Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Turizmo ir viešbučių vadyba (anglų k. - Tourism and hotel management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Turizmas ir poilsis

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Vadybininkas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-6

Akreditavimo vertinimo išvados

KK_Turizmas ir poilsis 2022.pdf
Išvadų išrašo vertinimas_ILK_Turizmas ir poilsis_2022.pdf

Valstybinis kodas

6531LX093

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2023-01-19
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti turizmo ir viešbučių vadybininką, gebantį valdyti sektoriaus įmonių funkcines veiklas, analizuoti ir vertinti turizmo verslo aplinką, kurti ir parduoti konkurencingus turizmo ir svetingumo produktus, taikant profesinei veiklai būtinas žinias, savarankiškai ir kūrybiškai veikti kintančiomis rinkos sąlygomis, profesionaliai ir atsakingai komunikuojant multikultūrinėje verslo aplinkoje.
Studijų rezultatai:
1. Geba taikyti pagrindines ekonomikos ir vadybos, finansų ir kitų išteklių valdymo teorijas bei principus profesinėje veikloje.
2. Vadovaujasi įmonių veiklą reglamentuojančiais teisės aktais veikiant turizmo ir svetingumo sektoriuje.
3. Taiko darnios plėtros ir atsakingo verslo koncepcijas bei principus profesinėje veikloje;
4. Geba atlikti verslo aplinkos bei turizmo sektoriaus paslaugų rinkos tyrimus, taikant pasirinktus metodus, sisteminti ir vertinti tyrimų rezultatus.
5. Analizuoja verslo aplinką, joje vykstančius pokyčius, turizmo ir svetingumo paslaugų teikimo metodų, technologijų inovacijas bei jų taikymo galimybes.
6. Geba planuoti turizmo ir viešbučių sektoriaus įmonės ir jos padalinių veiklą, numatant žmogiškųjų, finansinių ir kitų išteklių poreikį bei šaltinius.
7. Sukuria ir pristato konkurentabilų turizmo produktą.
8. Geba organizuoti turizmo ir viešbučių sektoriaus įmonės bei jos padalinių veiklą, apibrėžiant darbuotojų funkcijas ir atsakomybę bei numatant veiklos vertinimo ir kontrolės sistemas ir principus.
9. Atsakingai ir profesionaliai komunikuoja su rinkos dalyviais, taikant dalykinės komunikacijos principus ir taisykles bei atsižvelgiant į tarpkultūrinius ypatumus.
10. Savarankiškai ugdo profesinius ir asmeninius gebėjimus, atsižvelgiant į nuolat kintančią profesinės veiklos aplinką bei rinkos poreikius, demonstruojant atsakomybę už veiklos ir jos rezultatų poveikį.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, diskusijos, debatai, individualios ir grupinės praktinės užduotys, savarankiški rašto darbai, video filmų peržiūros, vieši darbų pristatymai, praktiniai seminarai įmonėse, projektiniai bei tiriamieji darbai, atvejų (probleminių situacijų) analizės, straipsnių rengimas, integruotos užduotys.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Vertinimo būdai: individualūs/grupiniai integruoti projektai ir/ar kursiniai/ tiriamieji darbai, kontroliniai darbai, egzaminas, atvejo analizių ataskaitos ir pristatymas, video situacijų ataskaitos ir pristatymai, projekto ataskaitos, pateikčių rengimas ir pristatymas, pranešimai, praktinių darbų pristatymai, grupinių projektų pristatymai, užduočių atlikimo stebėjimas individualių užduočių pristatymai, baigiamasis darbas ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrasis koleginių studijų modulis – 15 kreditų:
Ekonomika (Mikroekonomika ir makroekonomika; Taikomoji matematika ir statistika; Taikomųjų tyrimų pagrindai).
Studijų krypties moduliai -150 kreditų:
1. Studijų moduliai (105 kreditai):
Verslo komunikacija (Verslo filosofija; Dokumentų ir IT valdymo pagrindai; Bendravimo psichologija, Profesinė anglų kalba I); Tarpkultūrinė turizmo aplinka (Kultūros paveldas; Dalykinė ir tarpkultūrinė komunikacija; Kelionių geografija; Turizmo antropologija); Verslo valdymas (Vadyba, Marketingas, Apskaita ir finansai); Turizmo ir svetingumo pagrindai (Turizmo paslaugos ir infrastruktūra; Lietuvos turizmo ištekliai; Aplinkos ir žmogaus sauga; Antroji užsienio kalba (rusų/vokiečių/prancūzų)); Teisės ir verslumo pagrindai (Verslo teisė; Verslumas ir inovacijos; Pokyčių valdymas; Profesinė anglų kalba II), specializacijų Turizmo vadyba/ Viešbučių vadyba / Sveikatingumo ir SPA paslaugų vadyba studijų moduliai.
2. Praktikos (30 kreditų): Profesinė praktika I (15 kreditų), ): Profesinė praktika II (15 kreditų).
3. Baigiamasis darbas (Baigiamoji praktika, Baigiamasis projektas) (15 kreditų).
Specializacijos:
Turizmo vadyba (30 kreditų): Turizmo vadyba I (Kelionių organizatorių veikla; Turizmo paslaugų marketingas; Socialinė atsakomybė; Ekskursijų organizavimo metodika ir technologijos), Turizmo vadyba II (Kelionių pardavimai; Vietovės vadyba; Antroji užsienio kalba (rusų/vokiečių/rancūzų); Turizmo technologijos).
Viešbučių vadyba (30 kreditų): Viešbučių vadyba I (Viešbučių vadyba I, Svetingumo paslaugų marketingas, Socialinė atsakomybė; Maitinimo paslaugų organizavimas), Viešbučių vadyba II (Viešbučių vadyba II; Viešbučio pajamų valdymas; Antroji užsienio kalba (rusų/vokiečių/prancūzų); Socialinės medijos).
Sveikatingumo ir SPA paslaugų vadyba (30 kreditų): Sveikatingumo paslaugos (Sveikatingumo ir SPA paslaugos; Sveikatingumo ir kurortologijos pagrindai; Sveikatingumo paslaugų marketingas ir IT įrankiai), SPA paslaugų valdymas (Apgyvendinimo paslaugų teikimo procesų valdymas SPA sektoriuje; Sveikatingumo paslaugų teikimo procesų valdymas SPA sektoriuje; Maitinimo paslaugų organizavimas SPA sektoriuje; Antroji užsienio kalba (rusų/vokiečių/prancūzų)).
Studento pasirinkimai:
Studentas gali rinktis:
• Vieną iš specializacijų (30 kreditų);
• Antrąją verslo užsienio kalbą (rusų/vokiečių/prancūzų);
• Vieną iš laisvai pasirenkamų modulių (15 kreditų), pvz. Tvarumas ir kelionės, Sveikatingumas ir gyvenimo kokybė, Rusų kalba ir kultūra, Aktyvaus laisvalaikio organizavimas, Prancūzų ir ispanų kalba bei kultūra, Asmenybė ir karjera bei kt.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
• Studijų programa atliepianti rinkos poreikius, sukurta moduliniu principu, kuris leidžia užtikrinti studijų tarpdiscipliniškumą, lanksčią mokymosi aplinką, sustiprinti studento vaidmenį studijų procese, skatinti jo savarankiškumą, aktyvumą, atsakomybę už studijų rezultatus, integruoti praktines ir savarankiško darbo užduotis.
• Dviejų diplomų studijų programa su Saimaa taikomųjų mokslų universitetu (Suomija);
• Studijų programoje dirba specialistai, turintys patirtį turizmo versle, tarptautiniuose projektuose, ekspertinėje bei konsultacinėje veikloje;
• Studijų procese taikomi inovatyvūs studijų metodai bei pagrindinės versle naudojamos kompiuterinės programos;
• Didelės studijų ir praktikų užsienyje galimybės;
• Studijų lietuvių ir anglų kalbomis galimybės;
• Programos studentai vieną semestrą studijuos užsienio aukštojoje mokykloje arba atliks praktiką užsienio šalies verslo įmonėje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Priklausomai nuo pasirinktos specializacijos, absolventai bus pasirengę dirbti viešbučiuose, kelionių organizavimo įmonėse, turizmo informacijos centruose bei kitose turizmo paslaugų įmonėse taip pat vadybininkais sveikatingumo verslo įmonėse, sveikatingumo paslaugas teikiančiose valstybinėse institucijose, sanatorijose, Spa, sveikatingumo ir reabilitacijos centruose, kineziterapijos klinikose, laisvalaikio ir poilsio kompleksuose;; galės pradėti ir plėtoti savo verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Programos absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, pageidaujant studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas, rinktis magistrantūros studijas. Studijų tęstinumas galimas Lietuvos ir/ar užsienio valstybių universitetuose turizmo ir poilsio, vadybos, verslo krypčių studijų programose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2023-01-05