Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Vaikystės pedagogika (ikimokyklinis ugdymas/pradinis ugdymas) (anglų k. - Childhood Pedagogy (Pre-school Education/Primary Education))

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo ikimokykliniam ugdymui rengimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų profesinis bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6618

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531MX010

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550112

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-06-04
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti pedagogą, gebantį atsižvelgti į vaiko prigimtines galias, individualią patirtį, kritiškai vertinantį vaikų raidos ypatumus ir kaitos kontekstą XXI a., padedantį išsiugdyti vaikams savarankiškumą, aplinkos ir savo šalies pažinimą, sukuriant adekvačią vaiko ir šeimos poreikiams ugdymo(si) aplinką, reflektuojant savo mąstymo ir veiklos procesus pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.
Studijų rezultatai:
Ugdydami studentai bendruosius gebėjimus taikys ugdymo mokslo teorijas, suvoks specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymosi kontekstą, gebės užmegzti ir puoselėti ryšius su švietimo įstaigos bendruomene, visuomene. Gebės vykdyti tyrimus, identifikuojant problemą, taikant šiuolaikinius informacijos kaupimo, analizės, sisteminimo būdus. Specialiųjų gebėjimų ugdymo(si) dėka numatys ir realizuos į vaiką (nuo gimimo iki 7 m.)orientuoto ugdymo tikslus bei uždavinius, planuos ir vertins vaikų pasiekimus, kurs visapusišką, vaiko raidą skatinančią aplinką, parinks metodus, atsižvelgs į ugdytinių poreikius. Naudodami socialinius gebėjimus kurs atvirą, tolerantišką, dialogu ir partneryste grįstą aplinką, sklandžiai bendraus valstybine kalba, vartos užsienio kalbą akademiniais ir profesiniais tikslais. Ugdydami asmeninius gebėjimus gebės reflektuoti savo edukacinę veiklą, prisiimti atsakomybę už savo darbo rezultatus, numatys profesinio tobulėjimo perspektyvas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pristatymai, diskusijos, seminarai, demonstravimas, praktinės užduotys, vaidmenų žaidimai, darbas grupėse, veiklos atvejų analizė, dokumentų, literatūros analizė, praktinės patirties aptarimas, projektų rengimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Mokymo ir mokymosi rezultatai išryškinami naudojant kaupiamojo (komuliatyvinio) vertinimo sistemą (IKI). Žinių ir gebėjimų įvertinimui taikoma dešimtbalė kriterinė skalė. Galutinis balas gali susidėti iš keleto dedamųjų, surenkamų studijų procese (tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas arba projektas). Priklausomai nuo dalyko sudėtingumo, jo įtakos studijų rezultatams pasiekti, dalyko kaupiamojo vertinimo sudėtines dalis ir j koeficientų reikšmes nustato dalyko dėstytojas. Kiekvieno studijų dalyko dėstytojas nustato ir semestro pradžioje informuoja studentus apie kiekvienos dedamosios (užduoties, darbo) įtaką (procentais) galutiniam įvertinimui ir formuluoja kiekvienos tarpinės užduoties vertinimo kriterijus.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji kolegijiniai dalykai sudaro 15 ECTS kreditų (studijų įvadas ir pedagoginė etika, ugdymo filosofija, kalbos kultūra ir specialybės kalba, profesinė užsienio kalba (anglų, vokiečių)
Pedagogines studijas sudaro 66 ECTS kreditai: 36 kreditai skirti teorinei studijų d. (vaiko psichologija, bendroji ir inovatyvioji pedagogika, alternatyvioji vaikystės pedagogika, profesinė komunikacija ir medijos, tiriamojo darbo ir akademinio rašymo pagrindai, socioedukacinių veiklų modeliavimas, įtraukusis ugdymas, pedagoginių studijų baigiamasis darbas) ir 30 kreditų profesinės veiklos praktikai (pedagoginė pažintinė praktika, pedagogo asistento praktika, ugdomoji praktika globojant mentoriui, priešmokyklinio ugdymo praktika, savarankiška pedagoginė praktika).
90 ECTS kreditų skirta ikimokyklinio ugdymo specializacijos moduliui (vaiko sveikata ir saugumas, vaiko žaidimo pedagogika ir psichologija, IT panaudojimas ikimokykliniame ugdyme, švietimo vadyba, vaiko ugdymas daugiakultūrinėje aplinkoje, kūdikystės ir ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas, ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, socialinių įgūdžių ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje).
Pasirenkamiesiems dalykams skirta 9 ECTS kreditai. Studijų pabaigoje rašomas profesinio bakalauro baigiamasis darbas – 9 ECTS kreditai.

Specializacijos: Nėra

Studento pasirinkimai:
Studento pasirinkimai: Laisvai pasirenkamuosius dalykus studentai gali rinktis iš kolegijos siūlomo pasirenkamų dalykų sąrašo:
http://www.marko.lt/lt/studentams/studijos/laisvai-pasirenkami-dalykai

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų esmė – užtikrinti teorijos ir praktikos dermę, stiprinant kompetencijas darbui daugiakultūrinėje aplinkoje. Studijų programos sandara modulinė, orientuota į Europos ir nacionalinius reikalavimus. Siekiant laiduoti kokybišką ikimokyklinį vaiko ugdymą, ugdymo(si) metodikos dėstomos koncentrais, t.y. jų dėstymas vyksta atskirais etapais, tikslingai orientuojantis į ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų amžiaus laikotarpį. Ikimokyklinio ugdymo pedagogai gebės vaikams sukurti sąlygas atsiskleisti, tikėti, svajoti, atrasti, gebės suprasti vaikystės fenomeno globalioje visuomenėje kaitą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programa skirta tiems, kam svarbi Lietuvos ateitis – vaikai! Vaikystės pedagogikos studijų programos absolventai galės dirbti auklėtojais ar priešmokyklinės grupės pedagogais visų tipų valstybinėse ir /ar privačiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo institucijose bei šeimose su vaikais nuo gimimo iki 6-7 metų amžiaus, steigti ikimokyklines įstaigas ir kurti darbo vietas.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai studijas gali toliau tęsti aukštojo mokslo antroje pakopoje (magistrantūroje) Lietuvoje ir užsienyje. Absolventai gali kelti kvalifikaciją, atnaujinti žinias konferencijose, seminaruose, įvairios trukmės kvalifikacijos kėlimo kursuose ir pan.