Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Automatika ir valdymas (anglų k. - Automation and Control)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Elektronikos inžinerija

Studijų krypties šaka

Valdymo sistemos

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 0, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121EX011

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450714

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-21
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti universitetinį išsilavinimą bei dalykines elektrotechnikos, elektronikos, informatikos, automatinio valdymo bei procesų ir sistemų žinias ir gebėti jas taikyti analizuojant technines sistemas ir technologinius procesus, modeliavimui, parametrų matavimui ir skaitmeniniam valdymui bei dirbti su modernia programuojamąja ir kompiuterine valdymo įranga.
Studijų rezultatai:
Žinios ir supratimas:
A1 Žino technologinių mokslų srities fundamentinius dalykus (matematiką, fiziką, mechaniką, informatiką, inžinerinė grafiką);
A2 Žino socialinių mokslų pagrindus (teisę, filosofiją, ekonomiką, vadybą);
A3 Žino elektros inžinerijos pagrindų dalykų žinias (elektros grandines, elektromechaniką, elektroniką, valdymo teoriją, elektros energetiką, medžiagas, ergonomiką)
A4 Žino apie procesus, vykstančius techninėse ir technologinėse sistemose ir jų valdymo metodus;
A5 Turi automatikos ir valdymo priemonių įvaldymo žinias;
A6 žino elektros pavarų valdymą, pneumo ir hidroautomatikos sistemas, mechatronines automatikos sistemas ir judesių valdymą jose, pramonės įrenginių valdymo sistemų projektavimą ir programinį įrenginių valdymą;
A7 žino procesų automatizavimo sistemų sudarymą ir tyrimą, technologinių parametrų matavimus, procesų programinį valdymą ir valdymą realiuoju laiku;
A8 žino eismo valdymo sistemas, transporto technologiją ir automatikos elementus, transporto telekomunikacijos sistemas, stočių ir tarpstočių automatikos sistemas bei įmonių vidaus transporto ir elektros traukos valdymo sistemas;
A9 diskretines ir netiesines valdymo sistemas, valdymo sistemų inžinerijos žinias ir techninę įrangą, inžinerinių skaičiavimų specifiką, duomenų surinkimą ir atvaizdavimą bei techninių sistemų analizę ir patikimumą.
Inžinerinė analizė:
B1 Geba taikyti problemų sprendimo kūrybinius ir inovacinius gebėjimus nagrinėjant pramonės automatikos ir valdymo plėtrą;
B2 Geba kritiškai vertinti ir interpretuoti esamą situaciją pasirinktoje tyrinėjimų kryptyje bei ruošti naujus problemos sprendimo pasiūlymus;
B3 Geba surasti naujausią informaciją atitinkamoje automatikos ir valdymo sistemų srityje ir sugebėti ją atsirinkti;
B4 Geba pasirinkti ir taikyti matematinius metodus, programinę bei techninę įrangą automatikos ir valdymo sistemoms modeliuoti, analizuoti ir realizuoti.
Inžinerinis projektavimas:
C1 Moka taikyti standartinius tyrimo metodus ir dirbti su standartine aparatūra;
C2 Moka organizuoti saugų darbą;
C3 Moka programuoti ir konfigūruoti valdiklius bei duomenų surinkimo ir supervizorinio valdymo sistemas;
Tyrinėjimai:
D1 Geba analizuoti įvairius technologinius ar mechaninius procesus ir technines sistemas;
D2 Geba įvertinti šiuolaikines valdymo ir automatizavimo priemones;
D3 Geba įvertinti sprendimų ir projektų ekonominį efektyvumą;
Inžinerinė veikla:
E1 geba įgyvendinti elektromechaninių įrenginių automatines ir kompiuterines valdymo sistemas;
E2 geba įgyvendinti technologinių procesų valdymo ir automatizavimo sistemas;
E3 geba įgyvendinti transporto priemonių automatinio bei telematinio valdymo sistemas;
E4 geba įgyvendinti techninių sistemų automatinį ir kompiuterinį valdymą.
Asmeniniai / perkeliamieji įgūdžiai:
F1 Turi rašytinio ir žodinio bendravimo įgūdžių;
F2 Geba naudotis teisiniais ir norminiais dokumentais;
F3 Turi individualaus užduočių atlikimo ir darbo komandoje įgūdžių;
F4 Turi informacinių technologijų panaudojimo savo darbe įgūdžių;
F5 Turi efektyvaus bendravimo su darbo grupės nariais bei partneriais įgūdžių;
F6 Turi nuolatinio mokymosi ir kvalifikacijos tobulinimo įgūdžių;
F7 Turi racionalus darbo laiko naudojimo ir efektyvaus darbo organizavimo įgūdžių.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos; Laboratoriniai darbai; Seminarai (mokymas nedidelėse grupėse); Pratybos; Praktika (rekomenduojama pramonės įmonėje arba kitoje mokslo ir studijų institucijoje; esant atskiram teisiniam reguliavimui, praktiką galima atlikti toje pačioje mokymo įstaigoje); Individualūs arba komandiniai projektai; Pažintinės išvykos; Atvejų analizė;
Reikiamos informacijos paieška ir apibendrinimas, knygų ir straipsnių skaitymas, žodinių pranešimų rengimas ir pristatymas;
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas raštu arba žodžiu; Kolokviumas; Kontroliniai darbai, pateikiant uždarojo ir (arba) atvirojo tipo užduotis;
Uždavinių sprendimas; Laboratorinių darbų ataskaita ir gynimas; Žodiniai ir stendiniai pranešimai; Rašto darbai (literatūros apžvalga, esė ir panašiai); Individualaus ar komandinio projekto ataskaita; Praktikos ataskaita;
Baigiamasis darbas (projektas) ir jo gynimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
BUS: Asmens sveikatos ugdymo alternatyvos 2016; BUS: Filosofijos alternatyvos 2016; BUS: Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis) 2016; Inžinerinė grafika; Programavimo įvadas inžinieriams; Inžinerinė mechanika; Kompiuterinė braižyba; Inžinerinės medžiagos; Elektros grandinių analizė 1; Elektros grandinių analizė 2; Sauga darbe; Matematika 1; Matematika 2; Fizika 1; Fizika 2; Programinė inžinerinių skaičiavimų įranga; Tikimybių teorija ir statistika; SSA: Asmenybės ugdymo alternatyvos 2016; SSA: Verslumo ugdymo alternatyvos 2016; SSA: Socio-ekonominės aplinkos pažinimo alternatyvos 2016; Loginė automatika; Elektrotechninės medžiagos ir matavimai; Taikomoji elektronika; Elektromechanika; Automatizavimo sistemų įtaisai; Automatinio valdymo teorija; Elektros pavaros; Valdikliai; Procesų valdymas realiuoju laiku; Elektros energetika; Procesų ir sistemų modeliavimas; Techninių sistemų analizė ir patikimumas; Kompiuterinės valdymo sistemos; Specializacijų dalykai ( Programinis įrenginių valdymas; Pneumo- ir hidroautomatika; Elektros pavarų valdymas; Valdymo sistemų inžinerija; Mechatroninės automatikos sistemos; Automatizavimo sistemų schemotechnika; Chemija; Procesų programinis valdymas; Technologinių procesų automatizavimas; Transporto automatikos elementai; Transporto technologija; Europinės eismo valdymo sistemos; Transporto telekomunikacijos sistemos; Stočių automatikos sistemos; Duomenų surinkimas ir atvaizdavimas; Kibernetinių modelių taikymas valdymui; Diskrečiosios valdymo sistemos; Netiesinės automatinio valdymo sistemos; Valdymo sistemų inžinerija; Skaitinio intelekto metodai); Studijų metu atliekama profesinė praktika, kurios apimtis 15 kr.; Studijų metu studentai turi galimybę pasirinkti papildomą praktiką; Bakalauro baigiamasis projektas; Iš viso studijuojami 38 dalykai.
Specializacijos:
Mechatroninės sistemos, Procesų valdymas, Transporto automatika, Valdymo sistemos
Studento pasirinkimai:
Asmeninis modulių rinkinys 2016 (I pakopos): 1 ir 6 semestre studentai gali pasirinkti po 1 laisvai pasirenkamą modulį, kurių apimtis po 6 kreditus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi elektrotechnikos, elektromechanikos, elektronikos ir automatinio valdymo žinių, geba analizuoti ir valdyti technines sistemas bei procesus, išmano modeliavimo, parametrų matavimo ir skaitmeninio valdymo metodus, moka dirbti su kompiuterine valdymo sistemų įranga.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti techninių sistemų ir technologinių procesų automatizavimo ir kompiuterinio valdymo sistemų priežiūros, įdiegimo ar kitą inžinerinį darbą įvairių pramonės šakų, transporto, paslaugų įmonėse bei projektavimo organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos studijas.