Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mechanikos inžinerija (anglų k. - Mechanical Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Mechanikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Mechanika ir metalo darbai

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Inžinierius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6632

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-7

Akreditavimo vertinimo išvados

Report_KVK_Mechanical Engineering_2021.pdf

Valstybinis kodas

6531EX013

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550715

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-03-04
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Rengti aukštos kvalifikacijos, konkurencingus mechanikus inžinierius, gebančius spręsti sudėtingas technologinių įrenginių ir mechatroninių sistemų projektavimo, modernizavimo ir eksploatavimo problemas.

Studijų rezultatai:
Programos absolventas:
1. Žino bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus ir dėsnius, reikalingus mechanikos inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams suprasti.
2. Supranta mechanikos inžinerijos studijų krypties esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus bei sąvokas.
3. Supranta gretimų studijų krypčių problemų ir jų sprendimo kontekstą.
4. Geba savarankiškai atlikti mechanikos inžinerijos problemų analizę, nagrinėti inžinerinius uždavinius, įrenginius konstruojant, modernizuojant ir eksploatuojant.
5. Geba analizuoti inžinerinės informacijos šaltinius, atliekant projektavimo, modernizavimo, gamybos ir valdymo darbus, priimant motyvuotus sprendimus, bandant ir eksploatuojant įrenginius.
6. Geba projektuoti mechanines ir mechatronines sistemas parenkant standartinius mechaninius, elektroninius ir kitus elementus, naudojant kompiuterizuotas informacines sistemas.
7. Geba vykdyti eksperimentinius ir taikomuosius tyrimus, naudojant laboratorinę ir programinę įrangą bei formuluoti išvadas.
8. Geba organizuoti mechanizmų ir mašinų techninę priežiūrą, įvertinant kokybės, aplinkos ir gaisrinės saugos reikalavimus.
9. Geba spręsti mechanikos inžinerijos uždavinius, parenkant priemones ir įrangą šiems sprendimams įgyvendinti.
10. Geba atsakingai, kūrybiškai, savarankiškai ir komandoje priimti inžinerinius sprendimus, atsižvelgiant į jų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikantis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, informuojant inžinerinę bendruomenę ir plačiąją visuomenę.
11. Geba savarankiškai planuoti, organizuoti mokymosi procesą, mokytis ir tobulėti asmeninėje ir profesinėje veikloje visą gyvenimą.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, sąvokų žemėlapis, probleminis skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: kontrolinis darbas, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, testavimas, atvejo analizė, informacijos paieška ir sisteminimas, diskusijos, esė, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai, baigiamasis darbas.

Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (126 kreditai): Profesinė komunikacija, Profesinė užsienio kalba, Vadybos pagrindai, Taikomųjų tyrimų metodologija, Projektų valdymas, Fizika, Informatika, Medžiagotyra, Teorinė mechanika, Matematika, Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Aplinkos ir žmonių sauga, Medžiagų atsparumas, Elektrotechnika ir elektronika, Techninė termodinamika, Matavimai, Mašinų elementai ir mechanizmai, Pneumatinės pavaros, Hidraulinės mašinos, Medžiagų apdirbimo procesai, Robotų technika, Technologiniai įrenginiai, Elektrinės pavaros, Technologinių sistemų automatizavimas, Jutikliai, Technologinis transportas, Robotinės celės, Programuojamieji loginiai valdikliai, Robotų programavimas, Kompiuterinis gamybos projektavimas, Įrenginių techninis eksploatavimas.
Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai).
Praktikos (36 kreditai): Kompiuterinio projektavimo, Mechaninių sistemų, Inžinerinės veiklos, Baigiamoji praktika.
Baigiamasis darbas (12 kreditų).

Specializacijos:
-

Studento pasirinkimai:
Galima rinktis:
- laisvai pasirenkamus studijų dalykus;
- alternatyvius studijų dalykus.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa suteikia galimybes savarankiškai prižiūrėti, projektuoti, kurti, konstruoti mechanines, elektromechanines bei robotines sistemas. Studijų metu išugdomi gebėjimai naudotis erdvinio projektavimo sistemomis, programuoti ir prižiūrėti mechatroninių sistemų valdiklius bei CNC įrenginius. Studijų programa orientuota į praktinių įgūdžių įgijimą, taikant gamybos ir technologinių procesų kokybišką priežiūrą bei eksploatavimą.

Profesinės veiklos galimybės:
Mechanikos inžinerijos studijų programos absolventai galės dirbti mechaninių, elektromechaninių, robotinių ir automatizuotų mechaninių sistemų operatoriais, derintojais, inžinieriais, projektuotojais. Įgiję patirties absolventai galės dirbti vadovaujantį darbą arba steigti savo įmones bei kurti darbo vietas.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.