Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mechanikos inžinerija (anglų k. - Mechanical Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Mechanikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Mechanika ir metalo darbai

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-7

Akreditavimo vertinimo išvados

Report_KTU_Mechanical Engineering_2021.pdf

Valstybinis kodas

6121EX008

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450715

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-05-16
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti fundamentalių mechanikos inžinerijos žinių, parengti bakalaurą gebantį kurti mechaninius gaminius ir jų komponentus, valdyti ir eksploatuoti mechaninius įrenginius bei technologines sistemas, atpažinti ir spręsti technines mechanikos problemas integraliose inžinerinėse sistemose.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 supranta gamtos reiškinius, pagrindžiančius fundamentaliuosius mechanikos inžinerijos principus;
A2 žino mechanikos inžinerijai pamatinius matematikos - diferencialinio ir integralinio skaičiavimų, diferencialinių lygčių sprendimo, tiesinės algebros, vektorių algebros, skaitinės analizės, tikimybių teorijos ir statistikos, - metodus ir principus;
A3 žino inžinerijoje naudojamų medžiagų savybes, supranta jų parinkimo principus;
A4 sistemiškai supranta mechanikos inžinerijos krypties - medžiagų mechanikos, mašinų mechanikos, mašinų komponentų konstravimo, termodinamikos ir skysčių mechanikos, kompiuterizuotos inžinerijos, gamybos technologijų – pagrindus;
A5 Baigusiems Mechaninių sistemų projektavimas specializaciją: žino mechaninių įrenginių ir gamybos technologijų projektavimo metodus, jų valdymo ir eksploatacijos principus;
A6 Baigusiems Biomechanika specializaciją: turi bazinių žmogaus anatomijos žinių, žino specifinius biomechaninių sistemų analizės metodus;
A7 Baigusiems Robotikos inžinerija specializaciją: žino robotizuotų sistemų sudedamąsias dalis, veikimo principus, projektavimo etapus ir technologijas;
A8 suvokia socialinių, saugos, ekonominių ir aplinkosaugos apribojimų svarbą sprendžiant mechanikos inžinerijos uždavinius.
Inžinerinė analizė:
B1 geba atpažinti ir analizuoti mechanikos inžinerijos problemas bei planuoti jų sprendimo strategijas;
B2 geba formuluoti mechanikos inžinerijos uždavinius, parinkti jų analizės ir sprendimo metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą;
B3 geba taikyti modeliavimo metodus mechanikos inžinerijos uždaviniams spręsti;
B4 turi įgūdžius taikyti kompiuterinius metodus duomenims gauti ir apdoroti, procesams valdyti ir kt.
Inžinerinis projektavimas:
C1 žino inžinerinio projektavimo metodikas ir geba jas taikyti praktiniams uždaviniams spręsti;
C2 geba parinkti ir projektuoti gamybos procesus ir technologinę įrangą derinant techninius ir ekonominius reikalavimus;
C3 geba įgyvendinti technologijų ir įrangos kūrimo, diegimo ir valdymo projektus, atitinkančius apibrėžtus socialinius, saugos, ekonominius ir aplinkosaugos reikalavimus;
C4 Baigusiems Mechaninių sistemų projektavimas specializaciją: geba formuluoti, spręsti ir analizuoti projektavimo uždavinius, naudotis universalia bei specializuota programine įranga, projektuoti mašinas ir jų komponenus, vertinti jų efektyvumą ir saugą;
C5 Baigusiems Biomechanika specializaciją: geba projektuoti ortopedijos, neįgaliųjų, sporto ir laisvalaikio biomechanikos sistemas, parinkti specialiąsias medžiagas ir technologijas, taikyti biomechaninius saugos užtikrinimo ir biomechanikos sistemų kokybės laidavimo metodus;
C6 Baigusiems Robotikos inžinerija specializaciją: geba projektuoti ir analizuoti robotizuotas sistemas, parinkti standartinius komponuojančius elementus, sudaryti darbo ciklogramas ir parinkti valdymo elementus.
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 geba atlikti mokslinės ir profesinės informacijos paiešką, naudojant duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius;
D2 geba planuoti ir atlikti eksperimentus, apdoroti ir vertinti jų duomenis, daryti bei pateikti išvadas;
D3 turi darbo su laboratorine įranga, naudojama mechanikos inžinerijos kryptyje, įgūdžių, atitinkančių žinių ir gebėjimų lygį;
D4 geba interpretuoti laboratorinių stebėjimų ir matavimų duomenis juos aiškinančios teorijos požiūriu, turi informacijos ir duomenų vertinimo, skaičiavimo bei apdorojimo įgūdžius.
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 geba parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones bei įrangą inžineriniams projektams įgyvendinti;
E2 geba spręsti inžinerijos problemas derinant komercinius, saugos, kokybės, patikimumo, konstrukcinius ir aplinkosauginius aspektus;
E3 supranta inžinerinės veiklos organizavimo principus ir inžinerinės veiklos grandžių sąveiką, geba praktiškai taikyti darbo saugos metodus;
E4 supranta inžinerinės veiklos etinius aspektus, geba įvertinti inžinerinių sprendimų riziką bei ją valdyti.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 turi įgūdžius bendrauti taisyklinga lietuvių ir viena užsienio kalba, geba savarankiškai apdoroti ir argumentuotai pateikti faktus įvairių socialinių grupių atstovams;
F2 geba dirbti savarankiškai ir daugiaprofilinėje grupėje (komandoje), geba planuoti ir organizuoti darbus, turi įgūdžius dirbti racionaliai ir efektyviai;
F3 suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą, turi įgūdžius savarankiškai studijuoti ir tobulėti profesinėje srityje;
F4 holistiškai supranta inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, supranta profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų svarbą, suvokia atsakomybę už priimtus inžinerinius sprendimus.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Studijų procese taikomi šie dėstymo metodai: tradicinės ir interaktyvios paskaitos, laboratoriniai darbai, informacijos paieškos ir apibendrinimo užduotys, problemų analizės ir jų sprendimo pratybos, individualūs ir grupiniai projektai, ataskaitų pristatymo rinkiniai, taip pat konsultacijos. Teorinių paskaitų metu studentai įgyja reikiamas dalykines žinias, kurios įtvirtinamos pratybų metu bei atliekant namų ir savarankiškus darbus. Dalykiniai gebėjimai ir įgūdžiai formuojami atliekant laboratorinius ir semestro darbus bei praktikų metu. Planinės auditorinės valandos papildomos reguliariomis konsultacijomis ir bendraujant virtualioje aplinkoje Moodle.
Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomi įvairūs studijų rezultatų vertinimo būdai: egzaminai, kompiuterinis testavimas, problemų sprendimo analizė, pranešimai, pristatymai, laboratorinių darbų ataskaitos, praktikos ataskaitos, projektų ataskaitos, kolegų vertinimas ir kita. Visapusiškam ir objektyviam studentų pasiekimų įvertinimui taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir sistemingą darbą semestro metu skatinanti kaupiamoji vertinimo schema. Studentų semestro savarankiški darbai: laboratoriniai darbai, kursiniai darbai, individualūs darbai ir kt., vertinami pažymiu. Po galutinio egzamino įvertinimo nustatomas galutinis pažymys, atskirus pažymius padauginus iš nustatyto svertinio koeficiento ir susumavus sandaugas.
Bakalauro baigiamasis darbas ginamas viešame rektoriaus įsakymu sudarytos studijų krypties kvalifikacijos komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Iš viso studijuojami 28 dalykai, atliekama išplėstinė praktika (60 kreditų. 2 dalykai), rengiamas bakalauro baigiamasis projektas (18 kreditų.) arba studijuojami 34 dalykai įskaitant gilinamuosius specializacijų, atliekama praktika (15 kreditų) ir semestro projektas (9 kreditai), rengiamas bakalauro baigiamasis projektas (18 kreditų.).
Studijų programą sudaro šios dalykų grupės:
Bendrieji universitetinių studijų dalykai (12 kreditų, 2 dalykai)
Inžinerijos pagrindų dalykai (39 kreditai, 7 dalykai)
Matematikos ir fizinių mokslų dalykai (30 kreditų 5 dalykai)
Socialinių mokslų dalykai (15 kreditų 3 dalykai)
Pagrindiniai studijų krypties dalykai (66 kreditai, 11 dalykų)
Pasirenkamosios semestro alternatyvos: išplėstinė praktika (60 kreditų 2 dalykai) arba gilinamieji specializacijų dalykai (39 kreditai 6 dalykai), praktika (15 kreditų) ir asmeninis modulių rinkinys (6 kreditai) arba praktika (15 kreditų) ir asmeninis modulių rinkinys (45 kreditai).
Pasirenkamųjų alternatyvų semestrai skirti studentui pasirinkti asmeninius poreikius atitinkantį studijų kelią – vystyti praktinės inžineriės veiklos kompetencijas ( renkantis dalykus „Techologinė praktika“ 30kr. ir „Gaminio kūrimo praktika“ 30kr.), rinktis gilinamųjų studijų – specializacijos studijų kelią ar tarptautinių studijų semestrą.
Specializacijos:
Mechaninių sistemų projektavimas, Biomechanika, Robotikos inžinerija
Studento pasirinkimai:
Siekiant sudaryti galimybę studentui rinktis asmeninius poreikius atitinkantį studijų kelią, programoje numatyti du Pasirenkamųjų alternatyvų semestrai.
Renkantis kelią vystyti praktinės inžineriės veiklos kompetencijas studijuojami išplėstinės praktikos moduliai „Techologinė praktika“ 30 kr. ir „Gaminio kūrimo praktika“ 30 kr.
Renkantis gilinamųjų studijų – specializacijos kelią, studijuojamas vienos iš specializacijų (Mechaninių sistemų projektavimas, Biomechanika, Robotikos inžinerija) studijų dalykų rinkinys.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi klasikinės, techninės ir skaičiuojamosios mechanikos žinių, išmano inžinerijos socialinį ir daugiadalykį kontekstą, geba projektuoti mechaninius gaminius ir jų gamybos technologijas, valdyti ir saugiai eksploatuoti mechanines technologines sistemas, formuluoti ir tirti technines mechanikos problemas, laikydamasis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti projektavimo, gamybos ir techninės priežiūros organizavimo bei kitą inžinerinį darbą metalų, mašinų ir įrangos gamybos, transporto, lengvosios, maisto, chemijos pramonės, medienos perdirbimo įmonėse, mokslinių tyrimų, inžinerinių paslaugų ir techninės paramos organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos studijas.