Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Transporto inžinerija (anglų k. - Transport Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Transporto inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-12

Akreditavimo vertinimo išvados

TE study field evaluation report VGTU 2020.pdf

Valstybinis kodas

6121EX051

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450716

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-11-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti konkurencingus, kritiškai mąstančius transporto inžinerijos specialistus, jiems suteikiant fundamentinių mokslų, inžinerijos ir vadybos žinių bei ugdant gebėjimą kūrybiškai spręsti transporto inžinerijos problemas, projektuoti įvairias transporto priemones, įrenginius bei įmones, analizuoti ir socialiai atsakingai valdyti technologinius procesus, spręsti transporto priemonių efektyvumo didinimo uždavinius, integruojant atsinaujinančius energijos šaltinius, palaikyti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
Žinios
1. Žino ir supranta gamtos mokslų, matematikos ir mechanikos pagrindus, reikalingus transporto inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams suprasti.
2. Žino ir sistemiškai supranta transporto inžinerijos studijų krypties esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus ir sąvokas.
3. Žino platesnį daugiadalykį inžinerijos kontekstą, geba adaptuoti kitų mokslo krypčių metodus ir procesus.

Inžinerinė analizė
1. Geba taikyti savo žinias ir supratimą transporto priemonių parinkimo, tobulinimo, pritaikymo specifiniams poreikiams, jų patikimumo ir saugumo didinimo bei kitoms transporto inžinerijos studijų krypties problemoms formuluoti ir spręsti, pasirenkant tinkamus metodus.
2. Geba taikyti savo žinias ir supratimą, formuluojant ir analizuojant inžinerinius uždavinius, ir jiems spręsti parenkant tinkamus analitinius ir/ar modeliavimo metodus, eksperimentinę ir gamybinę įrangą.

Inžinerinis projektavimas
1. Geba taikyti transporto inžinerijos studijų krypties inžinerines žinias ir supratimą apie vidaus degimo variklių konstrukcinius, teorinius principus, transporto priemonių mechanines, elektrines, hidraulines bei pneumatines darbo ir valdymo sistemas, jų struktūrą, veikimą, tinkamumą, projektavimo principus, dinamiką, kuriant ir įgyvendinant projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus
2. Supranta projektavimo metodikas ir geba jas taikyti.

Gebėjimai tirti
1. Geba rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją, naudojantis duomenų bazėmis ir kitais mokslinės ir inžinerinės informacijos šaltiniais.
2. Geba planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, apdoroti, analizuoti ir vertinti jų duomenis, pateikti išvadas.
3. Geba naudotis mechaninių judesių, jėgų, virpesių, skysčių ir dujų srauto parametrų matavimo įranga, naudojama transporto inžinerijos studijų kryptyje.

Inžinerinės veiklos gebėjimai
1. Žino transporto priemonių tipines konstrukcijas, elementų funkcijas, veikimo inžinerinius pagrindus, turi pradinių jų (transporto priemonių ir/arba jų funkcinių sistemų) naudojimo gebėjimų, geba parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones ir įrangą jų priežiūros bei rekonstrukcijos inžineriniams sprendimams įgyvendinti.
2. Supranta inžinerinės veiklos organizavimo principus, darbo ir gaisrinės saugos svarbą ir pagrindinius reikalavimus, inžinerinės veiklos grandžių sąveiką.
3. Supranta ir įvertina inžinerinės veiklos etines, aplinkosaugines ir komercines aplinkybes.

Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
1. Geba veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą, moka adekvačiai bendrauti su inžinerijos bendruomene.
2. Išmano projektų valdymo ir verslo aspektus, supranta technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais, holistiškai supranta inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikosi profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvokia atsakomybę už inžinerinę veiklą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Individualus, grupinis ar partneriškas darbas, bendrasis ir konkretusis ugdymas, diferencijuotas, modulinis mokymas, formalusis ir neformalusis švietimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamoji vertinimo sistema: savarankiški ir kontroliniai darbai, laboratorinių darbų ir praktikų ataskaitos, kūrybiniai darbai, kursiniai ir kompleksiniai projektai, baigiamųjų darbų gynimai ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos rezultatai įgyvendinami per studijų dalykus studijų procese, kuriuos galima rasti www.vilniustech.lt tinklapyje.
1. Bendrojo universitetinio lavinimo dalykai 15 ECTS:
- fundamentalūs pasaulėžiūros dalykai 6 ECTS
- humanitarinių, socialinių ar meno studijų dalykai 9 ECTS
2. Studijų krypties dalykai 174 ECTS:
- bendrieji teoriniai pagrindų dalykai 66 ECTS (iš jų matematikos 18, fizikos 9)
- pagrindiniai studijų krypties dalykai 60 ECTS
- social. mokslų dalykai 18 ECTS
- profesinės praktikos 15 ECTS
- baigiamojo projekto/darbo 15 ECTS
3. Studijų programos specializacijos dalykai 51 ECTS
- specializacijos dalykai 45 ECTS
- laisvai pasirenkami dalykai
6 ECTS
VISO 240 ECTS
Specializacijos:
1. Automobilių transporto inžinerija
2. Geležinkelių transporto inžinerija
3. Mobiliųjų mašinų inžinerija
4. Autonominis transportas
5. Transporto priemonių inžinerija (Automotive engineering)
Studento pasirinkimai: Yra
Laisvo pasirinkimo studijų moduliai iš VILNIUS TECH siūlomo sąrašo
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa yra ypatinga tuo, kad yra orientuota į kompetentingų specialistų, galinčių taikyti inžinerinį mąstymą ir savarankiškai spręsti transporto inžinerijos srities problemas, ugdymą. Rengiami specialistai, gebės analizuoti, kurti, tobulinti ir projektuoti transporto priemones bei jų technologinę įrangą, įvertinti transporto priemonių būklę, poveikį aplinkai, ekonominius aspektus, organizuoti darbą, išmanys transporto priemonių agregatų veikimo principus, eksploatavimo specifiką ir problemas. Studijų metu supažindinama su transporto priemonių ir įrenginių teoriniais, konstrukciniais, techninės priežiūros, vežimo organizavimo ir logistikos principais, analizuojama transporto priemonės sąveika su keliu ir aplinka, saugaus eismo problemos.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę Automobilių transporto inžinerijos specializaciją, studentai įsidarbina automobilių gamintojų atstovybėse, įvairiose valstybinėse automobilių transporto įmonėse, privačiose automobilių techninės priežiūros ir remonto stotyse, automobilių prekybos ir draudimo organizacijose, automobilių registravimo įmonėse, Lietuvos kelių policijos tarnyboje, Lietuvos transporto saugos administracijoje, privalomųjų techninių apžiūrų stotyse, vairuotojų rengimo mokyklose ir kt. Dalis absolventų sėkmingai dalyvauja konkursuose ir yra priimami dirbti į LR Susisiekimo ministeriją ar kitas valstybės institucijas. Svarbu paminėti, kad Automobilių transporto specializacijos absolventai taip pat gali dirbti ne tik įmonėse, susijusiose su automobilių technine priežiūra ir remontu, bet ir kitose įmonėse, kuriose eksploatuojami įvairūs įrenginiai bei mechanizmai.

Geležinkelių transporto inžinerijos specializacijos absolventai dažniausiai įsidarbina vienos stambiausių šalies įmonės AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ padaliniuose, kitose privačios bei valstybinėse įmonėse, kuriose naudojami geležinkelių transporto riedmenys ir projektuojami technologiniai įrenginiai. Geležinkelių transporto inžinerijos specializacijos absolventai savo darbovietėse dažniausiai organizuoja ir kontroliuoja riedmenų techninę priežiūrą bei remontą, yra atsakingi už darbuotojų darbų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi. Nemaža dalis turinčių transporto inžinerijos magistro laipsnį ir gerai užsirekomendavusių darbinėje veikloje absolventų sėkmingai dirba AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ Generalinės direkcijos Riedmenų serviso bei Techninės plėtros tarnybose ir toliau kopia karjeros laiptais. Geležinkelių transporto inžinerijos specializacijos absolventai taip pat gali dirbti ir ne geležinkelio profilio įmonėse, kuriose eksploatuojamos transporto priemonės.

Baigę Mobiliųjų mašinų inžinerijos specializaciją, studentai įsidarbina stambiose ir smulkiose verslo kompanijose, kurios užsiima transporto mašinų, technologinių įrenginių, technologinių ir magistralinių vamzdynų, hidraulinių ir pneumatinių sistemų projektavimu, techninės priežiūros, remonto ir eksploatavimo darbais.


Baigę Autonominio transporto specializaciją, studentai įsidarbina stambiose ir smulkiose verslo kompanijose, kurios užsiima automatizuotų transporto priemonių, mašinų ir technologinių įrenginių projektavimu, techninės priežiūros, remonto ir eksploatavimo darbais.
Tolesnių studijų galimybės:
Doktorantūros studijos VILNIUS TECH, ar kitose Lietuvos ir užsienio universitetuose.