Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Viešasis administravimas (anglų k. - Public Administration)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Viešasis administravimas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Viešojo administravimo bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121LX057

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-02-07
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Universitetinių pagrindinių studijų Viešojo administravimo programa skirta rengti viešojo administravimo sistemos specialistus, kurie remdamiesi pažangiausiomis valstybės valdymo ir administravimo mokslų teorijomis, demokratinėmis vertybėmis, naudodamiesi inovatyviomis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis geba tirti viešojo administravimo sistemų formavimą bei funkcionavimą, rengti ir įgyvendinti investicinius projektus, įgyvendinti viešojo administravimo veiklas nuolat kintančioje socialinėje, politinėje ir ekonominėje aplinkoje – inicijuoti ir priimti administracinius sprendimus, kontroliuoti įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimą, administruoti viešojo administravimo subjektus bei viešųjų paslaugų teikimą.
Studijų rezultatai:
Bendrosios kompetencijos:
Gebėjimas mąstyti ir vertinti kritiškai, konstruktyviai ir kūrybiškai. Komunikaciniai, informacijos valdymo, informavimo ir konsultavimo gebėjimai. Etiško bendravimo, bendradarbiavimo, sprendimų priėmimo, komandinio darbo, lyderystės gebėjimai. Gebėjimas mokytis, vykdyti mokslinius tyrimus.
Dalykinės kompetencijos:
Bazinės žinios ir viešojo valdymo sistemos bei jos konteksto, viešojo valdymo metodų, instrumentų, principų, viešosios politikos valdymo proceso, viešojo valdymo organizacijų (tarp jų ir NVO) vadybos procesų ir išteklių, viešųjų programų ir projektų valdymo suvokimas bei gebėjimas tas žinias taikyti praktikoje. Gebėjimas pasitelkus mokslinio tyrimo metodus nustatyti, analizuoti, spręsti viešojo valdymo problemas; gebėjimas suvokti ir atpažinti viešąjį interesą ir etikos principus bei jais grįsti priimamus sprendimus; gebėjimas nustatyti ryšius tarp viešosios politikos strategijų, programų, projektų bei įgyvendinimo planų; gebėjimas bendradarbiauti su piliečiais siekiant didinti jų aktyvumą sprendimų priėmime nacionaliniu, vietos savivaldos, atskiros organizacijos lygmenimis.
Numatomi studijų rezultatai:
Viešojo administravimo studijų programa rengia specialistus, demonstruojančius žinias ir supratimą apie viešojo sektoriaus valdymą ir administravimą, gebančius įgyvendinti viešojo administravimo veiklas tenkinant viešąjį interesą nuolat kintančiomis globalizacijos, rinkos ekonomikos, technologinės pažangos sąlygomis, gebančius tirti viešojo administravimo sistemų formavimą ir funkcionavimą, turinčius pakankamai išlavintus savarankiško mokymosi įgūdžius, būtinus tęsti studijas kitoje pakopoje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų procese greta tradicinių studijų metodų (šaltinių analizė, interaktyvi paskaita, demonstravimas ir kt.) taikomos kooperuotų studijų, probleminio mokymo(si) didaktinės strategijos, daugumoje dalykų – atvejo analizė, nuotolinių studijų metodai. Programos realizavimo didaktinės sistemos nuostatos yra šios: studento-centrinės pozicijos palaikymas; studijų ir tyrimų integracija; gebėjimų spręsti profesinio lauko problemas ugdymas; demokratinių vertybių, pilietiškumo ir socialinės atsakomybės ugdymas; tarpkultūrinės ir mokymosi visą gyvenimą kompetencijos ugdymas; bendradarbiavimo ir kooperacijos įgyvendinimas; skaitmeninio mokymosi plėtojimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų eigoje taikomas kaupiamasis vertinimas: studentų atliekamos užduotys (žodiniai pranešimai, testai, referatai, esė, tiriamųjų darbų ataskaitos raštu, refleksijos, savęs ir kolegų vertinimas, tyrimų pristatymai ir kt.) vertinamos pasiektam rezultatui suteikiant svertinį koeficientą. Studijų dalyko vertinimo bendri ir kiekvienos užduoties vertinimo kriterijai pateikiami dalyko apraše, dėstymo įvadinėse paskaitose, nurodant slenkstinio lygmens kriterijus, apibūdinančius pasiektą minimalų privalomą rezultatą. Studentams nuolat teikiamas grįžtamasis ryšys formuojamojo vertinimo metodu. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto ar kt. užduoties) gynimu. Studentų studijų programos numatomų rezultatų pasiekimo lygį atspindi išlaikyti egzaminai, pristatyti savarankiški darbai ir apgintas bakalauro baigiamasis darbas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programos apimtis 210 kreditų. Bendrųjų universitetinių studijų dalykų apimtis – 15 kreditų. Pagrindinės krypties studijų apimtis 195 kreditai, iš kurių 15 kreditų skiriama praktikai, 15 kreditų – baigiamajam darbui, 25 kreditai –pasirenkamam specializacijos moduliui. Pagrindinės studijų krypties dalykai (moduliai) yra orientuoti į žinių ir įgūdžių, reikalingų profesinei veiklai įgijimą trijose pagrindinėse viešojo administravimo srityse – viešosios politikos, valdymo ir teisės. Pagrindinės studijų krypties dalykai: Viešojo administravimo studijų įvadas, Valstybės valdymo ir administravimo sistemos, Viešojo sektoriaus finansai, Viešosios politikos formavimas ir analizė, Viešojo sektoriaus organizacijų vadyba, Socialinių tyrimų metodologija, Vietos savivalda, Etika ir antikorupcinė politika ir kt.
Specializacijos:
Strateginio valdymo viešajame sektoriuje specializacijos studentai įgijo kompetencijų, reikalingų rengiant ir įgyvendinant ilgalaikę organizacijos sėkmę orientuotą į strategijas, gebėjimo dirbti inovatyviai, identifikuoti strateginės plėtros problemas, vadovauti projektinei veiklai. Viešojo valdymo teisės specializacijos studentai įgijo žinių pagrindiniais valstybės valdymo ir administravimo institucijų bei valstybės tarnautojų teisinio statuso, valstybės tarnybos teisinio reglamentavimo, tarptautinių santykių ir ES teisės principų klausimais.
Studento pasirinkimai:
Galima gilinti žinias pasirenkant specializaciją.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa orientuota į nuolat besimokančių, plačios pasaulėžiūros, pilietiškai aktyvių asmenybių rengimą, kurios siekia aukštų viešojo administravimo standartų, suvokia ir profesinėje veikloje vadovaujasi pagrindinėmis Lietuvos, Europos ir pasaulio viešojo administravimo bei demokratijos vertybėmis ir tradicijomis, geba integruoti naujausias šios srities mokslo žinias ir sukauptą Lietuvoje bei kitose valstybėse patirtį. Programoje daug dėmesio skiriama būsimos profesinės veiklos pažinimui, teorijos ir praktikos sąveikai. Studijose naudojami kooepruotų studijų, probleminio mokymo metodai, studentai įtraukiami į taikomuosius tyrimus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Viešojo administravimo bakalauro kvalifikacinis laipsnis absolventui atveria galimybes dirbti vadybinį ir administracinį darbą valstybės valdymo ir administravimo institucijose (ministerijose, departamentuose, savivaldybių administracijose, mokesčių administravimo, teisėsaugos, sveikatos apsaugos, švietimo ir kt. įstaigose), tyrimų ir konsultacijų, privačiose bei pelno nesiekiančiose organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus programą galima tęsti studijas Viešojo administravimo ar artimų studijų krypčių magistrantūroje.