Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tarptautinis verslas (anglų k. - International Business)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Vadybininkas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

KUAS_Bussiness field report_2022.pdf
KAUKO_Verslo_vertinimo išvadų nr. SV4-101 išrašas anglų k. ir vertimas į lietuvių k.pdf

Valstybinis kodas

6531LX086

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-06-20
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti tarptautinio verslo vadybininkus, gebančius analizuoti tarptautinio verslo aplinką, bendrauti ir bendradarbiauti su užsienio partneriais bei klientais, taikyti verslo valdymo principus ir tarptautinio teisinio reguliavimo nuostatas, planuojant bei organizuojant tarptautinio verslo veiklas įmonėje ar jos padalinyje.
Studijų rezultatai:
1. Žino globalaus verslo rinkų veikimo ir darnaus vystymosi principus.
2. Geba taikyti ekonomikos, verslo valdymo teorijas ir tarptautinį verslą reglamentuojančius teises aktus profesinėje veikloje.
3. Geba analizuoti tarptautinio verslo aplinką, atlikti taikomuosius tyrimus konkrečioms verslo problemoms spręsti, planuoti tarptautinio verslo plėtros galimybes.
4. Geba analizuoti ir vertinti verslo įmonės tarptautinės veiklos rezultatus.
5. Geba planuoti ir organizuoti tarptautinės prekybos procesus, atsakingai valdant įmonės išteklius.
6. Geba parinkti tinkamas eksportuojamo produkto pridėtinės vertės kūrimo priemones skirtingoms užsienio rinkoms.
7. Geba planuoti ir organizuoti verslą e. erdvėje/ Geba planuoti tarptautinio marketingo verslo įmonėje veiklas skirtingoms rinkoms bei analizuoti kintančias rinkų tendencijas
8. Geba demonstruoti derybų valdymo įgūdžius, dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti daugiakultūrinėje bei daugiakalbėje verslo aplinkoje.
9. Suvokia moralinę atsakomybę už savo veiklos rezultatų poveikį visuomenei, vadovaujasi įmonės vertybinėmis nuostatomis ir pateikia argumentuotus pasiūlymus verslo problemoms spręsti.
10. Geba demonstruoti savarankiškumą ir kūrybiškumą priimant vadybinius sprendimus, diegiant ir vystant inovacijas.
11. Geba planuoti profesinės karjeros ir saviugdos kryptis, taikydamas įgytas žinias ir įgūdžius nuolatiniam tobulėjimui.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, diskusijos, praktinių užduočių atlikimas, probleminis mokymas, projektų rengimas, mokomieji projektai verslo įmonėse, atvejo analizė, darbas grupėse, video situacijų analizė, situacijų modeliavimas, vaidmenų atlikimas, debatai, minčių lietus, demonstravimas, informacijos paieška ir analizė, konsultacijos ir t.t.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Vertinimo būdai: individualūs/grupiniai integruoti projektai ir/ar kursiniai darbai, apklausos (žodžiu, raštu), kontroliniai darbai, atvejo analizių ataskaitos ir pristatymas, video situacijų ataskaitos ir pristatymai, projekto ataskaitos, pateikčių rengimas ir pristatymas, pranešimai, praktinių darbų pristatymai, minčių žemėlapio pristatymas, grupinių projektų pristatymai, individualių užduočių pristatymai, esė, baigiamasis darbas ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrasis koleginių studijų modulis – 15 kreditų:
Ekonomika (Mikroekonomika ir makroekonomika; Verslo matematika ir statistika; Taikomųjų tyrimų pagrindai).
Studijų krypties moduliai -150 kreditų:
1. Studijų moduliai (105 kreditai):
Tarptautinio verslo pagrindai (Tarptautinio verslo aplinka, Verslo modeliai ir projektai, Verslumas ir inovacijos, Tarptautinis verslo teisinis reguliavimas); Tarptautinio verslo komunikacija (Verslo anglų k., Tarpkultūrinė komunikacija, Bendravimo psichologija), Verslo valdymas (Vadyba; Marketingas; Verslo apskaita), Darnus įmonės išteklių valdymas (Įmonės ekonomika, Žmogiškųjų išteklių valdymas, Verslo valdymo sistemos, Finansai), Eksporto ir importo valdymas (anglų k.) (Tarptautinė prekyba; Tiekimo grandinės valdymas; Tarptautinė verslo teisė, Tarptautinės derybos), specializacijų E. verslas/ Tarptautinis marketingas studijų moduliai.
2. Profesinės veiklos praktika (Tarptautinio verslo veiklos imitavimas IB; Profesinė praktika verslo įmonėje) (15 kreditų);
3. Baigiamasis darbas (Baigiamoji praktika, Baigiamasis projektas) (30 kreditų).
Specializacijos:
E. verslas (30 kreditų): E. verslo organizavimas (E. marketingas, E. verslo teisinė aplinka, E.verslo projektai, Rinkos tyrimai), E. verslo valdymas (E. verslo platformos ir įrankiai, Socialinių paskyrų ir interneto svetainių valdymas, Investicijų ir rizikos valdymas, Verslo etika);
Tarptautinis marketingas (30 kreditų): Tarptautinio marketingo valdymas (Marketingo veiklos valdymas, Prekės ženklo valdymas, Tarptautinės rinkos tyrimai, Verslo etika), Integruotos marketingo komunikacijos (Tiesioginis ir e. marketingas, Turinio ir socialinių medijų marketingas, Komunikacijos priemonių valdymas, Vartotojų elgsena).
Studento pasirinkimai:
Studentas gali rinktis:
• Vieną iš dviejų specializacijų (30 kreditų);
• Vieną iš laisvai pasirenkamų modulių (15 kreditų), pvz. Prancūzų ir ispanų kalba bei kultūra; Asmenybė ir karjera; Verslo pokyčių valdymas bei kt.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa atliepianti rinkos poreikius, sukurta moduliniu principu, kuris leidžia užtikrinti studijų tarpdiscipliniškumą, lanksčią mokymosi aplinką, sustiprinti studento vaidmenį studijų procese, skatinti jo savarankiškumą, aktyvumą, atsakomybę už studijų rezultatus, integruoti praktines ir savarankiško darbo užduotis, atlikti vieno semestro praktiką verslo įmonėse. Programa orientuota į probleminį mokymą, sisteminio požiūrio studentui formavimą, socialiai atsakingą ir etišką verslą. Studijų programos dėstytojai – verslo patirtį turintys specialistai.
Programos studentai vieną semestrą studijuos užsienio aukštojoje mokykloje arba atliks praktiką užsienio šalies verslo įmonėje.
Sudaroma galimybė rinktis dvigubo diplomo–Kauno kolegijos ir Thomas More UAS (Belgija)–studijas. Trečio kurso studentai, kurie pasirinks vienerius metus studijuoti Belgijos Thomas More UAS, įgis šių dviejų aukštųjų mokyklų diplomus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai bus konkurencingi darbuotojai tarptautinėje darbo rinkoje; turės įgūdžių ir praktinės patirties, reikalingos bendraujant su verslo partneriais ir klientais; pasirengę pradėti ir plėtoti savo verslą, dirbti tarptautinių verslo įmonių eksporto, tiekimo, klientų aptarnavimo, marketingo, projektų valdymo, kokybės, e. komercijos, tarptautinių ryšių ir komunikacijos, produktų vystymo, verslo plėtros padaliniuose.
Tolesnių studijų galimybės:
Programos absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, pageidaujant studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas, rinktis magistrantūros studijas. Studijų tęstinumas galimas Lietuvos ir/ar užsienio valstybių universitetuose verslo, vadybos, rinkodaros krypčių studijų programose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2022-04-30