Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mechanikos inžinerija (anglų k. - Mechanical engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Mechanikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Mechanika ir metalo darbai

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5, Metais
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-7

Akreditavimo vertinimo išvados

Report_KU_Mechanical Engineering_2021.pdf

Valstybinis kodas

6121EX066

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450715

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-07-08
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Studijų programos tikslas parengti pirmos specialistus suteikiant jiems išsilavinimą mechanikos inžinerijos kryptyje, kad jie įgytų pakankamai matematikos, fizinių mokslų žinių bei inžinerijos žinių. Taip pat įgytų inžinerinio projektavimo žinių ir gebėjimų, reikalingų inžinerinei globalinės rinkos veiklai, aukštųjų technologijų naudojimui bei išsiugdytų gebėjimą tas žinias taikyti ir kurti naujas. Įgytas technologijos mokslo mechanikos inžinerijos krypties žinias bei įgūdžius sugebėtų derinti su verslo ir vadybos pagrindais, sugebėtų bendrauti su specialistų ir ne specialistų aplinka; suvoktų inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai; būtų išsiugdę gebą mokytis savarankiškai, sugebėtų palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
1. Žinios ir supratimas.
Turi fizinių mokslų fundamentalių žinių apie gamtą ir jos reiškinius bei tų reiškinių kiekybinę išraišką; žino ir supranta apie mechanikos inžinerijos srities mokslinius ir matematinius principus.
Turi humanitarinių ir socialinių mokslų žinių tiek inžinerinės profesijos tikslams pasiekti, tiek platesnei erudicijai bei filosofinei pasaulėžiūrai ugdyti.
Turi mechanikos inžinerijos krypties žinių; geba teoriškai suprasti naujas technologijas; žino apie inžinerijoje naudojamas medžiagas ir jų savybes.
Nusimano apie naujas ir reikšmingas mechanikos inžinerijos, mechatronikos mokslinių tyrimų ir plėtros problemas; sistemiškai supranta mechanikos inžinerijos krypties esminius aspektus ir sąvokas.
2. Inžinerinė analizė.
Turi matematinių ir skaičiavimo įgūdžių, žino apie taisyklingus matavimo vienetų ir duomenų pateikimo būdus ir juos naudoja. Naudojasi informacinėmis technologijomis, turi naudojimosi bazine programine įranga įgūdžių, geba taikyti ir naudoti skaitinius kompiuterinius metodus, skirtus specifinėms inžinerinėms problemoms spręsti.
Geba dalykines žinias taikyti sprendžiant kokybinius ir kiekybinius žinomo ir nežinomo pobūdžio uždavinius; geba atpažinti ir analizuoti naujas technologijos mokslo srities problemas bei planuoti jų sprendimo strategijas.
Turi loginio mąstymo bei uždavinių sprendimo įgūdžių, geba parinkti ir taikyti tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus.
3. Inžinerinis projektavimas.
Žino apie mechaninių įrenginių ir elementų projektavimo ir konstravimo bei gamybos metodus ir būdus, šiems veiksmams naudojamas technines priemones ir jų valdymo metodus bei kokybės užtikrinimo principus.
Geba taikyti mechaninių sistemų judėjimo dėsningumus, stabilumo ir patikimumo principus techninėms priemonėms kurti, tobulinti ir taisyti.
Geba taikyti mechatroninius elementus kuriant bei projektuojant mechatronines sistemas.
Geba projektuoti sistemas, procesus ir jų elementus; suprasti projektavimo metodikas ir jas taikyti.
4. Tyrinėjimai.
Turi laboratorinės patirties, skirtos teorijos ir praktikos elementams derinti, geba atlikti inžinerinei veiklai reikalingus eksperimentinius darbus, geba įvertinti bei interpretuoti jų rezultatus.
Turi praktinių tyrimų, eksperimentų planavimo, projektavimo ir atlikimo įgūdžių, pradedant problemos formulavimu, tyrimų įrangos parinkimu ir baigiant rezultatų bei atradimų vertinimu bei kvalifikavimu; geba rinktis tinkamus būdus bei metodiką ir atlikti patikimus matavimus.
Turi įgūdžių stebėti ir matuoti kiekybinio bei kokybinio pobūdžio fizines ar kitas savybes, įvykius ar pokyčius, juos sistemiškai užrašyti bei dokumentuoti.
Turi informacijos paieškos bei informacinių technologijų naudojimo įgūdžių – tokių, kaip naudojimasis informacijos tinklais ir duomenų bazėmis, kompiuterinis tekstinės ir grafinės dokumentacijos rengimas.
5. Inžinerinė veikla.
Geba atlikti inžinerinei veiklai reikalingus eksperimentinius darbus, geba naudotis teisiniais ir norminiais dokumentais; turi saugaus darbo įgūdžių.
Geba derinti teoriją ir praktiką, sprendžiant mechanikos inžinerijos problemas.
Geba valdyti technologinius procesus ir tinkamai eksploatuoti technines priemones; geba rinktis tinkamus būdus bei metodiką ir atlikti patikimus matavimus.
Geba projektuoti sistemas, procesus ir jų elementus; suprasti projektavimo metodikas; taikyti inžinerijos žinias ir supratimą kuriant ir įgyvendinant projektus.
6. Asmeniniai / perkeliamieji įgūdžiai.
Turi rašytinių ir žodinių bendravimo įgūdžių, geba aiškiai ir teisingai pateikti tyrimų rezultatus ir išvadas įvairioms klausytojų auditorijoms; Išmano verslo aspektus ir supranta jų trūkumus, turi darbo daugiaprofilinėje grupėje (komandoje) įgūdžių.
Turi laiko tvarkymo ir organizacinių įgūdžių, studijavimo įgūdžių, reikalingų nuolatiniam profesiniam tobulėjimui.
Yra išsiugdęs holistinį požiūrį darant profesinius sprendimus, subalansuojant sąnaudas, saugumą, kokybę, patikimumą ir įtaką aplinkai.
Geba įvertinti inžinerinius sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos; pratybos; laboratoriniai darbai; seminarai; individualios konsultacijos; individualus projektas; grupinis darbas; atvejo analizė; literatūros analizė; praktika ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas; kontroliniai darbai; laboratorinių darbų ataskaita ir gynimas; žodinis iliustruotas pranešimas; individualus projektas, praktikos ataskaita; baigiamasis darbas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
medžiagotyra ir medžiagų inžinerija, medžiagų mechanika, mašinų ir mechanizmų teorija, techniniai matavimai, pjovimo procesai ir įranga, mechatroninių sistemų automatinio valdymo pagrindai, mašinų elementai, verslo ir inžinerinių projektų valdymas, procesų inžinerija, mašinų dinamika ir diagnostika, mechaninių sistemų projektavimas, žmogaus sauga, aplinkos inžinerija, ekonomika, technologiniai įrenginiai, gamybos technologijos, kompiuterinis konstrukcijų projektavimas, kokybės valdymas, bakalauro baigiamasis darbas, praktika, matematiniai metodai inžinerijoje, bendroji chemija, inžinerinė ir kompiuterinė grafika, tikimybių teorija ir taikomoji statistika, mechanikos inžinerijos įvadas, hidromechanika, teorinė mechanika, fizika, elektrotechnika ir elektronika, kompiuterinė inžinerinė analizė, bendrojo universitetinio lavinimo dalykai: profesinė užsienio kalba, filosofija, profesinė kalba.
Specializacijos:
nėra
Studento pasirinkimai:
Mašinų remonto technologijos, robotizuotos sistemos, technologiniai įrenginiai; energetinis efektyvumas technologiniuose procesuose, laisvai pasirenkami studijų dalykai, pasirenkami bendrojo lavinimo dalykai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa orientuota į pramonės įmones, kuriose dominuoja šiuolaikinė gamyba, aktualus techninių įrenginių patikimumas, jų diagnostika, kompiuterinis konstrukcijų projektavimas ir analizė.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję mechanikos inžinerijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti mechanikos inžinieriais įvairiose pramonės įmonėse (maisto, chemijos, baldų, tekstilės ir kt.), konstruktoriais – projektuotojais projektavimo įmonėse, techniniais konsultantais, pramonės įmonių ar jos padalinių vadovais, projektų vadovais.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.