Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Viešasis administravimas (anglų k. - Public Administration)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Viešasis administravimas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Viešojo administravimo bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121LX031

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Programos akreditavimo vertinimo išvados

Studijų programos tikslas(-ai):
Programos tikslas – paruošti kvalifikuotus viešojo administravimo specialistus-ekspertus ir analitikus, gebančius kūrybiškai taikyti studijų metu įgytas kompetencijas.
Šios programos studentai studijuoja viešojo administravimo teorijas ir metodologiją, viešąją teisę, viešąją politiką, viešąją vadybą, Lietuvos politinę-administracinę sistemą, valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymą, vietos valdžios sistemas, ES institucijas, organizacinę kultūrą, valstybės tarnautojo etiką ir kt.
Studijų rezultatai:

Asmuo, įgijęs viešojo administravimo kvalifikaciją, turi gebėti:
SR1. Taikyti viešojo administravimo koncepcijas ir modelius, vykdant konkrečias viešojo sektoriaus institucijų veiklos funkcijas.
SR2. Vertinti viešojo administravimo institucijų veiklą ir viešąją politiką bei rengti veiklos tobulinimo rekomendacijas.
SR3. Planuoti, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti individualią tarnybinę veiklą viešojoje organizacijoje, atsižvelgiant į sąveiką su viešojo administravimo sistema.
SR4. Rengti su viešuoju administravimu bei politikos įgyvendinimu susijusius aktus.
SR5. Interpretuoti įstatymus ir kitus teisės aktus, taikant juos praktinėje viešojo administravimo veikloje.
SR6. Identifikuoti ir įvertinti viešojo sektoriaus ir konkrečios viešosios institucijos problemas, sisteminant ir analizuojant informaciją bei statistikos duomenis.
SR7. Taikyti inovatyvius vadybos metodus ir pažangias technologijas, įgyvendinant viešąją politiką bei teikiant viešąsias paslaugas.
SR8. Vadovautis gero viešojo administravimo principais atpažįstant etines situacijas ir laikantis profesinės tarnybinės etikos nuostatų įvairiose organizacinėse situacijose.

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Paskaitos, seminarai, diskusijos, individualios ir grupinės užduotys, jų rezultatų pristatymas, praktika, savarankiški rašto darbai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Testai, individualių ir grupinių užduočių rezultatų ir jų pristatymo vertinimas, egzaminai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Be bendrojo universitetinio išsilavinimo ir pasirenkamų kitų studijų sričių pagrindų dalykų, specialybinių studijų dalykų bloką, kurio bendra apimtis yra 184 ECTS kreditai, sudaro 3 pagrindinės kursų grupės: viešosios vadybos, viešosios politikos ir viešojo valdymo. Viešosios vadybos kursai: Organizacinė ir biuro kultūra, Viešoji vadyba ir valstybės pertvarkos, Žmogiškųjų išteklių valdymas valstybės tarnyboje, Valstybės finansai. Viešojo valdymo kursai: Politinės institucijos, Lietuvos politinė sistema ir politikos tradicijos, Įvadas į viešąjį administravimą, Europos Sąjungos institucijos, Viešojo valdymo ir administravimo sistemos, Vietinės valdžios sistemos, Valstybės tarnautojų etika, Viešojo saugumo ir reguliavimo institucijos, Sveikatos priežiūros sistema Lietuvoje, Lietuvos politinės sistemos raida. Viešosios politikos kursai yra: Viešasis sektorius ir viešoji politika, Lietuvos užsienio politika, Žmogaus socialinė raida. Likusieji specialybiniai kursai yra skirti viešojo administravimo tyrimų metodologijai ir kontekstui pažinti.

Specializacijos: nėra


Studento pasirinkimai:

Studentai turi surinkti 20 ECTS kreditų iš pasirenkamų specialybinių dalykų bloko (sąrašo)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-