Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Įstaigų ir įmonių administravimas (anglų k. - Office administration)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Administratorius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-20

Akreditavimo vertinimo išvados

KK_Istaigu ir imoniu administravimas_pBA_2016.pdf

Valstybinis kodas

6531LX089

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2023-01-19
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti vadybos krypties specialistą, gebantį analizuoti įstaigos / įmonės ar jos padalinio vidinę ir išorinę aplinką, administruoti organizacijos veiklos procesus, naudojant šiuolaikines informacines technologijas; taikyti lyderystės bei darnaus valdymo principus, sprendžiant praktines vadybos problemas bei savarankiškai, kūrybiškai veikti kintančiomis ekonominėmis sąlygomis.
Studijų rezultatai:
1.Geba apibūdinti pagrindines vadybos sąvokas ir principus, supranta vadybos teorijas ir funkcijas, taikant tvarios organizacijos ar jos padalinio praktinėje veikloje.
2.Geba apibūdinti ir analizuoti organizacijos ir jos padalinių vidinę ir išorinę aplinką bei taiko ekonomikos, marketingo, apskaitos, žmonių išteklių vadybos žinias procesams organizacijoje valdyti ir tobulinti.
3. Geba atlikti taikomuosius tyrimus, taikant kiekybinius ir kokybinius tyrimų metodus bei kryptingai panaudoti sukauptą informaciją vadybos problemoms spręsti.
4. Geba administruoti biuro veiklą ir darbo santykius pagal teisės normas bei žmonių išteklių valdymo principus, laikantis profesinės etikos normų.
5.Geba naudoti šiuolaikines technologijas darnios organizacijos veiklos procesams tobulinti ir biuro dokumentams valdyti.
6.Geba rinkti, sisteminti ir analizuoti verslo / viešosios organizacijos ar jos padalinių veiklos duomenis ir siūlyti socialiai atsakingus vadybos sprendimus.
7.1.Geba administruoti projektinę veiklą, įvertinus organizacijos išteklius ir finansinį tvarumą bei laikantis teisinių aktų.
7.2.Geba valdyti ryšius su klientais, naudojant tinkamas informacijos ir komunikacijos priemones bei technologijas.
7.3.Geba organizuoti viešųjų pirkimų procedūras, laikantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių aktų bei naudojant Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVPIS).
8.Geba dirbti individualiai ir komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti daugiakultūrinėje profesinės veiklos aplinkoje
9.Geba įtaigiai ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu bei tinkamai reprezentuoti atstovaujamą organizaciją Lietuvoje ir užsienyje.
10.Geba planuoti asmeninę profesinę karjerą, analizuoti problemas, pasitelkiant kūrybiškumą, kritinį mąstymą bei kuriant pozityvius santykius su bendradarbiais.
11.Geba integruoti žinias, įgūdžius ir gebėjimus, teikiant pasiūlymus organizacijos veiklos problemoms spręsti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, diskusijos, debatai, individualios ir grupinės praktinės užduotys, savarankiški rašto darbai, video filmų peržiūros, vieši darbų pristatymai, praktiniai seminarai įmonėse, projektiniai bei tiriamieji darbai, atvejų (probleminių situacijų) analizės, straipsnių rengimas, integruotos užduotys.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Vertinimo būdai: individualūs/grupiniai integruoti projektai ir/ar kursiniai/ tiriamieji darbai, kontroliniai darbai, egzaminas, atvejo analizių ataskaitos ir pristatymas, video situacijų ataskaitos ir pristatymai, projekto ataskaitos, pateikčių rengimas ir pristatymas, pranešimai, praktinių darbų pristatymai, grupinių projektų pristatymai, užduočių atlikimo stebėjimas individualių užduočių pristatymai, baigiamasis darbas ir kt.
Sandara:
Bendrasis koleginių studijų modulis – (15 kreditų):
Dalykinis bendravimas (Dokumentų valdymo ir IT pagrindai, Kalbos kultūra ir viešasis kalbėjimas, Bendravimo psichologija, Profesinė užsienio kalba 1);
Studijų krypties moduliai - 150 kreditai.
1. Studijų moduliai (105 kreditai): Ekonomika (Mikroekonomika ir makroekonomika, Taikomoji matematika ir statistika, Taikomųjų tyrimų pagrindai); Organizacija ir vadyba (Vadyba, Marketingas, Apskaita ir mokesčiai); Žmonių išteklių valdymas (Žmonių išteklių vadyba, Teisė, Organizacinė kultūra ir darbo psichologija); Biuro veiklos procesų valdymas (Veiklos procesų valdymas, Dokumentų valdymas ir dokumentų procesų valdymo IT sistemos, Profesinė užsienio kalba 2); Organizacijos komunikacija (Organizacijos komunikacijos vadyba, Profesinė etika, Organizacijos komunikacijos IT sistemų valdymas, Profesinė užsienio kalba 3); pasirenkamieji moduliai: Verslo administravimas (Įmonių ekonomika, Verslo finansai, Verslo teisė, Darnus verslas)/ Viešojo sektoriaus administravimas (Viešųjų paslaugų administravimas, Viešieji finansai, Viešųjų pirkimų pagrindai, Darnus organizacijų valdymas); Projektų vadyba (Projektų administravimas, Projektų finansai, Projektų teisinis reguliavimas)/ Klientų valdymas (Ryšių su klientais valdymas ir klientų valdymo IT sistemos, Konfliktų valdymas, Vartotojų elgsena)/ Viešųjų pirkimų valdymas (Viešųjų pirkimų organizavimas, Viešųjų pirkimų teisė, Darnieji pirkimai).
2. Praktikos (30 kreditų): Organizacijos vadybos praktika (Kūrybinių projektų valdymas, Kūrybiškumo ugdymo metodai, Praktika imitacinėje bendrovėje) - 15 kreditų; Baigiamoji praktika (I) - 15 kreditų.
3. Baigiamasis darbas (Baigiamoji praktika (II), Baigiamasis projektas) – 15 kreditų.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentas gali rinktis:
• Du iš keturių studijų krypties pasirenkamųjų modulių (30 kreditų);
• Vieną iš laisvai pasirenkamų studijų modulių (15 kreditų), pvz. Asmenybė ir karjera, Pasaulio ekonomika, Prancūzų ir ispanų kalba bei kultūra, Rytų slavų kultūra ir rusų kalba bei kt.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa sukurta moduliniu principu, kuris leidžia užtikrinti studijų tarpdiscipliniškumą, lanksčią mokymosi aplinką, sustiprinti studento vaidmenį studijų procese, skatinti jo savarankiškumą, aktyvumą, atsakomybę už studijų rezultatus, integruoti praktines ir savarankiško darbo užduotis.
Studijų programoje dirba specialistai, turintys praktinės patirties vadybos, verslo administravimo, ekonomikos srityse.
Studijų programa atitinka rinkos poreikius, orientuota į probleminį mokymą, sisteminio požiūrio studentui formavimą, socialiai atsakingą ir etišką verslą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai bus pasirengę dirbti administratoriais bei vadybininkais įvairių tipų (tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus) įstaigose, įmonėse ir organizacijose personalo, projektų, viešųjų pirkimų ir kt. skyriuose, įgiję praktinės patirties vadovauti institucijų padaliniams bei įkurti ir valdyti savo organizaciją.
Tolesnių studijų galimybės:
Programos absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, pageidaujant studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas, rinktis magistrantūros studijas. Studijų tęstinumas galimas Lietuvos ir/ar užsienio valstybių universitetuose vadybos ir verslo krypčių studijų programose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2023 m. sausio 10 d.