Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Jūrų laivavedyba (anglų k. - Marine navigation)

Studijų krypties grupė

Technologijų mokslai

Studijų kryptis

Jūrų technologijos

Švietimo sritis

Transporto paslaugos

Švietimo posritis

Transporto paslaugos

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Technologijų mokslų profesinis bakalauras
Laivavedys

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6614

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-14

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531FX008

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6551041

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-05-20
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti laivo įgulos laivo denio vadovaujantį specialistą laivavedį, kuris gebės saugiai valdyti neriboto tonažo laivus, planuoti ir vykdyti saugų ir ekonomiškai naudingą laivo reisą, efektyviai eksploatuoti šiuolaikinę navigacinę ir radijo ryšio įrangą bei taikyti socialinių, ekonominių, aplinkos, technologijų mokslų žinias planuojant, valdant bei vykdant laivo veiklos kontrolę, vadovaujantis nacionaliniais bei tarptautiniais bendrosios bei jūrų teisės aktais, Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijomis, kokybės standartais, saugios laivybos reikalavimais
Studijų rezultatai:
1. Žinoti ir suprasti gamtos mokslų, matematikos pagrindus ir jūrų technologijas, aprėpiant platesnį daugiadalykį technologijų kontekstą.
2. Turėti pagrindinių jūrų technologijų žinių, suprasti esmines sąvokas ir jų turinį.
3. Spręsti laivo valdymo, navigacijos, krovinių gabenimo jūra ir laivybos saugos technologines problemas, derinant teorines ir taikomąsias žinias.
4. Analizuoti laivavedybos procesus ir procedūras, pasirenkant ir naudojant technologinę įrangą laivo valdymo, navigacijos, krovinių gabenimo jūra ir laivybos saugos sprendimų įgyvendinimui.
5. Taikyti laivavedybos planavimo metodikas ir procedūras vadovaujantis Tarptautinės jūrų organizacijos bei nacionaliniais reikalavimais.
6. Rasti reikiamą profesinę informaciją duomenų bazėse ir kituose informacijos šaltiniuose.
7. Įgyti darbo su laivo technologine įranga įgūdžių taikant laivybos elektroninius treniruoklius imituojant laivo saugaus valdymo procedūras, vertinti eksperimentų duomenis, apibendrinti, pateikti išvadas bei sprendimus.
8. Suprasti darbo laivuose saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, laivybos verslo komercines aplinkybes, išmanyti laivybos verslą technologinės veiklos lygmeniu, žinoti ir taikyti veiklos organizavimo bei saugos užtikrinimo principus.
9. Veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, bendrauti jūrine bendruomene bei plačiąja visuomene; suprasti laivybos ir laivavedybos technologinių bei inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir technologinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už veiklą, suvokti mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, diskusijos, mokslinės ir profesinės literatūros analizė, atvejų analizė, problemų sprendimas, modeliavimas, kompiuterizuotas mokymas, individualūs arba komandiniai projektai, laboratoriniai darbai, savarankiškas darbas, realių darbo jūroje situacijų imitavimas treniruokliuose ir praktinių įgūdžių demonstravimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomi formuojamojo, kaupiamojo ir apibendrinamojo vertinimo būdai – tai apklausa žodžiu ir raštu, koliokviumas, testavimas, sąvokų ir koncepcijų žemėlapis, referatas, recenzija, atvejo analizė, aplanko metodas, tiriamasis darbas, kursinis darbas, praktikos ataskaita, praktinių ir savarankiškų darbų rengimas bei pristatymas, praktinių įgūdžių demonstravimas treniruokliuose ir laboratorijose, egzaminas raštu ir žodžiu.
Studijų pasiekimai vertinami puikiu, tipiniu ir slekstiniu lygmenimis, dešimtbalės sistemos pažymius priskiriant: puikiam (10 ir 9), tipiniam (8 ir 7) ir slenkstiniam (6 ir 5). Dalyko pažymį sudaro kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys, kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko apraše.
Studijos baigiamos kvalifikaciniu egzaminu ir viešu baigiamojo darbo gynimu
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrojo lavinimo dalykai/moduliai: Kalbos kultūra ir akademinis raštingumas; Transporto inžinerinės ir informacinės technologijos; Jūrinė anglų kalba.
Krypties studijų dalykai/moduliai: Taikomoji matematika; Matematiniai navigacijos pagrindai; Taikomoji fizika; Laivų elektros ir elektronikos įranga; Darbo, civilinė ir aplinkos sauga; Laivų energetiniai įrenginiai; Krovinių gabenimo jūrų transportu technologijos; Jūrų teisė; Laivo valdymas ir manevravimas; Laivo valdymas avarinėse situacijose; Laivo valdymas įvairiomis sąlygomis; Laivo valdymas ir manevravimas sudėtingomis sąlygomis; Jūreivystės pagrindai; Laivo sandara; Laivo teorija, Asmeninio išgyvenimo technika, priešgaisrinė sauga ir gaisrų gesinimas, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindai, asmeninis saugumas ir socialinė atsakomybė, laivo saugumo užtikrinimas; Specialusis gaisrų gesinimas ir pirmoji medicininė pagalba; Darbas su gelbėjimosi valtimis bei plaustais ir gelbėjimo valtimis (išskyrus greitaeiges gelbėjimo valtis) Navigacinė meteorologija; Okeanografinių sąlygų prognozavimas; Navigacija ir laivo vietos nustatymas; Reiso planavimas, vykdymas ir laivo vietos nustatymas; Reiso planavimas ir laivavedyba; Jūreivystės astronomija; Laivavedybos techninės priemonės; Tiltelio navigacinė įranga; Laivo saugaus plaukiojimo valdymas; Globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugos sistemos (sutr. angl. GMDSS) radijo ryšio operatorių mokymo programa; Radiolokacinės navigacijos, radiolokacinio žymėjimo ir automatinio radiolokacinio žymėjimo sistemos (sutr. angl. - ARPA); Elektroninių jūrlapių parodymo ir informacijos sistemos (sutr. anglų k. - ECDIS); Tiltelio resursų valdymas; Vadybos pagrindai ir žmogiškųjų išteklių valdymas; Jūrų transporto ekonomikos pagrindai.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Filosofija ir etika/ Sociologija/ Politologija; Antroji užsienio kalba (rusų/ispanų/vokiečių); Profesinės veiklos jūrinio plaukiojimo praktika/ Profesinės veiklos pakrančių plaukiojimo praktika; Baigiamoji jūrinio plaukiojimo praktika/ Baigiamoji pakrančių plaukiojimo praktika.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tai tarptautinius standartus atitinkanti ir vienintelė šalyje jūrų technologijų studijų krypties koleginių studijų programa, kurią baigus įgyjamas aukštasis koleginis išsilavinimas ir jūrinė kvalifikacija, suteikianti teisę siekti aukščiausios laivų kapitono kvalifikacijos ir vadovauti laivo įgulai.
Pirmasis jūrinio laipsnio diplomas išduodamas sukaupus 12 mėn. darbo jūroje stažą ir pateikus galiojančius specialiuosius liudijimus apie baigtas mokymo programas: Asmeninio išgyvenimo technikos, priešgaisrinės saugos ir gaisrų gesinimo, pirmosios elementariosios pagalbos suteikimo pagrindų, asmeninio saugumo ir socialinės atsakomybės; Specialaus gaisrų gesinimo; Darbo su gelbėjimosi valtimis bei plaustais; Pirmosios medicinos pagalbos teikimo; Globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugos sistemos radijo ryšio bendrosios paskirties operatorių; Radiolokacinės navigacijos, radiolokacinio žymėjimo sistemos panaudojimo, tiltelio valdymo, paieškos ir gelbėjimo; Elektroninių jūrlapių parodymų ir informacijos sistemos panaudojimo; Tiltelio resursų valdymo.
Studijų metu studentams suteikiama galimybė įgyti jūreivio kvalifikaciją ir Globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos bendrosios paskirties radijo ryšio operatoriaus kvalifikaciją.
Studentai, sėkmingai baigę Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų jaunesniųjų vadų kursus, įgyja atsargos karininko laipsnį su kovinės dalies vado kvalifikaciją
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgyta laivavedžio kvalifikacija suteikia galimybę užimti budinčiojo kapitono padėjėjo pareigas, o turint Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatytą plaukiojimo darbo stažą, laive užimti vyriausiojo kapitono padėjėjo, o vėliau ir kapitono pareigas, neriboto tonažo, plaukiojimo rajono ir įvairios paskirties laivuose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turi teisę studijuoti antrosios pakopos studijų programose aukštųjų mokyklų nustatyta tvarka.