota į bendrąsias viešojo administravimo studijas, į nuolat besimokančių, plačios pasaulėžiūros, pilietiškai aktyvių asmenybių rengimą, kurios siekia aukštų viešojo administravimo standartų, suvokia ir profesinėje veikloje vadovaujasi pagrindinėmis Lietuvos, Europos ir pasaulio viešojo administravimo bei demokratijos vertybėmis ir tradicijomis, geba integruoti naujausias šios srities mokslo žinias ir sukauptą Lietuvoje bei kitose valstybėse patirtį. 50 kreditų apimties teisės krypties dalykų blokas. Studijuojant teisės krypties dalykus įgyjamos viešajam administravimui reikšmingos žinios apie teisės esmę ir paskirtį, teisės principus ir normas bei jų taikymą vykdant viešąjį administravimą, taip pat gebėjimai analizuoti ir taikyti teisės aktus, suprasti teisinio reglamentavimo poreikį ir inicijuoti ar įsitraukti į teisėkūros procesą. Tokios teisės srities žinios ir gebėjimai sukuria pridėtinę vertę įgyjamoms kompetencijoms šioje programoje. Programoje daug dėmesio skiriama būsimos profesinės veiklos pažinimui, teorijos ir praktikos sąveikai. Studijose naudojami kooperuotų studijų, probleminio mokymo metodai, studentai įtraukiami į taikomuosius tyrimus, plėtojančius kūrybiškumo ir kritiškumo nuostatas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programos absolventai bus pasirengę savarankiškam vadybiniam, administraciniam darbui ir kitam darbui viešojo administravimo srityje, valstybės valdymo ir administravimo institucijose (ministerijose, departamentuose, savivaldybių administracijose, mokesčių administravimo, teisėsaugos, sveikatos apsaugos, švietimo ir kt. įstaigose), tyrimų ir konsultacijų, privačiose bei NVO, pelno nesiekiančiose organizacijose. Viešojo administravimo profesiniai vaidmenys gali apimti nacionalinį, europinį ir tarptautinį lygmenis.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2023-03-31.