Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Automobilių techninis eksploatavimas (anglų k. - Technical Maintenance of Cars)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Transporto inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Inžinierius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6618

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531EX040

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550716

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-01-09
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti darbo rinkai kvalifikuotus sausumos transporto inžinerijos specialistus, gebančius atsakingai dirbti ir taikyti inovatyvias techninio eksploatavimo technologijas automobilių transporto inžinerijos srityje
Studijų rezultatai:
Būsimieji inžinieriai žinos automobilių konstrukcijas, jų veikimo ir eksploatavimo principus; taikys inžinerines žinias ir supratimą, vykdydami, organizuodami bei kontroliuodami vidaus degimo variklių, mechaninių, hidraulinių ir pneumatinių sistemų, transporto mašinų technologinius procesus; žinos automobilio diagnostikos technologiją ir taikomus prietaisus; vadovausis teisės aktais.
Gebės vertinti technologijas, pasirinkti įrenginius pagal funkcines jų galimybes; planuoti, organizuoti ir techniškai vadovauti automobilių techninės priežiūros ir remonto darbams, naudotis technine literatūra, standartais, normatyviniais aktais, taikomosiomis informacinių technologijų programomis, rengti automobilių techninės priežiūros įmonių ar padalinių technologinius projektus, techninės priežiūros ir remonto technologijas, dirbti su diagnostiniais įrenginiais.
Mokės atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą bei darbą komandoje, mandagiai bendrauti su klientais, domėtis automobiliais, būti pastabiu, kruopščiu, tvarkingu ir sąžiningu darbuotoju.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į studentą paskaitos, darbas su moksline literatūra ir šaltiniais, tiriamieji darbai, uždavinių sprendimas, iliustraciniai ir eksperimentiniai laboratoriniai darbai; techninis modeliavimas, probleminis mokymas, atvejo analizė, projektai, darbas grupėse, diskusijos ir refleksija, mokymas taikant kompiuterines programas; mokymasis profesinės veiklos vietoje, mokomosios ekskursijos, stebėjimas, konsultavimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomi formuojamieji, integruoti ir galutiniai vertinimo būdai - tai apklausa žodžiu ir raštu, koliokviumas, testavimas, egzaminas raštu ir žodžiu, sąvokų ir koncepcijų žemėlapis, praktinių įgūdžių demonstravimas, literatūros ir informacijos šaltinių apžvalga, referatas, struktūrinių schemų sudarymas ir analizė, atvejo analizė, aplanko metodas, probleminės situacijos analizė, projektas, tiriamasis darbas, kursinis darbas, praktikos dienoraščio ir ataskaitos rengimas, viešas praktinių, savarankiškų darbų demonstravimas ir pristatymas.
Sandara:
Studijų moduliai: Profesinis bendravimas; Inžinerijos pagrindai; Mechatronika; Medžiagotyra; Automobilių konstrukcijos pagrindai; Ekologiški automobiliai; Techninio eksploatavimo įmonių veiklos organizavimas.
Praktikos: Automobilių eksploatavimo; Specialybės įgūdžių praktika; Technologinė praktika (1) ir Technologinė praktika (2); Baigiamoji praktika.
Alternatyvai pasirenkami dalykai: Automobiliai – robotai, Automobilių ekspertizė; Ralio automobilių konstrukcija; Išmanusis kelių ženklinimas; Serviso įkūrimas ir vadyba; Techninio eksploatavimo infrastruktūra ES.
Specializacijos - nėra
Studento pasirinkimai: Laisvai pasirenkamuosius dalykus studentai gali rinktis iš kolegijos siūlomo pasirenkamų dalykų sąrašo:
http://www.marko.lt/lt/studentams/studijos/laisvai-pasirenkami-dalykai

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa orientuota į inovatyvių technologijų studijavimą bei praktinį taikymą
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję automobilių techninio eksploatavimo inžinieriaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti automobilių techninio eksploatavimo inžinieriais automobilių transporto ir techninės priežiūros įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus automobilių techninio eksploatavimo studijų programą kolegijoje, studijas galima tęsti universitetuose pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų srities sausumos transporto inžinerijos krypties programas.