Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Elektros energetika (anglų k. - Electric Power Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Energijos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektra ir energija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Inžinierius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6622

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531EX059

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550713

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-02-17
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti darbo rinkai konkurencingus, aukštos kvalifikacijos elektros energetikos specialistus, gebančius savarankiškai dirbti ir taikyti naujausias technologines žinias, spręsti profesines problemas elektros energetikos srityje.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
Žinos bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus bei dėsnius, reikalingus energijos inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams suprasti. Žinos svarbiausias energijos inžinerijos studijų krypties sąvokas ir supras jų turinį. Turės pagrindinių praktikoje svarbių energijos inžinerijos žinių. Žinos gretimų studijų krypčių problemų ir jų sprendimų kontekstą. Gebės taikyti žinias spręsdamas elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypties problemas bei kūrybiškai taikyti žinomus metodus. Gebės taikyti žinias analizuodamas inžinerinius uždavinius ir jiems spręsti parinks tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą. Gebės taikyti analitinius ir modeliavimo metodus spręsdamas energijos inžinerijos studijų krypties inžinerinius uždavinius.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltiniais. Gebės atlikti inžineriniams uždaviniams spręsti reikiamus eksperimentus, apdoroti jų rezultatus ir pateikti šių rezultatų praktines išvadas. Turės įgūdžių dirbti su įranga, naudojama energijos inžinerijos studijų kryptyje.
Specialieji gebėjimai:
Gebės parinkti inžinerinius sprendimus, priemones bei įrangą, reikalingą šiems sprendimams įgyvendinti. Gebės derinti teorines ir taikomąsias žinias spręsdamas inžinerines problemas. Supras inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes. Supras inžinerinės veiklos organizavimo principus, žinos pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus. Gebės taikyti inžinerines žinias formuluodamas bei vykdydamas projektavimo užduotis pagal numatytus reikalavimus. Supras įvairią projektavimo metodiką ir gebės ją taikyti.
Socialiniai gebėjimai:
Gebės spręsti inžinerinius uždavinius savarankiškai ir komandoje. Mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
Asmeniniai gebėjimai:
Supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus. Inžinerinės veiklos lygmeniu išmanys pagrindinius projektų vykdymo ir valdymo aspektus.
Suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, konsultacijos, praktiniai ir kursiniai darbai, savarankiški darbai, profesinės veiklos praktikos. Studentai praktinius darbus atlieka individualiai arba grupėse.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant studijų programoje numatytus dalykus, įvertinami, kai atsiskaitoma už visus studijų programoje numatytus studento savarankiškai atliktus darbus per semestrą ir egzaminų sesijų metu. Studento pasiekti studijų rezultatai, baigus dalyko/modulio studijas, vertinami priskiriant juos pasiekimų lygmenims: puikus, tipinis ir slenkstinis.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktikos:
Bendrieji koleginių studijų dalykai:
Užsienio kalba, Specialybės kalbos kultūra, Aplinkos ir žmonių sauga ir alternatyviai pasirenkami dalykai (Sociologija, Psichologija, Profesinė etika – pasirenkamas vienas iš jų).
Studijų krypties dalykai:
Matematika, Fizika, Chemija ir elektrotechninės medžiagos, Informacinės technologijos, Inžinerinė grafika, Mechanika, Elektros grandinių analizė, Elektronika, Elektriniai matavimai, Elektromechaniniai keitikliai, Automatikos pagrindai ir valdikliai, Elektrinės ir pastotės, Ekonomikos teorija, Projektų valdymas, Įmonių ekonomika, Taikomieji tyrimai, Elektros tinklai ir sistemos, Elektros įrenginiai, Elektros pavaros, Elektros įrenginių montavimas, Atsinaujinančių išteklių energetika, Išmaniosios elektros sistemos, Aukštosios įtampos technika, Relinė apsauga ir automatika, Žaibosauga.
Specialieji studijų dalykai:
Teisė, laisvai pasirenkami dalykai (Energetikos istorija, Elektros rinka, Branduolinė energetika, Galios elektronika, Automobilių valdymo sistemos, Informacijos perdavimo sistemos, Šviesos technika, Vėjo energetika, Geoterminė energetika – pasirenkami trys iš jų).
Praktikos:
Mokomoji praktika, Elektros įrenginių montavimo praktika, Gamybinė praktika, Technologinė praktika, Baigiamoji praktika.
Studijų baigimas:
Studijos baigiamos savarankiškai parengto baigiamojo darbo gynimu.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programos studentai įgyja elektros tiekimo sistemų valdymo, paskirstytos generacijos sistemų, relinės apsaugos ir automatikos, energijos keitiklių pereinamųjų procesų, sumaniųjų elektros sistemų, elektros energetikos, ekonomikos ir rinkos žinių, mokosi valdyti šiuolaikines energetikos sistemas, atpažinti, suprasti ir vertinti elektros energetikos problemas ir siūlyti sprendimo būdus. Geba planuoti ir projektuoti realius elektros energetikos objektus. Studentai dalyvauja eksperimentinės plėtros projektuose bei tarptautinių mainų programoje Erasmus+: vyksta studijuoti ar atlikti profesinės veiklos praktikos į kitas Europos Sąjungos šalis.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Elektros energetikos studijų programą baigęs specialistas gali dirbti valstybinėse ir privačiose elektros energetikos įmonėse, projektuojančiose elektros tinklus, vykdančiose elektros energijos gamybos, perdavimo, paskirstymo ir vartojimo veiklas, kurti savo verslą,
Absolventas gali tęsti studijas pasirinkdamas energijos inžinerijos studijų krypties universitetines studijų programas.