Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Jūrų uostų inžinerija (anglų k. - Sea Port Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Jūrų inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-14

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121EX064

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450716

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-02-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):

Parengti pirmos pakopos technologijos mokslų srities, jūrų uostų inžinerijos arba su specializacija Jūrų transporto logistika specialistus, kad jie turėtų pakankamų matematikos ir kitų fizinių, technologijos mokslų, inžinerinio projektavimo ir jūrų transporto logistikos žinių ir gebėjimų.

Studijų rezultatai:

Žinios ir supratimas:
• Žinoti ir suprasti jūrų uostų inžinerijos srities mokslinius ir matematinius principus;
• Sistemiškai suprasti jūrų uostų inžinerijos srities esminius aspektus ir sąvokas;
• Turėti nuoseklių jūrų uostų inžinerijos srities žinių, įskaitant pagrindines srities žinias;
• Žinoti platesnį daugiadalykį inžinerijos kontekstą;
• Žinios apie inžinerijoje naudojamas medžiagas ir elementus bei jų savybes.

Inžinerinė analizė:
• Matematiniai ir skaičiavimo įgūdžiai, taisyklingas matavimo vienetų ir duomenų pateikimo būdų naudojimas;
• Gebėjimas įvertinti inžinerinius sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu;
• Gebėti taikyti uostų inžinerijos žinias ir supratimą analizuojant inžinerijos produktus, procesus ir metodus;
• Gebėti taikyti žinias ir supratimą uostų inžinerijos problemoms apibrėžti, suformuluoti ir išspręsti, taikant turimus metodus;
• Gebėti parinkti ir taikyti tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus jūrų uostų inžinerijoje.

Inžinerinis projektavimas:
• Gebėti taikyti mechaninių sistemų judėjimo dėsningumus, stabilumo ir patikimumo principus techninėms priemonėms kurti, tobulinti ir taisyti;
• Gebėti taikyti inžinerijos žinias ir supratimą kurdami ir įgyvendindami jūrų uostų projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus;
• Suprasti projektavimo metodikas ir gebėti jas taikyti jūrų uostų inžinerijoje;
• Gebėti taikyti jūrų uostų infrastruktūrinius ir superstruktūrinius elementus, plėtojant ir kuriant bei projektuojant transporto ir jūrų uostų sistemas.

Tyrinėjimai:
• Naudojimosi informacinėmis technologijomis, bazine programine įranga įgūdžiai, gebėjimai taikyti ir naudoti skaitinius kompiuterinius metodus, skirtus specifinėms inžinerinėms problemoms spręsti, naudoti kompiuterius problemų sprendimo duomenims gauti ir apdoroti, procesams valdyti, kompiuterinei grafikai, naudotis kitomis kompiuterių funkcijomis;
• Gebėti dirbti dirbtuvėse ir laboratorijose, taikant standartinius tyrimų metodus;
• Gebėti kurti ir atlikti reikiamus eksperimentus, vertinti duomenis ir pateikti išvadas;
• Gebėti ieškoti literatūros ir panaudoti duomenų bazes, žinynus ir kitus informacijos šaltinius.

Inžinerinė veikla:
• Gebėjimas valdyti technologinius procesus ir tinkamai eksploatuoti technines priemones;
• Gebėti parinkti ir taikyti tinkamą įrangą, priemones ir metodus; suprasti jų galimybes ir taikymo ribas;
• Gebėti derinti teoriją ir praktiką, sprendžiant jūrų uostų inžinerijos problemas;
• Suprasti etines, aplinkosaugos ir komercines jūrų uostų inžinerinės veiklos aplinkybes.

Asmeniniai / perkeliamieji įgūdžiai:
• Rašytinio ir žodinio bendravimo įgūdžiai, gebėjimas aiškiai ir teisingai pateikti tyrimų rezultatus ir išvadas įvairioms klausytojų auditorijoms;
• Įvairiais būdais bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene;
• Išmanyti su inžinerine veikla susijusias sveikatos, saugos ir teisės problemas bei atsakomybę, inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, prisiimti atsakomybę už inžinerinę veiklą;
• Išmanyti projektų valdymą ir verslo aspektus, pavyzdžiui, rizikos ir pokyčių valdymą, ir suprasti jų trūkumus;
• Suvokti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasiruošti;
• Veiksmingai dirbti ir komandoje, ir pavieniui.

Mokymo ir mokymosi veiklos: –

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą per visą studijų semestrą, sugebėjimą taikyti teorines žinias praktikoje, objektyvų studijų rezultatų vertinimą, Universitete taikomas kaupiamasis vertinimas. Taikant kaupiamąjį vertinimą, studijų rezultatai įvertinami tarpiniais atsiskaitymais (testu, individualiu darbu, referatu, laboratorinio darbo gynimu ir kt.), o galutinis pažymys susumuoja tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų pažymius. Studentui neatlikus ar neatsiskaičius už semestro užduotis ir nesurinkus pereinamojo balo − nustatyto skaičiaus tarpinių atsiskaitymų minimalaus balo − neleidžiama laikyti baigiamojo egzamino.
Kiekviena studijų programa baigiama absolvento išsilavinimo įvertinimu - baigiamaisiais egzaminais ir (ar) baigiamojo darbo (projekto) gynimu.
Universitete galioja dešimtbalė vertinimo sistema.


Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Teorinė mechanika; Medžiagų mechanika; Medžiagų inžinerija; Matematika inžinerijoje; Matematiniai metodai inžinerijoje; Kompiuterinio projektavimo programos; Profesinė anglų kalba; Fizika; Hidromechanika; Teorinė mechanika; Mašinų mechanizmų teorija ir mašinų elementai; Elektrotechnika ir elektronika; Laivo ir uosto įranga ir techninė eksploatacija; Uosto organizavimas ir logistikos pagrindai; Uostų ir vandens kelių geografija; Tikimybių teorija ir taikomoji statistika; Uosto inžinerijos pagrindai;
Žaliosios laivybos pagrindai; Jūrų transporto plėtros pagrindai; Suskystintų gamtinių dujų (SGD) transportavimas ir krova; Verslo ir inžinerinių projektų valdymas; Kompleksiniai logistikos uždaviniai;
Ekonomika; Laivybos organizavimas uoste; Uosto superstruktūros pagrindai su kursiniu projektu; Žmogaus sauga; Krovinių pervežimas ekspedijavimas ir laivų agentavimas; Profesinė kalba; Krovinių rūšys ir srautai; Transporto sistemos; Jūrų transporto valdymas ir kokybės valdymo sistemos; Praktika; Praktika logistikos kompanijose.


Specializacijos:

Jūrų transporto logistika

Studento pasirinkimai:
Uosto terminalų planavimas; Specialiųjų terminalų organizavimas ir darbas; Navigacijos pagrindai ir uosto navigacinės sistemos;
Nestandartinių logistikos situacijų valdymas.

Studijų programos skiriamieji bruožai:

Studijų programa Jūrų uosto inžinerija – unikali, perspektyvi ir populiari studijų programa. Baigus jūrų uostų inžinerijos programą, užsitikrinama darbo vieta moderniame ir stiprėjančiame Klaipėdos uoste, kuris laikomas Vakarų regiono žmonių gerovės garantu, taip pat atsiranda galimybė dirbti inžinieriumi įvairiose jūrų pramonės įmonėse, uostų administracijose. Galima užsiimti krovos darbų, laivų agentavimo, krovinių ekspedijavimo veikla arba dirbti techniniu konsultantu, pramonės įmonių ar jos padalinių vadovu, projektų vadovu komercinėse įmonėse.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję jūrų uostų inžinerijos arba su specializacija Jūrų transporto logistika - inžinerijos mokslų bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti inžinieriais įvairiose jūrų pramonės įmonėse (uostų administracijose, krovos darbų, laivų agentavimo, krovinių ekspedijavimo, siurvejerių, logistikos ir kitose bendrovėse, projektuotojais projektavimo firmose, pramonės įmonių bei projektų vadovais).

Tolesnių studijų galimybės:
Baigus jūrų uostų inžinerijos studijų programą, studijas galima tęsti technologijos mokslų srities magistrantūros studijų programose.

Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2022-01-10