Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Vaikystės pedagogika (anglų k. - Childhood Pedagogy)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo ikimokykliniam ugdymui rengimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų profesinis bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6618

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531MX010

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550112

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtojai studijuoja ikimokyklinę pedagogiką ir žaidimus, raidos ir ypatingo vaiko psichologiją, socialinę psichologiją, vaikų literatūrą ir tautosaką, šeimos pedagogiką, lietuvių kalbos, aplinkos pažinimo, muzikinio, meninio, kūno kultūros ugdymo metodikas
Praktinės studijos vyksta penkiais etapais: pažintinė, auklėtojo padėjėjo, integruota mokomoji, priešmokyklinio ugdymo praktika bei ištisinė savarankiško darbo praktika. Praktinių studijų trukmė - 24 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami dalykų pradmenų perteikimo, kūrybiškumo ugdymo, kūno kultūros ir muzikos pamokėlių vedimo ir kt. gebėjimai.
Ikimokyklinio ugdymo studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti ikimokyklinio amžiaus vaikų auklėtojais.