Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Teisė (anglų k. - Law)

Studijų krypties grupė

Teisė

Studijų kryptis

Teisė

Švietimo sritis

Teisė

Švietimo posritis

Teisė

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Teisės profesinis bakalauras
Teisininkas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6613

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531KX002

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550421

Finansinės grupės kodas

2.7

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-12-12
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti specialistą, gebantį:
1. Teikti teisinę pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims, gebėti identifikuoti jų problemas, atstovauti subjektų teisėtiems interesams.
2. Efektyviai ir atsakingai taikyti profesinės veiklos metodus ir priemones valstybinėse teisėsaugos institucijose, privačiose įmonėse ir organizacijose.
3. Įforminti turtinius, asmeninius teisinius ekonominius santykius, parengti teisinius ir finansinius dokumentus, reguliuojančius verslo subjektų veiklą, atlikti įvairius tyrimus.
4. Identifikuoti bei tvarkyti teisės šaltinius, norminius aktus, jų paiiešką, taikyti norminius teisės aktus.
5. Ugdyti asmeninius gebėjimus, bendrauti ir bendradarbiauti atliekant administravimo funkcijas ir sprendžiant kitas teisines problemas.
Studijų rezultatai:
Studentai, baigę Teisės studijų programą, gebės:
Suprasti teisės mokslo teorijos ir praktikos raidą bei sąveika su kitais mokslais gebės juos taikyti.
Identifikuoti konkrečias teisines taisykles, reguliuojančias fizinių ir juridinių asmenų veiklą.
Rinkti teisinę informaciją iš įvairių šaltinių, ją analizuoti, sisteminti tyrimų duomenis, parengiant ataskaitas.
Analizuoti įvairius teisinius dokumentus, įvertinti jų galiojimo laiką, teritoriją ir galiojimą asmenims.
Taikyti informacines technologijas informacijos ir teisės aktų, teismų praktikų paieškai ir informacijos pateikimui.
Gebėti praktikoje panaudoti teisės teorijas bei kritiškai mąstyti, suprasti skirtingus argumentus, analizuojant praktinėje veikloje iškilusias problemas, priimant sprendimus.
Gebėti atstovauti fiziniams ir juridiniams asmenims, vadovaujantis profesinės etikos reikalavimais.
Mokėti tinkamai elgtis su konfidencialia informacija, pasitelkiant vidinius bei aplinkos išteklius.
Gebėti dirbti komandoje, pasirengęs priimti bendruosius etinius įsipareigojimus, siejamus su sąžiningumu ir pareigingumu, socialinės atsakomybės principais, puoselėti etnokultūrinius ir tarpkulūtinius ryšius.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, pereinama prie nuotolinių studijų. Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame didelis dėmesys skiriamas kritiniam mąstymui. Skatinamas studentų kūrybingumas ir inovatyvumas. Siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese: paskaitoje siekiama sukurti diskusinę aplinką, skatinamas dėstytojo ir studento dialogas vengiant vien monologinio dėstymo pobūdžio. Praktiniuose užsiėmimuose kiekvienam studentui sudaromos galimybės derinti teorines žinias su praktiniais įgūdžiais sprendžiant gyvenime kylančias teisines problemas, mokoma priimti argumentuotus teisinius sprendimus
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Dalyko rezultatų vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Tarpinis kaupiamasis vertinimas atliekamas vertinant studentų atliktas užduotis arba žinias ir gebėjimus, įgytus baigus tam tikros dalyko dalies studijas (koliokviumai, kontroliniai darbai, praktiniai darbai, rašto darbai ir kt.). Egzaminų sesijos metu vertinamos visos studento įgytos žinios ir gebėjimai. Studento žinios ir gebėjimai egzaminų sesijos metu vertinami tik tada, kai jis per semestrą įvykdo dalyko apraše numatytus tarpinio vertinimo reikalavimus ir užduotis. Egzaminų sesijos metu taikoma studijų rezultatų vertinimo forma – egzaminas ar darbo pristatymas. Studento žinios ir gebėjimai per egzaminą vertinami 10 balų vertinimo sistemoje. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai. Jo sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas dalyko sando apraše.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykų apimtis studijų kreditais – 135 kreditai.
Teisinė psichologija, Valstybės ir teisės teorija, Romėnų teisė, Politologija, Logika ir mokslo metodologija, Teisėsaugos institucijos, Civilinė teisė, Civilinis procesas LR konstitucinė teisė, Administracinė teisė ir administracinė teisena, Baudžiamoji teisė, Baudžiamasis procesas, Darbo teisė, Tarptautinė teisė, Europos sąjungos teisė, Valstybės tarnybos teisė, Darbuotojų sauga ir sveikata, Aplinkos apsaugos teisė/Korupcijos kontrolė ir prevencija, Verslo teisė/Bankroto teisė, Draudimo teisinis reguliavimas/Prievolių teisė, Investicijų teisė/Finansų teisė, Notariato teisė/Advokatūros teisė, Teismo posėdžių organizavimas/Ikiteisminis tyrimas. Numatytos trys profesinės praktikos: Juridinių dokumentų rengimo praktika; Mokomoji praktika; Baigiamoji specialybės praktika.
Specializacijos:
Verslo įmonių teisinis reguliavimas
Teisinės institucijos
Studento pasirinkimai:
Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš Lietuvos verslo kolegijos teisės ir kitose studijų programose dėstomų dalykų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programoje daug dėmesio skiriama absolventų įsidarbinimui ir jų karjerai, supažindinant studentus su profesinės karjeros galimybėmis, teikiant informaciną, metodinę ir konsultacinę pagalbą pasirengimo darbo rinkai bei įdarbinimo klausimais.
Patrauklios ir gana skirtingos specializacijos, suteikiančios galimybę studentams pasirinkti kokių gebėjimų ir kompetencijų jie siekia. Kompetentingi, didelę patirtį turintys dėstytojai praktikai. Programoje vyrauja praktinis mokymas. Praktikos atliekamos: Skuodo rajono apylinkės teisme; Palangos miesto apylinkės teisme; Klaipėdos miesto apylinkės teisme; Klaipėdos miesto apygardos teisme; Klaipėdos miesto 1-ajame notarų biure; Advokatų Stanislavos Kazimieros Barvidytės, Edvardo Staponkaus advokatų kontoroje; Mauro Urbonavičiaus advokato kontoroje; Donato Lengvino advokato kontoroje; Antstolio Jono Petriko kontoroje; VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje; Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmuose; Klaipėdos m. vyriausiame policijos komisariate; Sauliaus Tamošaičio advokato kontoroje. Studentai turi galimybę pagal mainų programas studijuoti ir atlikti praktikas užsienio šalių institucijose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti advokatų kontorose, antstolių ir notarų biuruose teisininkais, teismo posėdžių sekretoriais, teismo raštinės darbuotojais, teisininkais privačiose organizacijose, personalo tarnybos vadovais ir specialistais, valstybinių institucijų ir privačių bendrovių teisinėse tarnybose, valstybės tarnautojais teisėsaugos institucijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Įvykdę aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.