Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Gaisrinė sauga (anglų k. - Fire protection)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Saugos inžinerija

Švietimo sritis

Saugos paslaugos

Švietimo posritis

Asmens ir turto apsauga

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras
Inžinierius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-42

Akreditavimo vertinimo išvados

VGTU_Gaisrinė sauga_B_2016.pdf

Valstybinis kodas

6121EX032

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6451032

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos saugos inžinerijos bakalaurus; gebančius rasti reikiamą informaciją, dirbti su įranga, planuoti ir atlikti eksperimentus, apdoroti ir vertinti jų duomenis bei pateikti išvadas, vertinti saugos sistemos struktūrą ir svarbą, identifikuoti įvairaus pobūdžio pavojus, susijusius su gaisrais ir ekstremaliomis situacijomis, įvertinti medžiagų ir reiškinių keliamą riziką bei ją valdyti, kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, ugdyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
Žinios
Žinos gamtos, humanitarinių, socialinių mokslų ir matematikos pagrindus ir sistemiškai supras saugos inžinerijos krypties esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus ir sąvokas.
Turės gaisrinės saugos studijų programą atitinkančių saugos inžinerijos krypties žinių ir gebės jas taikyti.
Gebėjimai tirti
Gebės rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją naudojant duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius.
Gebės planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, dirbti su įranga, naudojama saugos inžinerijos kryptyje, apdoroti ir vertinti jų duomenis bei pateikti išvadas.
Inžinerinė analizė
Gebės taikyti savo žinias ir supratimą formuluojant ir analizuojant saugos inžinerijos krypties problemas ir uždavinius, susijusius su gaisrais ir ekstremaliomis situacijomis, bei jų sprendimui parenkant tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą.
Gebės parinkti ir taikyti tinkamus saugos inžinerijos krypties analitinius ir modeliavimo metodus.
Inžinerinis projektavimas
Gebės taikyti saugos inžinerijos krypties inžinerines žinias ir supratimą kurdamas ir įgyvendindamas projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus.
Supras saugos sistemų projektavimo metodikas ir gebės jas taikyti savo veikloje.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
Gebės veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene bei plačiąja visuomene.
Laikysis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs.
Inžinerinės veiklos gebėjimai
Gebės parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones bei įrangą saugos inžineriniams sprendimams įgyvendinti, žinos tų inžinerinių įrenginių konstrukcijas, veikimo principus, funkcijas, gebės vertinti medžiagų ir elementų panaudojimo riziką bei ją kontroliuoti.
Supras ir įvertins inžinerinės veiklos etines, aplinkosaugines ir komercines aplinkybes, organizavimo principus, saugos svarbą ir pagrindinius reikalavimus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Įtraukiančios ir probleminės paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, parodomieji užsiėmimai, praktika, individualūs arba komandiniai savarankiški darbai, atvejų analizė, referatų ir rašto darbų rašymas
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamoji vertinimo sistema: savarankiški ir kontroliniai darbai, laboratorinių darbų ir praktikų ataskaitos, kursiniai ir kompleksiniai projektai, baigiamųjų darbų gynimas.
Sandara:
Bendra universitetiniai (15 kr.), studijų krypties dalykai (189 kr.), praktikos (15 kr.), laisvas pasirinkimas (6 kr.), baigiamasis darbas (15 kr.)

Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Numatyti bendrauniversitetinių (9 kr.), studijų krypties (12 kr.) ir laisvai pasirenkamieji (6 kr.) studijų dalykai
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Vienintelė Lietuvoje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Gaisrinės saugos bakalauras yra pasirengęs dirbti Vidaus Reikalų ir Krašto apsaugos ministerijų tarnybose, statybos ir pramonės įmonėse, projektavimo institucijose, arba tęsti studijas magistratūroje
Tolesnių studijų galimybės:
Tęsti studijas magistrantūroje.