Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslas ir antreprenerystė (anglų k. - Business and Entrepreneurship)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121LX020

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450413

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-05-16
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti verslo bakalaurus, turinčius naujausių verslo kūrimui ir plėtrai aktualių žinių, gebančius jas kūrybiškai taikyti priimant verslo sprendimus nuolat besikeičiančioje aplinkoje ir vadovaujantis visuotinai pripažintomis vertybėmis produktyviai komunikuoti profesinėje aplinkoje ir už jos ribų.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
A1 žino vadybos ir ekonomikos mokslų teorijas, koncepcijas, modelius ir taiko įgytas žinias skirtingų verslų (elektroninio, paslaugų, tarptautinio ir kt.) kūrimui, valdymui ir vystymui
A2 žino ir taiko matematikos, statistikos, informatikos, verslo teisės mokslų žinias verslo sprendimams rengti ir priimti
A3 žino ir taiko filosofijos, psichologijos ir humanitarinių mokslų žinias profesinėje ir ne profesinėje veikloje, saviugdos procese
A4 žino paslaugų, tarptautinio verslo organizavimo, valdymo ir vystymo teorijas, supranta darnaus vystymosi principus ir svarba versle, geba įgytas žinias taikyti praktikoje
A5 Baigusiems Žmonių išteklių valdymas specializaciją: geba argumentuoti žmonių išteklių vadybos sprendimus ir kritiškai vertinti organizacijos žmonių išteklių valdymo veiklos rezultatus
A6 Baigusiems Verslo strategija ir pardavimai specializaciją: turi išsamias teorines ir praktines žinias apie profesionalių pardavimų procesą ir jo sąveiką su kitais verslo procesais
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 geba parengti įmonės ir jos aplinkos, verslo procesų, ekonominių ir socialinių reiškinių tyrimų metodikas, pagrįstas įvairių mokslų žiniomis
B2 geba atlikti informacijos paiešką, jos sisteminimą, apdorojimą ir analizę naudojantis integruotais programų paketais ir pasaulio kompiuterių tinklo servisu, parengti ataskaitas ir jas vizualiai pateikti
B3 geba parengti pasirinkto verslo objekto tyrimo metodiką, atlikti reikiamos informacijos paiešką įvairiuose šaltiniuose, ją analizuoti ir parengti ataskaitą
B4 Baigusiems Žmonių išteklių valdymas specializaciją: geba rinkti, interpretuoti ir analizuoti informaciją apie žmonių išteklių vadybą organizacijoje, pateikti argumentuotas įžvalgas apie problemines sritis bei gebėti pritaikyti tai platesniame ekonominiame, teisiniame, politiniame kontekste
B5 Baigusiems Verslo strategija ir pardavimai specializaciją: geba atlikti pardavimo bei pirkimo apimčių planavimą, pardavimo ir pirkimo strategijų parinkimą, pardavimo proceso rizikų valdymą taikant profesionalių pardavimų ir pirkimų valdymo metodus ir technologijas
Specialieji gebėjimai:
C1 geba holistiniu bei sisteminiu požiūriu analizuoti ir vertinti įmonės/įmonių tinklų, verslo aplinkos, verslo procesų, ekonominių ir socialinių reiškinių priežastis, vyksmą, kaitą, galimas pasekmes trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje
C2 geba generuoti, organizuoti ir koordinuoti verslo idėjų įgyvendinimą, vadovaujantis tvarios plėtros ir socialinės atsakomybės principais
C3 geba įžvelgti ir spręsti struktūruotas problemas, rengti ir priimti efektyvius sprendimus, vadovaujantis novatorišku ir globaliu požiūriu
C4 geba tobulinti savo profesinę veiklą, refleksuojant įgytas žinias, permąstant savo vertybes ir remiantis sukauptos patirties kritiniu vertinimu
C5 geba identifikuoti tarptautinio verslo organizacines formas, analizuoti ir vertinti tarptautinių rinkų galimybes ir numatyti plėtros tendencijas, įvertinant rinkų kultūrinius skirtumus ir tarptautinių finansinių atsiskaitymų ypatumus
C6 Baigusiems Žmonių išteklių valdymas specializaciją: geba planuoti ir organizuoti žmonių išteklius, savarankiškai pasirenkant kompleksines priemones ir derinant tai su kitomis organizacijos funkcinėmis sritimis
C7 Baigusiems Žmonių išteklių valdymas specializaciją: Geba atpažinti žmonių išteklių vadybos bei kitų susijusių sričių problemas ir vertinti žmonių išteklių valdymo veiklos rezultatus organizacijose nacionaliniame ir globaliame kontekste
C8 Baigusiems Verslo strategija ir pardavimai specializaciją: geba identifikuoti tikslinius segmentus bei pardavimų kanalus remdamiesi organizacijos iškeltais tikslais; atsižvelgiant į jų specifiką parinkti pardavimo ar pirkimo metodus ir įrankius, valdyti procesą ir jo rizikas
Socialiniai gebėjimai:
D1 geba profesiniu lygmeniu bendrauti gimtąja ir bent viena užsienio kalba
D2 geba efektyviai komunikuoti, dirbti realiose ir virtualiose komandose ir tolerantiškai veikti multikultūrinėje aplinkoje
D3 geba atlikti informacijos paiešką ir sisteminimą naudojantis naujausiomis informacinėmis technologijomis
D4 geba spręsti problemas, priimti kūrybiškus sprendimus ir vystyti novatorišką veiklą
Asmeniniai gebėjimai:
E1 supranta mokymosi visą gyvenimą svarbą ir geba planuoti asmeninį ir profesinį tobulėjimą
E2 geba planuoti veiklą ir veikti atsakingai vadovaujantis visuotinai pripažintomis vertybėmis
E3 geba kūrybiškai, sistemiškai ir savikritiškai mąstyti, imtis iniciatyvos ir antrepreneriškos veiklos

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui; namų darbų bei projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du – keturis kartus. Galimos semestro savarankiško darbo užduotys (teigiamas arba neigiamas įvertinimas): testas, individualus darbas, kontrolinis darbas, laboratorinio darbo aprašas (ataskaita), ataskaita, tinklaraštis, probleminių sprendimų užduotis.
Egzaminas sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę): žodinis iliustruotas pranešimas, egzaminas raštu (žodžiu), veiklos refleksija.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Antreprenerystė; Inovacijų vadyba; Tarptautinis verslas; Vadyba; Elektroninis verslas; Pardavimų valdymas; Verslo strategija; Derybos; Verslo teisė; Intelektinė nuosavybė; Logistika; Verslo procesų valdymas; Projektų valdymas; Žmonių išteklių vadyba; Marketingo pagrindai; Finansų pagrindai; Ekonominė statistika; Organizacijos elgsena; Verslo vystymo strategijos projektas; Profesionalių pardavimų metodai ir technologijos; Paslaugų pardavimas; Pirkimų valdymas; Žmonių išteklių pritraukimas ir išlaikymas; Darbuotojų veiklos valdymas.
Specializacijos:
Verslo strategija ir pardavimai, Žmonių išteklių valdymas
Studento pasirinkimai:
Produkto vystymo projektas; Kainodara; Technologijų antreprenerystė; Verslo etika; Darnus vystymasis; Medijų filosofija; Akademinė ir dalykinės srities komunikacija anglų kalba; Prancūzų kalba; Rusų kalba; Vokiečių kalba.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi verslo plėtrai reikalingų vadybos, marketingo, ekonomikos, apskaitos, finansų, antreprenerystės, verslo teisės ir kitų mokslo sričių žinių, supranta verslo kūrimo, valdymo, plėtros, konkurencingumo, inovacijų koncepcijas, principus ir metodus, taip pat verslo atsakomybės visuomenei svarbą. Geba analizuoti ir vertinti nacionalinę ir tarptautines verslo aplinkas, įmonės veiklos procesus, motyvuoti darbuotojus, rasti netradicinius verslo konkurencingumo sprendimus, yra pasirengęs veikti komandoje, nuolat atnaujinti įgytas žinias.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas pasirengęs kurti, sėkmingai vystyti savo verslą vietinėje ir/ar tarptautinėje rinkose, gali dirbti administracinį ir/ar analitinį darbą gamybos, paslaugų, prekybos, informacinių technologijų įmonėse, taip pat ne pelno organizacijose – viešųjų paslaugų, savivaldos ir kitose institucijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas.