Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslas ir antreprenerystė (anglų k. - Business and Entrepreneurship)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121LX020

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450413

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-01-21
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti naujausių verslo kūrimui, valdymui ir plėtrai aktualių žinių, išugdyti gebėjimus jas kūrybiškai taikyti priimant verslo strategijos, pardavimų ir (ar) eksporto valdymo srities sprendimus nuolat besikeičiančioje aplinkoje ir, vadovaujantis visuotinai pripažintais darnaus vystymosi principais, efektyviai komunikuoti komandoje, profesinėje aplinkoje ir už jos ribų.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
A1 žino įvairias vadybos ir ekonomikos mokslų teorijas, koncepcijas, modelius ir taiko įgytas žinias verslo kūrimui, vystymui ir procesų valdymui;
A2 žino ir taiko matematikos, statistikos, naujausiųjų informacinių technologijų, verslo teisės mokslų žinias verslo sprendimams rengti ir priimti;
A3 žino ir taiko bendrąsias filosofijos, psichologijos ir humanitarinių mokslų žinias profesinėje ir ne profesinėje veikloje, komandinio darbo ir saviugdos procese;
A4 žino tarptautinio lygmens verslo strategijos, eksporto ir pardavimų valdymo bei vystymo teorinius aspektus, supranta darnaus vystymosi principus ir svarbą versle, geba įgytas žinias taikyti praktikoje;
A5 Baigusiems Eksporto valdymo specializaciją: žino eksporto būdus, strategijas bei su eksportu susijusias rizikos rūšis;
A6 Baigusiems Eksporto valdymo specializaciją: žino pagrindines įmonės tarptautinei plėtrai reikalingas teorijas, inovatyvius tarptautinio verslo valdymo metodus, išmano eksporto specialisto funkcijas;
A7 Baigusiems Verslo strategijos ir pardavimų specializaciją: turi išsamias teorines žinias apie profesionalių pardavimų procesą ir jo sąveiką su kitais verslo procesais, išmano pardavimų specialisto funkcijas.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
B1 geba parengti įmonės ir jos išorinės aplinkos, verslo procesų, ekonominių ir socialinių reiškinių tyrimo metodus, pagrįstas vadybos mokslų žiniomis;
B2 geba atlikti tikslingą informacijos paiešką, vykdyti jos sisteminimą, duomenų apdorojimą ir analizę naudojantis integruotais naujausiųjų IT programų paketais bei paieškos sistemomis, rengti skirtingiems verslo etapams reikalingas ataskaitas ir jas vizualiai pateikti;
B3 geba parengti konkrečios organizacijos ar verslo objekto tyrimo dizainą ir, atlikus reikiamos informacijos tam tikrai rinkai paiešką įvairiuose šaltiniuose, ją analizuoti, pateikti ataskaitą ir tinkamai pristatyti rekomendacijas;
B4 Baigusiems Eksporto valdymo specializaciją: geba įvertinti organizacijos plėtros į naujas užsienio rinkas galimybes, įžvelgti problemines veiklos sritis ir parinkti sprendimus;
B5 Baigusiems Verslo strategijos ir pardavimų specializaciją: geba atlikti strateginį pardavimo bei pirkimo apimčių planavimą, pardavimo ir pirkimo strategijų parinkimą, pardavimo proceso rizikų valdymą taikant profesionalių pardavimų ir pirkimų valdymo metodus ir technologijas.
Specialieji gebėjimai:
C1 geba sistemiškai analizuoti ir vertinti įmonės / įmonių tinklų, išorinės verslo aplinkos, verslo procesų, ekonominių ir socialinių reiškinių priežastis, jų kaitą bei galimas pasekmes trumpalaikėje ir ilgalaikėje verslo vystymosi perspektyvoje;
C2 geba generuoti, organizuoti, koordinuoti inovatyvių verslo idėjų ir/arba verslo procesų įgyvendinimą, vadovaujantis tvarios plėtros ir socialinės atsakomybės principais;
C3 geba įžvelgti ir spręsti struktūruotus organizacijos veiklos iššūkius ir problemas, atitinkamai rengti ir priimti efektyvius sprendimus, vadovaujantis novatorišku ir globaliu požiūriu;
C4 geba tobulinti lyderystės, antreprenerystės ir savo profesinės veiklos augimo gebėjimus, reflektuojant įgytas žinias, permąstant savo vertybinius principus ir remiantis sukauptos patirties kritiniu vertinimu;
C5 geba identifikuoti skirtingas tarptautinio verslo organizacines formas, analizuoti ir vertinti tarptautinių rinkų galimybes ir numatyti tolimesnes verslo plėtros tendencijas, įvertinant rinkų kultūrinius skirtumus ir tarptautinių finansinių atsiskaitymų, inovacijų plėtros, ICT ir dirbtinio intelekto galimybių vertinimo ypatumus;
C6 Baigusiems Eksporto valdymo specializaciją: geba planuoti, organizuoti ir vertinti eksporto srities specialistui aktualias veiklas, savarankiškai pasirenkant kompleksines priemones eksporto funkcijų organizacijoje atlikimui, derinant jas su kitomis organizacijos funkcinėmis sritimis;
C7 Baigusiems Eksporto valdymo specializaciją: geba identifikuoti sektoriaus ar organizacijos tarptautinės rinkos plėtros galimybes, įžvelgti eksporto, tarptautinės logistikos ir susijusių sričių iššūkius organizacijose nacionaliniame bei globaliame kontekstuose;
C8 Baigusiems Verslo strategijos ir pardavimų specializaciją: geba identifikuoti tikslinius rinkos segmentus bei reikiamus profesionalaus pardavimų kanalus remdamiesi organizacijos iškeltais tikslais;
C9 Baigusiems Verslo strategijos ir pardavimų specializaciją: geba parinkti pardavimo ar pirkimo metodus ir įrankius, atsižvelgiant į konkretaus verslo specifiką, valdyti tam reikalingus procesus ir įvertinti galimas rizikas.
Socialiniai gebėjimai:
D1 geba profesiniu lygmeniu komunikuoti susitikimų, tiesioginių ir virtualių renginių metu, kurti bei vystyti ryšius ir profesinius tinklus;
D2 geba efektyviai komunikuoti, iniciatyviai dirbti ir pristatyti rezultatus realiose bei virtualiose komandose, tolerantiškai bei etiškai veikti daugiakultūrinėje aplinkoje;
D3 geba greitai atlikti duomenų ir reikiamų raktažodžių paiešką, vykdyti informacijos sisteminimą naudojantis naujausiomis informacinėmis technologijomis ir / arba verslo valdymo programomis;
D4 geba motyvuotai imtis atsakomybės ir tinkamai reaguoti į kylančius iššūkius, spręsti veiklos problemas, priimti kūrybiškus sprendimus ir vystyti novatorišką veiklą.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 geba nuolat reflektuoti savo veiklą ir tikslingai planuoti asmeninį bei profesinį tobulėjimą skirtingose daugiakultūrinėse aplinkose;
E2 geba planuoti savo veiklą, prisiimant atsakomybę kelti organizacinius ir asmeninius tikslus bei veikti atsakingai vadovaujantis visuotinai pripažintomis vertybėmis;
E3 geba kūrybiškai, sistemiškai ir savikritiškai mąstyti, imtis iniciatyvos ir antrepreneriškos veiklos;
E4 geba atsakingai ir lanksčiai reaguoti į kintančius tarptautinės išorinės aplinkos pokyčius, teikti grįžtamąjį ryšį.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui; namų darbų bei projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du – keturis kartus. Galimos semestro savarankiško darbo užduotys (teigiamas arba neigiamas įvertinimas): testas, individualus darbas, kontrolinis darbas, laboratorinio darbo aprašas (ataskaita), ataskaita, tinklaraštis, probleminių sprendimų užduotis. Egzaminas sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę): žodinis iliustruotas pranešimas, egzaminas raštu (žodžiu), veiklos refleksija.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Matematika 1, Informatika 1, Mikro- ir makroekonomika, Įvadas į verslą, Antreprenerystė, Vadyba, Ekonominė statistika, Įmonės apskaitos ir finansų valdymo pagrindai, Socialinių tyrimų metodai, Žmonių išteklių vadyba, Verslo etika, Marketingo pagrindai, Inovacijų vadyba, Verslo teisė, Tarptautinis verslas, Kūrybiškų sprendimų priėmimas, Pardavimų valdymas, Lyderystės pagrindai, Derybos, Verslo vystymo strategijos projektas, Praktika, Bakalauro baigiamasis projektas.
Specializacijos:
Verslo strategija ir pardavimai: Verslo procesų imitavimas, Paslaugų pardavimas, Pirkimų valdymas, Verslo strategijos ir pardavimų semestro projektas.
Eksporto valdymas: Tarptautinių rinkų analizė, Tarptautinė logistika, Eksporto operacijų valdymas, Eksporto valdymo semestro projektas.
Studento pasirinkimai:
Darnus vystymasis, Medijų filosofija, Akademinė ir dalykinės srities komunikacija anglų kalba (C1 lygiu), Prancūzų kalba (C1 lygiu), Rusų kalba (C1 lygiu), Vokiečių kalba (C1 lygiu)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi verslo vystymui ir plėtrai reikalingų vadybos, marketingo, ekonomikos, apskaitos ir finansų, antreprenerystės, inovacijų, verslo teisės bei kitų mokslo sričių žinių, supranta verslo kūrimo, strateginio valdymo, eksporto, konkurencingumo, inovacijų koncepcijas, principus ir metodus, taip pat verslo atsakomybės visuomenei svarbą. Geba analizuoti nacionalinę ir tarptautines verslo aplinkas, sistemiškai vertinti įmonės veiklos kryptis ir procesus, proaktyviai planuoti ir vykdyti verslo procesus, motyvuoti komandos narius, rasti netradicinius verslo konkurencingumo sprendimus, yra pasirengęs veikti komandose ir profesiniuose tinkluose, nuolat reflektuoti ir atnaujinti įgytas žinias.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas pasirengęs kurti, sėkmingai vystyti savo verslą vietinėje ir / ar tarptautinėje rinkose, gali dirbti verslo vystymo, eksporto plėtros, pardavimų padaliniuose, taip pat nepelno siekiančiose organizacijose ir kitose institucijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas.