Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Transporto inžinerinė ekonomika ir logistika (anglų k. - Transport Engineering Economics and Logistics)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121LX040

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450413

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti logistikos ir transporto srities specialistus, kurie žinotų šiuolaikinio verslo bei ekonomikos reiškinius, mokslo ir technologijų plėtros tendencijas bei technikos pažangą, užtikrinančius transporto ir logistikos paslaugų sektoriaus sklandžią plėtrą šalyje ir ES, suprastų verslo, ekonomikos ir inžinerijos mokslų teorijas ir fundamentalius dėsnius bei metodus, taikytinus sudėtingų transporto ir logistikos srities problemų, iškylančių visiškai naujose sąlygose, sprendimui, gebėtų profesinėje veikloje panaudoti naujausių mokslinių tyrimų rezultatus bei studijų metu suformuotus praktinius įgūdžius logistikos bei transporto veiklos srityje bei gebėtų dalyvauti vykdant Lietuvos visuomenei aktualius mokslinius taikomuosius tyrimus.
Studijų rezultatai:
Žinios

•Žinoti fundamentaliųjų pasaulėžiūros, humanitarinių, socialinių, inžinerijos mokslų teorijas bei, nuolat kintančioje mokslo ir technologinių inovacijų aplinkoje, atsinaujinančias verslo ir vadybos mokslų teorijas, kategorijas, principus, metodus.

•Žinoti transporto sektoriaus, logistinę infrastruktūrą, pažangias keleivių ir krovinių vežimo technologijas, naujausias transporto ir logistikos informacines sistemas, garantuojančius viso transportinio proceso sėkmę bei verslo konkurencingumo užtikrinimą, taip pat inovatyvius vertės kūrimo ir rizikos valdymo metodus, organizacijos valdymo ir sprendimų priėmimo procesus bei antrepreneriškumo svarbą globalizacijos ir Europos Sąjungos integracijos procesų kontekste.

Gebėjimai tirti

•Suprasti skirtingus požiūrius ir argumentus pateikiamus analizuojant reiškinius ir procesus, jų priežastis, dėsningumus, rinkos mechanizmus, atpažinti verslo santykių plėtros galimybes, kas sąlygotų šalies ekonomikos ir ūkio bei transporto ir logistikos darnią plėtrą.

•Suprasti transporto sektoriaus inovacijų kompleksus, kurie garantuotų šio verslo konkurencingumą ir ilgalaikę egzistenciją bei užtikrintų darnią plėtrą nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

Specialieji gebėjimai

•Taikyti ekonomikos, vadybos ir kitų mokslų žinias, bazinius teorinius modelius efektyviam transporto ir logistikos procesų tobulinimui bei verslo subjektų valdymui, taip pat duomenų bazių (BIG DATA) ir informacinių sistemų teikiamas galimybes transporto ir logistikos procesų analizei.

•Žmogiškojo veiksnio, inovatyvių technologijų, informacijos rinkimo, apdorojimo ir vertinimo, finansinių instrumentų taikymo bei verslo subjektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų išmanymo pagrindu parengti ir parinkti verslo valdymo strategijas, principus bei modelius.

Socialiniai gebėjimai

•Kūrybingumo, saviraiškos, analitinio, sisteminio, kritinio mąstymo, informacijos ir duomenų paieškos bei atrankos.

•Individualaus, grupinio ir komandinio darbo technikos išmanymo, sprendimų priėmimo ir inovatyvios veiklos.

Asmeniniai gebėjimai

•Gebėjimas komunikuoti, motyvuoti ir perkelti žinias bei kompetenciją.

•Gebėjimas būti versliu bei gebėti kurti pridėtinę vertę.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Įtraukiančios ir probleminės paskaitos, pratybos, parodomieji užsiėmimai, praktika, individualūs arba komandiniai savarankiški darbai, mokymasis nuotoliniu būdu, pažintinės išvykos, atvejų analizė, referatų ir rašto darbų rašymas, reikiamos informacijos paieška ir apibendrinimas, mokomųjų ir mokslinių knygų ir straipsnių skaitymas, žodinių pranešimų rengimas ir pristatymas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamoji vertinimo sistema: savarankiški ir kontroliniai darbai, praktikų ataskaitos, kursiniai ir kompleksiniai projektai, baigiamųjų darbų gynimai, egzaminai ir kt
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos rezultatai įgyvendinami per studijų dalykus studijų procese, kuriuos galima rasti www.vgtu.lt tinklapyje. Pažintinė ir gamybinė praktikos yra numatytos studijų procese.
Specializacijos:
Transporto ekonomika, Transporto logistika
Studento pasirinkimai:
Studentai turi galimybę laisvai pasirinkti studijų dalykus iš VGTU skelbimo ir atnaujinamo laisvų pasirinkimų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Galima teigti, kad ši studijų programa su esminiais pakeitimais ir atnaujinamais veikia jau daugelį metų. Jos gyvybingumo ir aktualumo pagrindas – aiški orientacija į verslo poreikius bei įsidarbinimo galimybes. Transporto ir logistikos sektorius sudaro iki 16 proc. Lietuvos nacionalinio BVP, ši ūkio ir verslo veikla lieka aktualia, nes vartotojams visuomet reikės tiekti produktus, prekes bei aprūpinti paslaugų teikimą. Studentai jau studijų metais bei po gamybinės praktikos lieka dirbti įmonėse ir tęsia karjerą po studijų pabaigos. Dalykiški ryšiai su socialiniais partneriais, bendravimas ir bendradarbiavimas su verslo įmonėmis sudaro palankias sąlygas gauti reikiamas kompetencijas ir sėkmingai veikti darbo rinkoje. Taip pat, reikia pastebėti, kad gaunamas išsilavinimas yra pakankamas darbui ir artimose transportui ir logistikai srityse – gamyboje, prekyboje, draudime bei kitose veiklos srityse
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Galėsit dirbti aukšto lygio specialistais LR susisiekimo ministerijoje, Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje, Kelių direkcijos kuruojamose organizacijose, eismo priežiūros organizacijose, krovinių ir keleivių vežimo įmonėse tiek veikiančiose vietinėje rinkoje, tiek tarptautinėse rinkose („Girteka Logistics“, „Transekspedicija“ „Axis Transport“, „Delta Logistics Group“, „Vlantana“), taip pat draudimo įstaigose („Lietuvos draudimas“, „Ergo“, „Seesam“, „Compensa“, „Gjensidige Baltic“ ir pan.). Taip vadybininkais transporto, prekybos, gamybos įmonėse ir valstybinėse institucijose. Galėsite dirbti įvairių lygių vadovais autoservisuose, kitose valstybinėse ir privačiose įmonėse bei įstaigose. Baigę studijas ir įgiję patirties galėsite steigti savo įmones ir kurti darbo vietas kitiems.
Tolesnių studijų galimybės:
Magistratūros studijos, doktorantūros studijos.