Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Transporto ir logistikos verslas (anglų k. - Transport and Logistics Business)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6615

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX060

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-11-03
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas:
Studijų programa Transporto ir logistikos verslas skirta parengti kvalifikuotus transporto ir logistikos profesinio bakalauro specialistus, suvokiančius pagrindines šalies bei tarptautines transporto ir logistikos sistemas, turinčius naujausių ir aktualių transporto ir logistikos verslui mokslo žinių, gebančius valdyti kelių transporto ir logistikos technologinį procesą, įkurti ir valdyti verslo įmonę bei savarankiškai ir kūrybiškai veikti besikeičiančiomis verslo sąlygomis.
Studijų rezultatai:
Asmuo, baigęs Transporto ir logistikos verslo studijų programą, turi gebėti:
1. taikyti bendrąsias ekonomikos, finansų, vadybos ir verslo organizavimo žinias, teisės aktus, reglamentuojančius krovinių gabenimą kelių transportu;
2. vertinti verslo aplinką, transporto plėtros tendencijas ir ypatumus;
3. įkurti logistinę ar transporto įmonę (padalinį), organizuoti jos veiklą;
4. planuoti kelių transporto technologinį procesą ir organizuoti jo materialinį aprūpinimą;
5. valdyti logistikos informacijos srautus naudojant informacines technologijas;
6. valdyti aprūpinimo, sandėliavimo funkcijas ir tvarkyti užsakymus;
7. analizuoti ir vertinti logistinio produkto vežimo technologinį procesą, integruojant į logistikos sistemą;
8. vertinti savo profesinę veiklą žinias ir ugdyti savo profesionalumą veikiant besikeičiančioje verslo aplinkoje.
Mokymo ir mokymosi veiklos: Praktinių situacijų ir atvejų analizė, projektinis darbas, sąvokų ir minčių žemėlapis, uždavinių sprendimas, dokumentų analizė, probleminis mokymas, praktika darbo vietoje, praktinių pavyzdžių demonstravimas ir analizė, realių problemų sprendimas projektinėje veikloje, profesinės veiklos praktikos, baigiamasis darbas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai: Taikomas kaupiamasis vertinimas ir dešimtbalė vertinimo sistema. Studijų dalykų programose numatyti konkretūs vertinimo struktūriniai elementai, jų svoris galutiniame vertinime, konkrečių vertinimo užduočių turinys, kriterijai ir reikalavimai. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu. Pasiektus Transporto ir logistikos verslo studijų programos rezultatus studentai demonstruoja baigiamajame darbe.
Sandara: Studijų dalykai, praktika. Studijuojami studijų dalykai: Vadyba, Ekonomika, Krovinių pervežimo technologijos, Rinkodara, Logistika, Transporto veiklos teisinis reguliavimas, Finansai ir apskaita, Transporto ir logistikos informacinės sistemos, Pardavimų valdymas, Krovinių ekspedijavimas ir muitinės operacijos, Socialinių tyrimų metodologija, Profesinė užsienio kalba, Personalo vadyba, Transporto priemonės ir jų eksploatavimas, Darbų sauga ir ergonomika, Tiekimo grandinės valdymas, Specialiųjų krovinių ir keleivių vežimas arba automobilių techninė priežiūra, Gamybos logistika arba Prekybos logistika, Intermodalinis transportavimas arba Uosto logistika. Atliekamos mokomoji ir baigiamoji profesinės veiklos praktikos, atliekamos realiomis sąlygomis.
Pasirenkamųjų studento studijų dalykai, atliepia kolegijos vertybes ir siekia ugdyti išskirtas studento kompetencijas, siekiant formuoti vieningą studento portretą. Išskiriamos 4 studento kompetencijos: Kūrybiškumas ir verslumas, Skaitmeninė komunikacija, Kalbinė komunikacija, Asmeninis tobulėjimas ir karjeros valdymas.
Specializacijos: nėra.
Profesinės veiklos galimybės: Absolventai gali dirbti stambiose, vidutinėse ir smulkiose transporto, logistinėse įmonėse, gamybos ir prekybos, sandėlių ir terminalų, kelių, geležinkelio, jūrų, oro transporto įmonėse (tiekimo ir realizavimo padaliniuose), transporto ekspedicines paslaugas teikiančiose įmonėse; kurti, planuoti ir plėtoti transporto ir logistikos verslą; atlikti rinkos tyrimus, organizuoti logistinius ir transporto technologinius procesus įmonėse, atlikti transporto priemonių materialinį aprūpinimą, vadovauti darbuotojams, kontroliuoti verslo būklę bei užtikrinti veiklos kokybę.
Tolesnių studijų galimybės: Studijas galima tęsti Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės II pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti verslo studijų krypties antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas.