Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Transporto priemonių inžinerija (anglų k. - Vehicle Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Transporto inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-12

Akreditavimo vertinimo išvados

TE study field evaluation report KTU 2021.pdf

Valstybinis kodas

6121EX020

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450716

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-03-07
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti transporto inžinerijos žinių ir išugdyti transporto priemonių, sistemų ir elementų projektavimo, taikymo ir jų patikimumo bei funkcionalumo vertinimo gebėjimus.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 Žino transporto inžinerijos mokslinius ir matematinius principus
A2 Išmano esminius transporto inžinerijos aspektus ir sąvokas
A3 Turi nuoseklių transporto priemonių projektavimo ir techninės priežiūros technologijos žinių
A4 Žino platesnį daugiadalykį transporto ir inžinerijos kontekstą
Inžinerinė analizė:
B1 Geba atpažinti ir analizuoti inžinerines problemas, planuoti jų sprendimo strategijas
B2 Geba taikyti daugelį metodų, įskaitant matematinę analizę ir skaičiuojamąjį modeliavimą, analizuojant transporto inžinerijos produktus
B3 Geba suprasti naujų transporto technologijų principus ir jų panaudojimo galimybes, parinkti ir taikyti tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus
Inžinerinis projektavimas:
C1 Geba kurti, projektuoti ir modernizuoti transporto priemonių sistemas ir jų elementus
C2 Geba taikyti inžinerijos žinias kuriant ir įgyvendinant transporto technologijų kūrimo, diegimo ir valdymo projektus, atitinkančius apibrėžtus socialinius, saugos, ekonominius ir aplinkosaugos reikalavimus
C3 Įsisavinę inžinerinio projektavimo metodikas ir geba jomis naudotis
C4 Geba parinkti ir valdyti transporto priemonių techninės priežiūros technologijas ir procesus, vertinti priimamų inžinerinių sprendimų riziką bei ją kontroliuoti
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 Geba atlikti literatūros paiešką ir naudotis duomenų bazėmis, žinynais, standartais bei kitais informacijos šaltiniais
D2 Geba taikyti tinkamus metodus giliau tyrinėjant transporto priemonių ir jų sistemų funkcionalumo bei patikimumo problemas, derinant teorijos ir praktikos elementus
D3 Geba planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, vertinti duomenis, interpretuoti juos jų svarbos požiūriu ir pateikti išvadas
D4 Geba dirbti dirbtuvėse ir laboratorijose
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 Geba parinkti ir taikyti tinkamą įrangą, priemones ir metodus
E2 Geba derinti teoriją ir praktiką sprendžiant transporto priemonių sistemų kūrimo ir jų eksploatavimo technologinio proceso problemas
E3 Supranta etines, aplinkosaugos ir komercines inžinerinės veiklos aplinkybes
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 Geba veiksmingai dirbti savarankiškai ir daugiaprofilinėje specialistų grupėje
F2 Geba įvairiais būdais bendrauti su profesine bendruomene ir plačiąja visuomene
F3 Išmano su inžinerine veikla transporto srityje susijusias saugos ir teisės problemas bei atsakomybę, inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai
F4 Išmano projektų valdymo, ekonominius ir rizikos aspektus
F5 Žino individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir yra jam pasirengę

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimas ir kitoms žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Tvarusis transportas: technologijos, aplinka ir sąveika, Transporto priemonių varikliai, Transporto priemonių ir jų komponentų gamybos technologijos, Kelių transporto priemonės ir jų kūrimo metodologija, Eismo inžinerija ir sauga, Elektroninės logistikos sistemos, Energijos šaltiniai transporto sistemose, Alternatyvūs degalai ir jėgainės transporto priemonėse, Kelių transporto priemonių teorija, Transporto priemonių ir jų sistemų diagnostika, Traukinių eismo ir vežimų organizavimas, Geležinkelio transporto infrastruktūra, Profesinė praktika
Specializacijos:
Automobilių projektavimas ir valdymas
Geležinkelių transportas
Studento pasirinkimai:
Studentai gali pasirinkti 6 kreditų apimties laisvai pasirenkamų studijų dalykų ir 30 kreditų apimties specializacijų studijų dalykų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi - transporto inžinerijos žinių, suvokia bendrąsias transporto sistemos darniosios plėtros, energijos sąnaudų ir ekologinių problemų sprendimo tendencijas, išmano transporto priemonių, sistemų ir jų elementų diagnostikos bei projektavimo metodikas, geba analizuoti, modeliuoti, optimizuoti procesus ir technologijas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti transporto priemonių ir sistemų projektavimo, gamybos ir eksploatavimo įmonėse, transporto priemonių, kelių ir terminalų įrangos pardavimo ir aptarnavimo tinkluose, dalyvauti transporto priemonių bei įrangos kūrimo ir modernizavimo projektuose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas.