Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Įstaigų ir įmonių administravimas (anglų k. - Office administration)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Administratorius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-20

Akreditavimo vertinimo išvados

KK_Istaigu ir imoniu administravimas_pBA_2016.pdf

Valstybinis kodas

6531LX089

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-05-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): Studijų programos tikslas – parengti vadybininką, gebantį administruoti įstaigos, įmonės ar jos padalinio darbą, koordinuoti darbuotojų veiklą, valdyti vidinę ir išorinę informaciją, naudojant informacinių technologijų įrankius, taikyti socialinės atsakomybės principus, savarankiškai ir kūrybiškai veikti kintančiomis ekonominėmis sąlygomis.
Studijų rezultatai:
1. Žinos ir taikys vadybos mokslo teorijas ir institucijų veiklos bei verslo teisinio reglamentavimo principus vykdant tvarios organizacijos ar jos padalinio veiklą
2. Žinos ekonomikos vystymosi dėsningumus, organizacijos veiklos principus bei procesus ir sistemiškai taikys šias žinias verslo/ viešojo sektoriaus organizacijų problemoms spręsti.
3. Analizuos organizacijos ir jos padalinių veiklos rezultatyvumą, vertins vidinės ir išorinės aplinkos veiksnių įtaką organizacijos tikslų pasiekimui.
4. Taikys įvairius tyrimų metodus, renkant, analizuojant ir naudojant informaciją bei priimant sprendimus, susijusius su organizacijos vidine ir išorine veikla.
5. Naudos pažangias informacines sistemas darnios organizacijos veiklos procesams tobulinti ir biuro dokumentams valdyti.
6. Administruos biuro veiklą ir darbo santykius pagal teisės normas bei žmonių išteklių valdymo reikalavimus.
7.1. Administruos projektinę veiklą, įvertinus organizacijos išteklius ir finansinį tvarumą ir laikantis teisinių aktų.
7.2. Valdys ryšius su klientais, naudos tinkamas informacijos ir komunikacijos priemones bei metodus.
7.3. Organizuos viešųjų pirkimų procedūras, laikantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų, naudos Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVPIS).
8. Gebės dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti nacionalinėje bei tarptautinėje profesinės veiklos aplinkoje.
9. Reprezentuos atstovaujamą instituciją Lietuvoje bei užsienyje, formuojant tinkamą organizacijos įvaizdį.
10. Planuos asmeninę profesinę karjerą, lavins kūrybiškumą, kritinį mąstymą, sprendžiant dalykinius klausimus bei kuriant pozityvius santykius su bendradarbiais.
11. Gebės integruoti žinias, įgūdžius ir gebėjimus, teikiant pasiūlymus organizacijos veiklos problemoms spręsti.
Mokymo ir mokymosi veiklos: paskaitos, seminarai, diskusijos, debatai, individualios ir grupinės praktinės užduotys, savarankiški rašto darbai, video filmų peržiūros, vieši darbų pristatymai, praktiniai seminarai įmonėse, projektiniai bei tiriamieji darbai, atvejų (probleminių situacijų) analizės, straipsnių rengimas, integruotos užduotys.
Studijų rezultatų vertinimo būdai: Taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Vertinimo būdai: individualūs/grupiniai integruoti projektai ir/ar kursiniai/ tiriamieji darbai, kontroliniai darbai, egzaminas, atvejo analizių ataskaitos ir pristatymas, video situacijų ataskaitos ir pristatymai, projekto ataskaitos, pateikčių rengimas ir pristatymas, pranešimai, praktinių darbų pristatymai, grupinių projektų pristatymai, užduočių atlikimo stebėjimas individualių užduočių pristatymai, baigiamasis darbas ir kt.
Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrasis koleginių studijų modulis – (15 kreditų):
Dalykinis bendravimas (Dokumentų valdymo ir IT pagrindai, Kalbos kultūra ir viešasis kalbėjimas, Bendravimo psichologija, Profesinė užsienio kalba I);
Studijų krypties moduliai - 150 kreditai.
1. Studijų moduliai (105 kreditai): Ekonomika (Mikroekonomika ir makroekonomika, Taikomoji matematika ir statistika, Taikomųjų tyrimų pagrindai); Organizacija ir vadyba (Vadyba, Marketingas, Apskaita ir mokesčiai); Žmonių išteklių valdymas (Žmonių išteklių vadyba, Teisė, Organizacinė kultūra ir darbo psichologija); Biuro veiklos procesų valdymas (Veiklos procesų valdymas, Dokumentų valdymas ir dokumentų procesų valdymo IT sistemos, Profesinė užsienio kalba II); Organizacijos komunikacija (Organizacijos komunikacijos vadyba, Profesinė etika, Organizacijos komunikacijos IT sistemų valdymas, Profesinė užsienio kalba III); pasirenkamieji moduliai: Verslo administravimas (Įmonių ekonomika, Verslo finansai, Verslo teisė, Darnus verslas)/ Viešojo sektoriaus administravimas (Viešųjų paslaugų administravimas, Viešieji finansai, Viešųjų pirkimų pagrindai, Darnus organizacijų valdymas); Projektų vadyba (Projektų administravimas, Projektų finansai, Projektų teisinis reguliavimas) / Klientų valdymas (Ryšių su klientais valdymas ir klientų valdymo IT sistemos, Konfliktų valdymas, Vartotojų elgsena) / Viešųjų pirkimų valdymas (Viešųjų pirkimų organizavimas, Viešųjų pirkimų teisė, Darnieji pirkimai).
2. Praktikos (30 kreditų): Organizacijos vadybos praktika (Kūrybinių projektų valdymas, Kūrybiškumo ugdymo metodai, Praktika imitacinėje bendrovėje) - 15 kreditų; Baigiamoji praktika (I) - 15 kreditų.
3. Baigiamasis darbas (Baigiamoji praktika (II), Baigiamasis projektas) – 15 kreditų.
Studento pasirinkimai: Studentas gali rinktis:
Du iš penkių studijų krypties pasirenkamųjų modulių (30 kreditų);
Vieną iš laisvai pasirenkamų studijų modulių (15 kreditų), pvz. Asmenybė ir karjera, Pasaulio ekonomika, Prancūzų ir ispanų kalba bei kultūra, Rusų kalba ir kultūra bei kt.
Studijų programos skiriamieji bruožai: Studijų programa sukurta moduliniu principu, kuris leidžia užtikrinti studijų tarpdiscipliniškumą, lanksčią mokymosi aplinką, sustiprinti studento vaidmenį studijų procese, skatinti jo savarankiškumą, aktyvumą, atsakomybę už studijų rezultatus, integruoti praktines ir savarankiško darbo užduotis. Studijų programoje dirba specialistai, turintys praktinės patirties vadybos, verslo administravimo, ekonomikos srityse. Studijų programa atitinka rinkos poreikius, orientuota į probleminį mokymą, sisteminio požiūrio studentui formavimą, socialiai atsakingą ir etišką verslą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: absolventai bus pasirengę dirbti administratoriais bei vadybininkais įvairių tipų (tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus) įstaigose, įmonėse ir organizacijose personalo, projektų, viešųjų pirkimų ir kt. skyriuose, įgiję praktinės patirties vadovauti institucijų padaliniams bei įkurti ir valdyti savo organizaciją.
Tolesnių studijų galimybės: programos absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, pageidaujant studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas, rinktis magistrantūros studijas. Studijų tęstinumas galimas Lietuvos ir/ar užsienio valstybių universitetuose vadybos ir verslo krypčių studijų programos.